Search

Poland-Poznań: Blood-testing reagents

Request For Proposals

General Information

Poland
   POZNAŃ
   295898-2013
   Oct 15, 2013
   Oct 23, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
POZNAŃ
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Blood-testing reagents   Laboratory reagents   Repair and maintenance services of medical equipment  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 171/2013, #295898-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marcelińska 44
Contact point(s): Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul.
Marcelińska 44, 60-354 Poznań
For the attention of: Karolina Janiak-Biskup
60-354 Poznań
POLAND
Telephone: +48 618863332
E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Fax: +48 618672521
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.rckik.poznan.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33696200, 33696500, 50421000
Description
Blood-testing reagents.
Laboratory reagents.
Repair and maintenance services of medical equipment.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 14.10.2013 - 08:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.10.2013 - 10:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Sep 20, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 183/2013, #315195-2013
Referenced Document Number: 295898-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, For
the attention of: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLAND. Telephone:
+48 618863332. Fax: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.9.2013,
2013/S 171-295898)
Instead of:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi.
Read:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi w
zakresie zamówienia podstawowego, t.j.: Odczynniki do jednoczesnego
wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600 000 zwolnionych donacji
w pulach osocza, natomiast testy wykrywające wirusa HAV i B19 DNA (zakres
zamówienia wynikający z prawa opcji) muszą spełniać wymagania
międzynarodowe. Jeżeli IHiT nie przeprowadził oceny tych testów, Wykonawca
dostarczy na swój koszt odpowiednie panele, do oceny testów według zaleceń
międzynarodowych lub według zaleceń IHiT oraz przeprowadzi walidację u
Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatury.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Sep 20, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 183/2013, #315195-2013
Referenced Document Number: 295898-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, For
the attention of: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLAND. Telephone:
+48 618863332. Fax: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.9.2013,
2013/S 171-295898)
Instead of:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi.
Read:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi w
zakresie zamówienia podstawowego, t.j.: Odczynniki do jednoczesnego
wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600 000 zwolnionych donacji
w pulach osocza, natomiast testy wykrywające wirusa HAV i B19 DNA (zakres
zamówienia wynikający z prawa opcji) muszą spełniać wymagania
międzynarodowe. Jeżeli IHiT nie przeprowadził oceny tych testów, Wykonawca
dostarczy na swój koszt odpowiednie panele, do oceny testów według zaleceń
międzynarodowych lub według zaleceń IHiT oraz przeprowadzi walidację u
Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatury.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Oct 15, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 200/2013, #345451-2013
Referenced Document Number: 295898-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, For
the attention of: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLAND. Telephone:
+48 618863332. Fax: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.9.2013,
2013/S 171-295898)
Instead of:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów:
14.10.2013 (08:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
14.10.2013 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.10.2013 (11:00)
VI.3) Informacje dodatkowe:
—.
Read:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów:
23.10.2013 (08:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
23.10.2013 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.10.2013 (11:00)
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert ze względu na obszerność
zapytań, które wpłynęły do SIWZ oraz umożliwienie Wykonawcom złożenia
ofert bez wad.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Marcelińska 44 Punkt kontaktowy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań Osoba do kontaktów: Karolina Janiak-Biskup 60-354 Poznań POLSKA Tel.: +48 618863332 E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl Faks: +48 618672521 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik.poznan.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań Kod NUTS PL415 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania. Zakres zamówienia podstawowego: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600.000 zwolnionych donacjach w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania. Zakres wynikający z prawa opcji: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w ilości 200.000 zwolnionych donacji w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają Formularz Nr 1 oraz Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696200, 33696500, 50421000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania. Zakres zamówienia podstawowego: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600.000 zwolnionych donacjach w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych badań metodami biologii molekularnej i systemem sterowania. Zakres wynikający z prawa opcji: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w ilości 200.000 zwolnionych donacji w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają Formularz Nr 1 oraz Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Zakres wynikający z prawa opcji: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvovirusa B19 w ilości 200.000 zwolnionych donacji w pulach osocza (przy uwzględnieniu niepełnych pul) wraz z wymaganymi kontrolami, archiwizacją materiału badanego, wszelkimi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do obsługi wymienionych wyżej badań. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają Formularz Nr 1 oraz Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 300 000,00 PLN brutto Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Zachodni WBK S.A. 26 Oddział Poznań nr konta 74109018540000000101988775. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie pok. nr 108 (w przypadku osobnej koperty jej zawartość winna być stosownie opatrzona). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia i godziny składania ofert. 3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury wystawiane przy każdorazowej dostawie towaru. 2. Zamawiający zapłaci za prawidłowo wystawiona fakturę złożoną w sekretariacie siedziby Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 3. Faktura Wykonawcy dotycząca dostaw musi zawierać m.in. następujące informacje: w opisie faktury sygnaturę umowy, której dotyczy, nazwę towaru zgodnie z formularzem ofertowym, ilość, jednostkę miary, wartość brutto oraz wielkość opakowań. Faktura może zawierać również numer katalogowy asortymentu. 4. Faktury, o których mowa w ust. 1 będą korygowane w 3 miesięcznych czasookresach, na podstawie informacji przesłanej do Wykonawcy o ilości zwolnionych przez Zamawiającego donacji. 5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich. 6. Za datę dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu za każdy miesiąc w oparciu o dostarczoną fakturę. