Search

Bulgaria-Белене: Wastewater treatment plant construction work

Request For Proposals

General Information

Bulgaria
   БЕЛЕНЕ
   eu:290927-2013
   Sep 19, 2013
   Oct 10, 2013
   Bulgarian
   Other

Contact information

   ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
БЕЛЕНЕ
Bulgaria
   Click here

Goods, Works and Services

Construction work for water and sewage pipelines   Scaffolding erection work   Machinery for the treatment of sewage   Heating equipment   Mains   Laboratory, optical and precision equipments   Microscopes   Building internal fittings   Lighting equipment and electric lamps   Office and computing machinery, equipment and supplies   Sewage outfall construction work   Scaffolding dismantling work   Scada or equivalent system   Electric motors, generators and transformers   Electric switchboards   Laboratory pipettes and accessories   Desktop computer   Furniture   Sewer construction work   Scaffolding work   Engineering design services   Ventilation equipment   Power distribution cables   Laboratory reagents   Biological evidence collection kits   Laser printers   Hydrants   Wastewater treatment plant construction work   Slip road construction work   Blast-clearing work   Air-conditioning installations   Electricity power lines   Staff training services   Laboratory glassware   Software package and information systems   Landscaping work  

Summary

      

Notice type: 01102 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 168/2013, #290927-2013
Referenced Document Number: 139535-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: The most economic tender

Contract notice
Works
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Obshtina Belene
ul. „Balgariya“ No. 35
Contact point(s): Inzh. Hristina Ivanova-Maneva nachalnik otdel
„Ustroystvo na teritoriyata i obshtinska sobstvenost” v Obshtina Belene;
Tsvetomir Tsvetanov - gl. ekspert "Ikonomichesko razvitie i obshtestveni
porachki" v Obshtina Belene
For the attention of: Tsvetomir Tsvetanov - gl. ekspert „Ikonomichesko
razvitie i obshtestveni porachki“; Violeta Dinova - ml. ekspert
„Ikonomichesko razvitie i obshtestveni porachki“
5930 Belene
BULGARIA
Telephone: +359 6583-1036/4672
Fax: +359 65831062
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
http://obshtina.belene.net/_index.php
Address of the buyer profile: http://obshtina.belene.net/pp.htm
Electronic access to information: http://obshtina.belene.net/pp.htm
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45252127, 45232400, 45231300, 45232424, 45233227, 45262100, 45262120,
45262110, 45111214, 71320000, 42996000, 42961200, 42512000, 42520000,
39715200, 31100000, 31321000, 31320000, 31310000, 31214500, 80511000,
33696500, 38000000, 38437000, 33793000, 33954000, 38510000, 30000000,
30213300, 48000000, 30232110, 44115800, 39100000, 45112700, 42131160,
31500000
Description
Wastewater treatment plant construction work.
Sewer construction work.
Construction work for water and sewage pipelines.
Sewage outfall construction work.
Slip road construction work.
Scaffolding work.
Scaffolding erection work.
Scaffolding dismantling work.
Blast-clearing work.
Engineering design services.
Machinery for the treatment of sewage.
Scada or equivalent system.
Air-conditioning installations.
Ventilation equipment.
Heating equipment.
Electric motors, generators and transformers.
Electricity power lines.
Power distribution cables.
Mains.
Electric switchboards.
Staff training services.
Laboratory reagents.
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Laboratory pipettes and accessories.
Laboratory glassware.
Biological evidence collection kits.
Microscopes.
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture
and software packages.
Desktop computer.
Software package and information systems.
Laser printers.
Building internal fittings.
Furniture.
Landscaping work.
Hydrants.
Lighting equipment and electric lamps.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 16.9.2013 - 17:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.9.2013 - 17:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Bulgarian.
Update: Sep 19, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 182/2013, #313237-2013
Referenced Document Number: 290927-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: The most economic tender

Община Белене, ул. „България“ № 35, For the attention of: Цветомир
Цветанов - гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“;
Виолета Динова - мл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“,
Белене5930, BULGARIA. Telephone: +359 6583-1036/4672. Fax: +359 65831062.
