Search
All countries

Tenders in Bulgaria

Refine search
Buyers
Funding Agencies
Status
When published
Notice type
Language
Log in
Would you like to publish your tenders on dgMarket?
Click here
Sort by:

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019
Наименованието на поръчката e Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на изходящ шлейф на КС Странджа в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол” и в нейния предмет е включено изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на СМР, мобилизация и демобилизация; • Идентификация на собствениците или ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожената или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на строително-монтажните работи, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим лицензиран оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; • Доставка на материали; • Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; • Строително-монтажни работи (СМР); • Провеждане на контролни измервания – контрол на плътност на положеното изолационно покритие; • Съставяне на изпълнителна документация; • Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019
Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І Св.Клементина-Варна ЕООД и стерилизация на инструментариума. Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване и дезинфекция на работни и сервизни помещения, общи части /коридори, фоайета, стълбища и асансьори/, специализирани лекарски кабинети, лаборатории и санитарни помещения, както и стерилизиране на инструментариума и медицинските консумативи, за срок от една година. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал от санитарки, поне две от които трябва да имат годни сертификати за работа с паров автоклав или сходни уреди за стерилизация, които се представят при подписване на договора за изпълнение, както и доказателства за петгодишен професионален опит; подсигурява почистващи препарати и консумативи, като спазва условията, изискванията и обема, посочени в Техническата спецификация.

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019
Предмет на поръчката е периодични доставки на емайлирани бобинажни проводници ПЕТ 2Н или еквивалент за ремонт на помпени агрегати, както следва: Параметри Мярка Прогнозно количество Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,18 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,30 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,35 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,40 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,45 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,47 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,50 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,56 кг 40 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,60 кг 60 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,67 кг 80 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,71 кг 80 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,75 кг 80 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,80 кг 100 Бобинажен проводник ПЕТ 2Н 0,85 кг 90 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 0,90 кг 90 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 0,95 кг 90 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,00 кг 160 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,06 кг 140 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,12 кг 200 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,18 кг 200 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,25 кг 200 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,32 кг 180 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,40 кг 200 Бобинажен проводник ПЕТ 2F 1,50 кг 200 Количества: Посочените количества са прогозни и необвързващи. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от потребностите и финансовите си възможности. Подновявания: След изтичане срока на договора, Възложителят може да го поднови съгласно чл.6 от ППЗОП. Подновяването ще бъде осъществено при наличие на финансов ресурс за стоките, предмет на поръчката и решение на възложителя за подновяване. Договорът ще бъде подновен за срок до 12 месеца и ще се извършат допълнителни доставки в срока на действието му на стойност до 20000,00 лв без ДДС.

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 19, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Expressions of Interest

Funding Agency:   World Bank (WB)

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Apr 18, 2019