Search

Laboratory reagents

Acord cadru Reactivi pentru analize de sange si Reactivi de laborator

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:146365
   Sep 8, 2013
   Romanian
   Other

Contact information

   Sas Maria-Loredana
Str. Clinicilor nr. 4-6
Cluj-Napoca 400006
Romania
   +40 0264-592845
   +40 0264-592845
   Click here

Goods, Works and Services

Laboratory reagents   Blood-testing reagents  

Original Text

      
Contract Notice no. 146365/07.09.2013
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj
Notice Number: 146365 / 07.09.2013
Contract Name: Acord cadru Reactivi pentru analize de sange si Reactivi de laborator
Procedure State: Running
Currency of the price offer: RON
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj
Address:  Str. Clinicilor nr. 4-6 , City:  Cluj-Napoca , Postal code:  400006 , Romania , Contact points:  Sas Maria-Loredana , Phone.  +40 0264-592845 , Attention:  Sas Maria-Loredana , Email:  sasloredana@yahoo.com , Fax:  +40 0264-592845 , URL:  www.renaltransplant.ro , Supplier profile:  www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Body governed by public law.
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Acord cadru Reactivi pentru analize de sange si Reactivi de laborator
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Depozitul farmaceutic al Instit. Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj:
Str. Clinicilor nr. 4-6
NUTS code: RO113 - Cluj
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 24 months
Estimated value (no VAT): between 2, 554, 356.01 and 8, 266, 384.48 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite vor fi intre 1-12 contract subsecv./an in functie de bugetul alocat..
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitie de reactivi:
- Reactivi Architect i1000 SR
- Reactivi tehnica Elisa
- Reactivi fenotipare prin tehnici serologice
- Reactivi tipare alelica prin metoda SSP low si high resolution si accesorii
- Reactivi Cross-Match si anticorpi citotoxici pentru tehnologie XMAP Luminex
II.1.6)   Common Procurement Vocabulary (CPV)
33696200-7 - Blood-testing reagents (Rev.2)
33696500-0 - Laboratory reagents (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Total furnizare produse : Acordul cadru va fi incheiat in vederea atribuirii contractelor subsecvente de Reactivi pentru analize de sange si Reactivi de laborator.
Estimated value (no VAT): between 2, 554, 356.01 and 8, 266, 384.48 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
24 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Garantia de participare: 1% din valoarea estimata a acordului-cadru la fiecare lot sau, unde e cazul, suma calculata conform prevederilor Art. 278^1/OUG 34/2006, constituita prin viram. bancar sau instr. de garant. emis de o soc bancara sau de o soc. de asigurari. Precizam data de 11.09.2013 ca data de referinta pentru cursul de schimb lei/ alta valuta, curs BNR, avuta in vedere pentru conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Contul I.C.U.T.R. CLUJ: RO74TREZ2165005xxx006918 BN Trezoreria Cluj. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediul autoritatii contractante de toti op.ec GBE se constituie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Programul National de Transplant Renal
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
1.Prezentare Formular nr.3
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.
Cerinta nr. 2
Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006. Cerinta obligatorie - Formular nr.4
Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Documentele vor fi prezentate în oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata, stampilata si cu mentiunea "Conform cu originalul".
Cerinta nr. 3
Certificat de participare cu oferta independenta
Ofertantul va prezenta un Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se solicita Formularul 5.
Cerinta nr. 4
Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG 34/2006. Se va completa Formularul 6.
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire.
Formularul 6 se solicita si tertului sustinator, conform art.13/ Legea 279/2011.
Persoanele cu functie de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt:
Manager - Fofiu-Sanpetreanu Dan Emil
Director Financiar Contabil - Baciu Sanda-Rodica.
Comisia de evaluare este formata din:
1. Dr. Luscalov Dan-Adrian - presedintele comisiei
2. Dr. Loga Luminita Ioana – membru
3. Ref.Sas Maria-Loredana – membru. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul" cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii si care sa confirme posibilitatea efectuarii activitatilor cuprinse la codul CPV 33696500 – 0 si 33696200-7.
Persoane juridice/fizice straine: 1. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
2. Autorizatie de functionare - eliberata de Ministerul Sanatatii - in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul"- legea 266/2008 cu completarile si modificarile ulterioare.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Prezentare copie bilant pe anul 2012, vizat de Administratia Financiara.
2. Prezentare 'Fisa de informatii generale' prin care se solicita cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, conform art.185 lit.c) din OUG 34/2006.
Minimum level(s) of standards possibly required
1. Copia bilantului pe anul 2012, vizat de Administratia Financiara.2. Formular nr.7
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Autorizarea reactivilor de catre Ministerul Sanatatii, conform prevederilor Ord. 253/2010.
2. Certificat de conformitate CE.
3. Experienta similara: - o lista rincipalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari - formular 7.1.
Operatorul economic va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul seria EN-ISO 9001:2008.
Minimum level(s) of standards possibly required
1. Document de înregistrare/autorizare a reactivilor eliberat de Ministerul Sanatatii sau echivalent – marcaj CE, în copie semnata, stampilata si cu mentiunea 'Conform cu originalul'. 2. Certificat de conformitate CE.3. Experienta similara: - o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari - Formular 7.1.Certificat ISO 9001:2008.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.10.2013 11:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
22.10.2013 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Currency of the price offer: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days (from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date: 31.10.2013 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc ce prezinta pret egal se face prin solicitarea unei noi propuneri financiare prin solicitare de clarificare prin intermediul SEAP IN VEDEREA INCARCARII ELECTRONICE DE CATRE OPERATORII ECONOMICI DE DOCUMENTE CE CONTIN NOI PRETURI -caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code:  030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL:  http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal conform art. 256^1 din OUG nr.34/2006
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj
Address:  Str. Victor Babes, Nr. 1 , City:  Cluj-Napoca , Postal code:  400006 , Romania , Phone.  +40 0264-591213 , Email:  sasloredana@yahoo.com , Fax:  +40 0264-591213 , URL:  www.renaltransplant.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
05.09.2013 15:12
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.