E-mail: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 30.8.2013,
2013/S 168-290927)
Instead of:
IV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до
документи.
16.09.2013 (17:00)
IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
26.09.2013 (17:00)
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите.
27.09.2013 (13:30)
Read:
IV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до
документи.
30.09.2013 (17:00)
IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
10.10.2013 (17:00)
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите.
11.10.2013 (13:30)
Other additional information
С вх. № 26-00/670/16.9.2013 г. в деловодството на Възложителя е постъпило
предложение за удължаване на срока за подаване на оферти по обявена
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с
предмет "Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 буква "а" от
ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, с
мотиви, че с оглед на дадената в "Техническото задание" към документацията
по горецитираната процедура възможност на участниците, да приемат
съществуващия работен проект на Възложителя за изпълнение на ПСОВ, или да
извършват актуализация/преработка/корекция/изготвяне на изцяло нов работен
проект, или да изготвят инвестиционен проект във фаза "Работен проект" по
части, предполага по-прецизно и обстойно запознаване с наличната
документация с цел изготвяне на оптимално техническо решение. Също така, в
случай, че участникът избере предоставената му възможност да работи по
наличния и одобрен работен проект, то същия следва да изготви и представи
анализни цени, което допълнително усложнява подготовката на ценовото
предложение, като неразделна част от неговата оферта. В тази връзка е
изтъкнато, че за изготвяне и подаване на оферти от страна на участници в
процедурата, ще е нужно технологично по-дълъг срок от първоначално
определения от Възложител в оригиналното обявление за обществена поръчка
(с ID№ на документа 557400 в Регистъра на АОП).
С оглед на гореизложеното, в съответствие с чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП,
Възложителя намира предложението за удължаване с вх. № 26-00/670/16.9.2013
г. за основателно, и че е налице хипотеза по смисъла на посочената
разпореба от ЗОП, във връзка с което удължавам срока за получаване на
оферти с 14 календарни дни, считано от деня следващ деня
първоначалноопределен като краен срок за получаване на оферти по
оригиналното обявление с ID№ 557400 в Регистъра на АОП (респективно
публикуваното Обявление за поръчка в ОВ със сигнатура 2013/S 168-290927 от
30.8.2013).
Original Text

      
Обявление за поръчка Строителство Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Белене 000413579 ул. „България“ № 35 Място/места за контакт: Инж. Христина Иванова-Мънева началник отдел „Устройство на територията и общинска собственост” в Община Белене; Цветомир Цветанов - гл. експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки" в Община Белене На вниманието на: Цветомир Цветанов - гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“; Виолета Динова - мл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“ 5930 Белене БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 6583-1036/4672 Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com Факс: +359 65831062 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/pp.htm Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2) Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3) Основна дейност Общи обществени услуги I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1) Описание II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 3 буква „а“ от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г. II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство Проектиране и изпълнение Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: За площадка на обект ПСОВ – Белене е одобрен и съгласуван земеделски имот с идентификатор 03366.128.1, местност „Сред полето“ по КК на гр. Белене, землище гр. Белене ЕКАТТЕ 03366. код NUTS BG314 II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите В рамките на проект „Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, финансиран по Договор № 58-131-С074/ 12.01.2009 г. са разработени и одобрени идеен и работен проект за подобект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 03366.128.1, м. Сред полето по КК на гр. Белене”.