Search
All countries

Tenders in Bulgaria

Refine search
Buyers
Funding Agencies
Status
When published
Notice type
Language
Log in
Would you like to publish your tenders on dgMarket?
Click here
Sort by:

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019
"Доставка чрез покука на специализирана селскостопанска машина - косачка за нуждите на ТП " ДЛС Балчик"" - един брой с технически параметри посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Минимални изисквания към предмета на доставка: специализираната селскостопанска машина - косачка, предмет на доставката трябва да е фабрично нова, неупотребявани, без производствени дефекти, в запечатана опаковка придружена с пълен комплект документи на български език, както следва: гаранционна карта с посочени номер, партида или друг идентифициращ доставения продукт номер, срок на действие на гаранцията, издадена от Изпълнителя и техническо описание/инструкция за работа; 2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 2.1. Приемането и предаването на доставката се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол . За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол от Възложителя. 3. МЯСТО НА ДОСТАВКА: на адрес: Ловна резиденция Шабла, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич; 4. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Срок за доставка- не повече от 10 ( десет) календарни дни, след сключване на договора. 2. Краен срок на договора – 20.03.2019г. 3. Срок на валидност на предложението – 30 ( тридесет дни), считано от крайния срок за подаване на оферти определен в обявата. 5. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: икономически най-изгодната оферта, при съотношение качество/цена, въз основа на Цена и качествени показателни съгласно комплексна оценка по следната формула: КО = Т1+ Т2+ Т3 + Ц, където, Т1 – предложеният от участника работен обем в кубически сантиметри на специализираната тракторна косачка, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. Т2 – е предложеният от участника обем в литри на колектора за събиране на трева, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. Т3 – е предложената от участника ширина на косене на косилния апарат на специализираната тракторна косачка, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. Ц – ценово предложение за доставка на специализираната тракторна косачка с максимална тежест в комплексната оценка 40т. Всеки показател се пресмята по следната формула: Т1= T1i / Т1 max x 20, където, Т1max е максималният предложен от участниците работен обем в кубически сантиметри на специализираната тракторна косачка; Т1i е предложеният работен обем от съответния участник в кубически сантиметри на специализираната тракторна косачка ; Т2= T2i / Т2max x 20, където, Т2max е максимално предложен от участниците обем в литри на колектора за събиране на трева на специализираната тракторна косачка; Т2i е предложения обем в литри на колектора за събиране на трева на специализираната тракторна косачка на съответния участник; Т3= T3i / Т2max x 20, където, Т3max е максимално предложената от участниците ширина на косене на косилния апарат на специализираната тракторна косачка; Т3i е предложената ширина на косене на косилния апарат на специализираната тракторна косачка на съответния участник; Ценово предложение (Ц) – предложена от участника цена за изпълнение на доставката, като оценката се формира по следния начин: Ц =Цmin/Цi х 40, където: Цmin е минимално предложената цена за доставка на специализираната тракторна косачка; Цi е предложената цена за доставка на специализираната тракторна косачка на съответния участник; по показател Ц на оценка подлежат предложените цени без ДДС; Участниците нямат право да предлагат стойност, която надвишава прогнозната стойност за съответната доставка , в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. Изисквания, на които следва да отговарят депозираните оферти - съгласно утвърдена документация по поръчката.

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Request For Proposals

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019

Country:  Bulgaria

Type: Contract Award

$
Published
Feb 15, 2019