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Rozdział IX SIWZ 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 2.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć: 4.1. Wykaz niezbędnych urządzeń służących do automatycznych metod biologii molekularnej oraz archiwizacji materiału badanego. 4.2. Informację o systemie sterowania wymienionymi w pkt. 2 lit. a Załącznika Nr 1 urządzeniami (niezbędna ilość zestawów komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem, drukarką, materiałami eksploatacyjnymi /tonery, bębny i inne/ w ilości zapewniającej wydruk wyników zlecanej ilości badań). W poczet materiałów eksploatacyjnych nie należy wliczać papieru do drukarki. Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być zabezpieczone przed nagłym zanikiem zasilania zasilaczami UPS o minimalnym czasie podtrzymania 5 min. 4.3. Skróconą instrukcję obsługi oferowanych urządzeń w języku polskim, dopuszcza się złożenie instrukcji w formie elektronicznej. 4.4. Skróconą instrukcję dotyczącą techniki wykonywanych badań w języku polskim, dopuszcza się złożenie instrukcji w formie elektronicznej. 4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi. 4.6. Pisemną informację o czułości zaoferowanych metod w odniesieniu do pojedynczej donacji lub oferowanej puli w IU/ml wraz z dokumentacją. Czułość oferowanych metod musi być zaakceptowana przez jednostkę nadzorującą badania w RCKiK. Należy udokumentować, że czułość jest nie niższa niż wymagana, podana w aktualnej publikacji „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian publikacji w trakcie realizacji zamówienia. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z Rozdziałem v SIWZ 2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 2.4. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika załączone do oferty pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ów. 2.5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2., 2.5., 2.6., 2.8. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.7., 2.9. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5 . 5.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Wykonawca jest jedynie zobowiązany przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Wykonawca jest jedynie zobowiązany przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ 3.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, złożony na Formularzu Nr 2 stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Opis wymaganego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odczynników do badań NAT, o łącznej wartości 3 000 000 PLN brutto. UWAGA W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w wykazie należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Opis wymaganego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odczynników do badań NAT, o łącznej wartości 3 000 000 PLN brutto. UWAGA W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w wykazie należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy). Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 42/2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.10.2013 - 08:00 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 14.10.2013 - 10:30 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 14.10.2013 Miejscowość: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Ok 36 m-cy VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 4. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 6.3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Wymagania organizacyjne: 7.1. Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 7.2. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. 8. 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego - Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania - Koszt wykonania przez Zamawiającego monochromatycznej kopii dokumentacji formatu A4 na życzenie Wykonawcy wynosi 0,45 zł/str. - Koszt wykonania przez Zamawiającego kolorowej kopii dokumentacji formatu A4 na życzenie Wykonawcy wynosi 2,50 zł/str. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Formularz Nr 1 – Formularz ofertowy, Formularz Nr 2 – Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień, Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 2 – Wzór umowy, Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych. Załącznik Nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dotyczące zakresu zlecanego podwykonawstwa. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 15. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2.9.2013
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, Osoba do kontaktów: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLSKA. Tel.: +48 618863332. Faks: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.9.2013, 2013/S 171-295898) Zamiast: III.1.4) Inne szczególne warunki: 4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi. Powinno być: III.1.4) Inne szczególne warunki: 4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi w zakresie zamówienia podstawowego, t.j.: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600 000 zwolnionych donacji w pulach osocza, natomiast testy wykrywające wirusa HAV i B19 DNA (zakres zamówienia wynikający z prawa opcji) muszą spełniać wymagania międzynarodowe. Jeżeli IHiT nie przeprowadził oceny tych testów, Wykonawca dostarczy na swój koszt odpowiednie panele, do oceny testów według zaleceń międzynarodowych lub według zaleceń IHiT oraz przeprowadzi walidację u Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatury. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, Osoba do kontaktów: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLSKA. Tel.: +48 618863332. Faks: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.9.2013, 2013/S 171-295898) Zamiast: III.1.4) Inne szczególne warunki: 4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi. Powinno być: III.1.4) Inne szczególne warunki: 4.5. Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dopuszczającą stosowanie przedmiotu zamówienia w polskiej służbie krwi w zakresie zamówienia podstawowego, t.j.: Odczynniki do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w ilości 600 000 zwolnionych donacji w pulach osocza, natomiast testy wykrywające wirusa HAV i B19 DNA (zakres zamówienia wynikający z prawa opcji) muszą spełniać wymagania międzynarodowe. Jeżeli IHiT nie przeprowadził oceny tych testów, Wykonawca dostarczy na swój koszt odpowiednie panele, do oceny testów według zaleceń międzynarodowych lub według zaleceń IHiT oraz przeprowadzi walidację u Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatury. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, Osoba do kontaktów: Karolina Janiak-Biskup, Poznań60-354, POLSKA. Tel.: +48 618863332. Faks: +48 618672521. E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.9.2013, 2013/S 171-295898) Zamiast: IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.10.2013 (08:00) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.10.2013 (10:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.10.2013 (11:00) VI.3) Informacje dodatkowe: —. Powinno być: IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.10.2013 (08:00) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.10.2013 (10:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 23.10.2013 (11:00) VI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający przedłuża termin składania ofert ze względu na obszerność zapytań, które wpłynęły do SIWZ oraz umożliwienie Wykonawcom złożenia ofert bez wad. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.