Заинтересованите лица ще имат възможност да се запознаят с идейните и инвестиционните работни проекти и схеми, ПИП, които ще бъдат предоставени като част от документацията за участие. Работните проекти на хартиен носител ще са на разположение за преглед в сградата на Община Белене,стая №12, всеки работен ден от 08 до 17ч. до срока посочен като краен срок за получаване на оферти.Във връзка с предварителния преглед на Работния проект на ПСОВ, участниците ще имат следните възможности: 1. Да приемат изготвения работен проект на Възложителя и да извършат строителството на ПСОВ съгласно него. 2. Да извършат актуализация/преработка/корекции на инвестиционния проект във фаза „РП“ или да изготвят инвестиционен проект във фаза „РП“ по части, или да изготвят изцяло нов РП (съобразен с ИдП на ПСОВ и ПИП) и да изпълнят строителството, като евентуално изготвяне на нов РП или актуализация/преработка/корекции на работния проект и всички съпъстващи други разходи по неговото одобряване, съгласуване, както и Доклад по оценка на съответствието, остават за сметка на Изпълнителя, тъй като изготвянето на работен проект на Възложителя, и съпътстващите по него разходи за съгласуване и одобряване, вече са били финансирани със средства от ОПОС (виж обществена поръчка в АОП с № 00661-2009-0004). В случай, че участникът приеме работния проект на Възложителя, дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: I. Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейност и Подготовка на обекта за строителство; II. Изграждане на ПСОВ гр. Белене -съгласно технологич. схема от идеен проект за ПСОВ и техническата спецификация вкл. извършв.на следн.дейности и стр-во на следн.съоръжения: - реконструкция на съществуващо КПС, довеждащ колектор (тласкател), нов захранващ водопровод за площадката на ПСОВ, заустващ колектор, довеждащ път,електрически линии(външно ел.захранване); -доставка,монтаж,успешно въвеждане в работен режим на фабрично нови и неупотребявани, машини и съоръжения,автоматизация,инсталации,компютърни системи, придобиване на софтуера за работа с тях, лабораторно оборудване, обзавеждане, реактиви и реагенти; - обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестване на оборудването; - изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл.175 и чл.176 от ЗУТ,геодезическо заснемане на целия строеж, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); - дейности по извършване на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация; - дейности по получаване на разрешение за ползване по смисъла на чл.177 от ЗУТ - дейности в гаранционните срокове по смисъла на чл.160 ал.4 от ЗУТ и в гаранционните срокове на машините и съоръженията; Изпълнителят следва да изпълнява и осигурява дейности по мерките за информация и публичност, в съответствие с насоките за това на адрес http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf /;да ползва логото на ЕС във всички обяви или публикации,свързани с договора за ОП,и на всички публични събития,изпълнителят е длъжен да оповести,че договорът е получил финансиране от ОПОС 2007-2013 г.Изпълнителят изработва и поставя за своя сметка инфо. табели по смисъла на чл.157 ал.5 от ЗУТ,съобразени с Насоките за инф. и публичност на проекти,финансирани по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” и съгласувани с Възложител.Обектът е IV група строеж, II-ра категория по Правилника за вписване и водене на регистъра на ЦПРС и по чл.137 ал.1 т.2 буква "б" от ЗУТ. II.1.6) Oбщ терминологичен речник (CPV) 45252127, 45232400, 45231300, 45232424, 45233227, 45262100, 45262120, 45262110, 45111214, 71320000, 42996000, 42961200, 42512000, 42520000, 39715200, 31100000, 31321000, 31320000, 31310000, 31214500, 80511000, 33696500, 38000000, 38437000, 33793000, 33954000, 38510000, 30000000, 30213300, 48000000, 30232110, 44115800, 39100000, 45112700, 42131160, 31500000 II.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не II.1.8) Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не II.1.9) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2) Количество или обем на поръчката II.2.1) Общо количество или обем : Ако изпълнител е избрал да актуализира /преработва/ Инв. проект във фаза „РП“, или да изготвя Инв.П във фаза „РП“ по части, или ще изготвя нов РП, преди изпълнение на дейност I и следв., дейностите по тази общ. поръчка ще включват и: 1. Преглед на проектната документация, актуализация/преработка/ на Инв.П. във фаза „РП“,или изготвяне на Инв.П. във фаза „РП“ по части, или изготвяне на изцяло нов РП (съобразен с ИдП на ПСОВ и ПИП)-за сметка на Изпълнителя,съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за съдърж. на инвестиц. проекти,изискванията на ОПОС за проекти на http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticearchive/id/27/page/2 2. Съгласуване на новите Инв. П, или актуализ. или коригирани части на РП на Възложителя с всички контролни органи,експлоатационни дружества и институци - за сметка на Изпълнителя; 3. Получаване, за сметка на Изпълнителя, на оценка на съответствието на новите Инв. П. на ПСОВ или на актуализираните/коригирани части на РП на Възложителя (когато е приложимо), и изготвяне на компл. доклад, достатъчен за издаване на Разрешение за строеж, от избран и определен по реда на ЗОП от Общ. Белене Консултант по чл. 166 ал. 1 от ЗУТ (по предв. обявление http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72480-2013:TEXT:BG:HTML). Ако Изпълнителят приеме РП на Възложителя, дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: I. Подготовка на обекта за строителство. II. Изграждане на ПСОВ-гр. Белене съгласно техн. схема: — Съоръжения по линията на водата: Фини решетки; Тангенц. пясъкозадържател с класифик. за пясък с промиване; Биобасейн с предварителна денитриф-я и нитриф-я, физико-химично отстраняване на фосфора и разделна аеробна стабилизация на утайките; Вторични рад. утаители; Контактен резервоар за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода с хлорен реагент; Физико-химично отстраняване на фосфора; Авариен изравнител. — Съоръжения по линията на утайките: Аеробен стабилизатор; Буферен резервоар за стабилизирани утайки; Инсталация за обезвод. на стабилизираните утайки; Площадка за складиране на утайки (резервни изсушителни полета); Приемна станция за външни води и утайки. — Спомагат. сгради и съоръж-я: Въздуходувна станция; Помпена станция за РАУ и ИАУ; Сграда обезводняване на утайките; Реагентно стопанство; Помпени станции: — За плаващи вещества от вторичен утаител; — За техническа вода; — Към площадкова канализация. Администр. сграда и КПП. III. Изграж. на довеж. технич. инфраструктура: — Тласкател до ПСОВ /967 м./ от съществуващо КПС и реконструкция на КПС; — Нов захранващ водопровод към ПСОВ- 1 157 м; — Зауств. колектор /326 м/ - пресич. подземно асфалтов общински път и защитна дига; — Довеждащи пътища; — Външно ел. захранване– в т. ч. трафопост и дизелгенератор.Предвижда се изгражд. на БКТП 2 х 800 кVA. IV. Доставка, монтаж, инсталация и успешен пуск на фабрично ново и неупотребявано обзавеждане, оборудване, в т. ч. система тип SCADA или екв. на нея,със съответна компютърна конфигурация,лабораторно оборудване,реактиви и апаратура,съоръжения и машини за изграждането и функционирането на ПСОВ. За изпълнението на проекта при извършването на СМР за изгражд. на ПСОВ,Изпълнителят доставя,монтира и въвежда успешно в режим на работа машини,съоръжения, инсталации и оборудване,обзавеждане, посочени в приетите и одобрени ИдП и РП на Възложителя. Приложимия софтуер (драйвъри) + пароли и ключове за работата на машините,системите и инсталациите,също са предмет на придобиване по поръчката.Описание на оборудването,машините,системите,инсталации и обзавеждането, е представено в РП на Възложителя,и офертата на участника се изготвя съгласно указаното в РП,като е предоставена възможността участниците да предложат еквивалентно оборудване.При разглеждане на офертите Възложителят ще прилага чл. 33 от ЗОП. V. Обучение на персонала по експлоатацията на ПСОВ и тестване на оборудването. VI. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект по смис. на чл. 52 от ЗКИР. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 9 311 456,01 BGN II.2.2) Информация относно опциите Опции: не II.2.3) Информация относно подновяванията Тази поръчка подлежи на подновяване: не II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение Завършване 31.12.2014 Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1) Условия във връзка с поръчката III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: Гаранцията за участие е в размер на 90 000 лв. - представя се в оригинал в плик № 1. Гаранцията за изпълнение се представя в оригинал при подписване на договора и е в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранциите може да се представят като банкови гаранции (издадени от банки) по образец на Възложителя или банката издател, или превод на парична сума по банков път с платежно нареждане (електронно банкиране) по сметка на Общ. Белене: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 454700; BIC: STSA BGSF, при: „Банка ДСК” ЕАД – клон Белене. Банковите гаранции следва да са безусловни, неотменяеми и неделими, в полза на Общ. Белене и със срок на валидност: тази за участие-не по-малко от 200 календ. дни след крайния срок за подаване на офертите; за изпълнение - не по-малко от 3 месеца след извършване на окончателното плащане по чл. 8, ал. 3 от Договора. Гаранциите за участие,съответно-изпълнение на договора, под формата на парична сума чрез банков превод,трябва да са постъпили по сметката на Възложителя преди крайния срок за подаване на офертите/сключване на договора. Представянето на гаранция,която не отговаря на изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняване от участие/възлагане. Участник/изпълнител може да представи гаранции в Евро с равностоен размер,изчислен по официалния курс „Евро за Лев“, определен от БНБ за деня на превеждане/издаване на съответната гаранция, и в превод на бълг. език, ако е приложимо. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след извършване на окончателното плащане по чл. 8, ал. 3 от Договора. Когато определения за изпълнител е обединение/консорциум, което не е ЮЛ, гаранцията за изпълнение на договора се превежда/представя, след изпълнение на задължението му по чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП. Гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от обединението-изпълнител като цяло, а не от отделен член на обединението. Изпълнителят, представя оригинал на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, на стойност не по-малко от 100 % от стойността на аванс. плащане по договора с вкл. ДДС. Гаранцията за обезпеч. на аванса, може да се представи и след сключване на договора за общ. поръчка, но е изрично условие за да бъде извършено авансово плащане от Възложителя към Изпълнителя, съгласно договора. Възложителят не извършва авансово плащане, преди да му бъде представена гаранция за обезпечаване на аванса. Гаранц. за обезпечаване на авансовото плащане се представя под формата на банкова гаранция по образеца на Възложителя или на банката издател и тя следва да е безусловна, неотменяема, в полза на Общ. Белене и с валидност не по-малко от целия срок на договора между Възложителя и Изпълнителя удължен с 1 месец. Когато определения за изпълнител е обединение/консорциум, което не е ЮЛ, гаранцията за обезпечаване на аванса се представя, след изпълнение на задължението му по чл. 49 от ППЗОП. Освобождаването на гаранцията за авансовото плащане, става след като приспаднатите пропорционално суми по чл. 6, ал. 4 от договора, достигнат стойността на авансовото плащане по чл. 6, ал. 1 от Договора. Всички банкови гаранции следва да са издадени от банка/банки/ кореспондираща с банката на Възложителя - "Банка ДСК" ЕАД. Изпълнителят се задължава в срок от 7 дни от уведомяване от Възложителя, че е издадено Разрешението за ползване по чл. 177 от ЗУТ, да представи оригинал на гаранция в размер на 2.5 % от общата стойност,без ДДС,на всички одобрени сертификати за плащане, която обезпечава отговорността му за изпълнените СМР,съгласно чл. 20 ал. 1 и следв. от Наредба № 2 от 31.7.2003 г. на МРРБ, от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване), до изтичане на най-дългия гаранционен срок за обекта, в съответствие с т.4 от предложението в офертата на Изпълнителя по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП. III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Плащания се извършват по банков път,в бълг.лева, както следва:Еднократно авансово плащане в размер на до 20% от стойността на договора с ДДС, след представяне на гаранцията за обезпечаване на аванса, оригинална фактура на стойността на авансовото плащане, одобрена от Възложителя. Аванс. плащане се извършва в срок до 10 дни, след като по банковата сметка на Възложителя постъпят средствата, необходими за авансово плащане, от страна на финансиращата програма ОПОС 2007-2013. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 20 на сто от междинните плащания към изпълнителя,до размера на полученото авансово плащане. Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани СМР,като общия размер на междинните плащания е до 60% от стойността на договора за общ. поръчка. Миним. сума на всяко междинно плащане е не по-малко от 400 000 лв. без ДДС. Межд. плащания се извършват въз основа на одобрен сертификат за плащане (междинен сертификат за плащане) и след извършване на: 1. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа,по посочената в количествено-стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите. 2. Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на Констативен протокол между Изпълнителя по договора за обществена поръчка, Консултанта и Възложителя; 3. Оригинална данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на протокола по т. 2 от страна на Възложителя и Консултанта, като реквизита на фактурата задължително се одобрява от Възложителя, съгласно чл. 7 ал. 3 от (проекто) договора за общ. поръчка.Разплащането се извършва по банковата сметка на Изпълнителя в срок до 30 дни от датата на одобряване на съответния Междинен сертификат за плащане от Възложителя. Сумата от изплатения аванс и межд. плащания не може да надвишава 80% от стойността на Договора. Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя и общата сума от авансовото и межд. плащания.От окончател. плащане се приспадат всички неустойки,обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми за стойността, с която надвишават гаранция за изпълнение на договора.Окончателното плащане ще се извърши в срок до 30 дни от издаване на Разрешение за ползване на всички обекти,подобекти и техническа инфраструктура на строежа, съгласно чл. 177 от ЗУТ, и след кумулативно предаване на следния пълен набор от документи и протоколи: 1. Одобрени от Възложителя необходими документи по ЗУТ, свързани със завършване на строителството и необходими за получаване на разрешението за ползване; 2. Представяне на оригинална фактура за окончателното плащане от Изпълнителя, одобрена от Възложителя; 3. Оригинал на гаранция по чл.80, ал.1 от договора за общ. поръчка; 4. Двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя за разчистване на строителната площадка на Обекта от строителни материли, отпадъци и машини, до вид годен за ползване на ПСОВ; 5. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол между Възложител и Изпълнител, чрез който Изпълнителя предава на Възложителя: а) ключовете и пълен достъп до всички работни и функционални помещения, съоръжения, инсталации, машини и оборудване на изградения обект, заредени в пълен обем и ниво за функциониране, извън нуждите за извършване на 72-часовата проба; б) Всички администраторски пароли и ключове за управление на съоръжения, инсталации, машини, системите и оборудването на ПСОВ. в) Документи по опис съдържащи информация и координати за контакти с всички подизпълнители и организации и лица извършващи зареждане с консумативи, гаранционната поддръжка и ремонт на съоръжения, инсталации, машини, системите и оборудване на ПСОВ. г) По опис- всички оригинални документи и ръководства за експлоатация, поддръжка, гаранционен сервиз и обслужване на машините, оборудването, съоръженията, инсталациите и системите на ПСОВ. III.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение (договор) с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Споразумението съдържа клаузи, които гарантират, че: а.всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; б. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; в.всички членове на обединението/консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. Договорът за създаване на обединението/консорциум задължително включва клаузи определящи, кои съдружници (членове) в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределението на участието на членовете при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението да е в съответствие с чл. 25 ал. 8 от ЗОП. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.При установяване на несъответствие с посочените по-горе условия, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 68 ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение/консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, и то не е юридическо лице, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. В случай, че за изпълнител е определено обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, преди сключване на договора, обединението следва да изпълни задължението си по смисъла на чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, се представя еквивалентен документ за регистрация според закона на държавата (виж § 1 т. 7 от ДР на ЗОП), в която той е установен. Съдружниците в обединението-изпълнител носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато Възложителят се е издължил надлежно по съответния ред и е уредил всички претенции към изпълнителя-обединение, Възложителят не участва в никакви финансови и правни спорове между членовете на обединението, за дължимо или претендирано между съдружниците в него. Участник обединение/консорциум, което не е юридическо лице, прилага (в плик № 1 на офертата си) нотариално заверен оригинал или нотариално заверено копие на учредителен акт (договор) за създаване на обединението, в превод на български (когато е на език различен от български). III.1.4) Други особени условия Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да Описание на особените условия: За изпълнението на проекта при извършването на СМР за изгражд. на ПСОВ,Изпълнителят доставя,монтира и въвежда успешно в режим на работа машини,съоръжения, инсталации и оборудване,обзавеждане, посочени в приетите и одобрени ИдП и РП на Възложителя.Приложимия софтуер(драйвъри)+пароли и ключове за работата на машините,системите и инсталациите,също са предмет на придобиване по поръчката.Описание на оборудването,машините,системите,инсталации и обзавеждането, е представено в РП на Възложителя,и офертата на участника се изготвя съгласно указаното в РП,като е предоставена възможността участниците да предложат еквивалентно оборудване.При разглеждане на офертите Възложителят ще прилага чл.33 от ЗОП. Изпълнителя при сключване на договора,следва да притежава в наличност собствени финанси и/или да разполага по гарантирана кредитна линия и/или друга приемлива форма на разполагаеми средства,сума (суми) на (обща) стойност не по-малко от 1 500 000 лева, или не по-малко от равностойният им размер в Евро, изчислен по офиц. курс “Евро за Лев”, определен от БНБ в деня на издаване/съставяне на документа за наличност на тези финансови ресурси.Подробности по доказването на средствата-в документацията за участие.В плик№1 участника прилага декларация свобод. текст,че ще осигури изискания финансов ресурс. На етап участие, в плик №1 от офертата си, участника представя подписана декларация свободен текст, че ще осигури необходимата за изпълнението на дейностите по СМР техника и механизация. Определеният за Изпълнител осигурява за негова сметка строителна техника, механизация и оборудване за срока на целия договор, която трябва да е изправна и годна за експлоатация и преминала през контролно-технически преглед от КТИ (http://kti.government.bg/) и одобрена за експлоатация от тях. Използваната от Изпълнителя за строителството техника, механизация и оборудване за срока на целия договор, трябва да бъде със сключени договори за застраховка "Гражданска отговорност".Допълнителни работи на обекта на поръчката, може да включват възстановяване на пътните платна, геодезически знаци, маркировка и др.,включително извозване и депониране на материали и земни маси, където е необходимо.При необходимост от изпълнение на видове СМР, извън изброените в КСС или извън посочените от проектантите, при извършено проектиране в случаите по т.2.1.1. и т.2.1.2 към чл.2 ал.2 от договора за обществената поръчка, които не могат да бъдат заменени с отпаднали видове и количества СМР, и се дължат на непредвидени обстоятелства по смисъла на §14б от ДР на ЗОП, Възложителят при основанията, условията и реда на чл.90, ал.1, т. 8 от ЗОП може да ги заплати на Изпълнителя чрез отделен договор, който ще се финансира от Община Белене. Срокът за изпълнение на дейностите по договора за общ. поръчка, с изключение на дейности по отговорност в сроковете по чл. 160 ал.4 от ЗУТ, е до извършване на окончателното плащане .Независимо от възможността за спиране и удължаване срока на договора,определеният за изпълнител е длъжен да приключи СМР не по-късно от 31.12.2014 г. Изпълнение на СМР след тази дата се допуска единствено при промяна на срока за изпълнение на СМР в Договор за БФП с рег. № DIR-51011116-C057 по ОП “Околна среда” (2007-2013), сключен между МОСВ и Община Белене. Гаранц. срокове предложени от Изпълнителя в т.4 от предложението по чл.56 ал.1 т.7 и т.9 от ЗОП от офертата му, го обвързват за целия период предложен от него, вкл. и след получаване на Разрешението за ползване, като гаранц. отговорност на Изпълнителя приключва 1 месец след датата на изтичане на най-дългия гаранционен срок.При прекратяване на договор за БФП с рег. № DIR-51011116-C057 по ОП “Околна среда” (2007-2013), сключен между МОСВ и Община Белене, Възложителят прекратява сключения с Изпълнителя договор за изпълнението на настоящата обществена поръчка, без да дължи каквото и да е обезщетение на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава, в срока на предизвестието за прекратяване, да консервира и замрази обекта (строителната площадка). III.2) Условия за участие III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Плик № 1 „Док. за подбор”:1) а) За ЮЛ и ЕТ-заверено копие на док. за регистр-я или се посочва ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търг. рег. Участник физическо лице(ФЛ) представя копие от документ за самоличност. Участници-обединения-когато са създадени слъгласно Закона за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата, представят завер. копие от рег-ята си по БУЛСТАТ. Когато не е представен ЕИК, по чл. 24 ал.1 от ППЗОП участниците-ЮЛ или ЕТ,представят и удост-я за акт. съст-е, издадено не по-рано от 4 мес. преди датата на подаване на офертата.Чуждестранни ЮЛ прилагат заверено копие на екв. документ от съдебен,админист. или друг еквивал. орган от държавата, в която са установени, издаден не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на офертата.С представянето на такъв документ не отпада задълж. за предст. на документ за регистрация,когато участникът е ЮЛ или ЕТ.Представя се и завер. копие на док-т за рег.по ДДС,или декл. свободен текст(в превод), че участникът не е рег. по ДДС. б) Чужди ФЛ,ЮЛ,или техни обединения,представят приложимия за тях документ по т.1.а) в официален превод на бълг. език,а също и докум. за акт.съст. и деклар. по ДДС-но в превод.Участник обед-е,което не е ЮЛ, прилага нотар. заверен оригинал или нотар. зав. копие на учр. акт за създ. на обед. (виж т.III.1.3 в Обявл-то), и в превод на български.Участник-обединение, което не е ЮЛ представя док-те съгласно указанията на т. 1.а) и т. 1.б) за всяко ФЛ и ЮЛ, включено в обединението. Ако участник ще ползва подизпълнители, документите, съгласно указания на т. 1.а) и т. 1.б), се представят и за всеки от тях. 2)Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан от участник или упълном. лице. 3)Офертно предложение - по обр.; 4)Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на процедурата и с инвест. работен проект-по обр.; 5)Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по обр.; 6)Декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а(предл. първо), т.2(предл. първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по обр.; 7)Доказат. посочени в раздел III, т. 2.2. "Икон. и фин. възможности" - "Изискуеми док. и инф-я" от това обявление; 8)Доказат. посоч. в раздел III, т. 2.3. "Техн. възможности"-"Изискуеми документи и информация" от това обявление; 9). Деклар. по чл.51 ал.1 т.4 и т.10 от ЗОП и автобиография, деклар. за разположение и декл. по Закон за защита на личните данни на лицата от квалифиц. персонал - по образци; 10).Декл. за ползване на подизп. съдържаща информация съгл. чл.56 ал.1 т.8 ЗОП - по обр.; 11).Декл. от подизп., че е съгласен да участва в процедурата - по обр./представя се ако ще има такъв/;12).Декларация от членовете на обединението, че като член на обед-то е отговорен, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора- по обр.; 13).Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП и по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗОП - представя се само от лица които ще изпълняват строит. дейност; 14).Нотар. зав. пълномощ. на лицето, упълномощ. да представлява участника в процедурата-в оригинал; 15)Декларация за вписване в ЦПР на строителя (http://register.ksb.bg/) или друг проф. регистър на страна-членка на ЕС по смис. на чл.49 ал.1 от ЗОП; 16).Гаранция за участие - в оригинал.17)Декл. за съгласие за електронна кореспонденция - по обр. 18) Плик№2 "Предл. за изп. на поръчката"-съдържа документи по чл.56 ал.1 т.7 и т.9 от ЗОП;19) Плик №3 „Предл. цена” - съдържа предложението по чл.56 ал.1 т.10 ЗОП изготвено по обр. от документацията за участие.Участникът поставил някъде в офертата си извън Плик №3, елемент на ценовото предложение, ще бъде отстранен от участие.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.1 т. 1 а)-д) т.2 и 3, ал.2, т. 1, 2 /предл. първо/, 2а /предл. първо/, 3, 4 и 5, и ал.5 от ЗОП.За обстоятелства по чл. 47, ал. 2 , т.2 /предл. първо/ ЗОП лишаването от упраж. на дейности по строителство е основание за отстраняване. III.2.2) Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Инф-я за специализирания оборот (или доход) от СМР по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП (по образец към документацията) за последните 3 г. (2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността на участник (предприятието или лицето). Представят заверени копия на справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство, като съставна част от годишния финансов отчет: /примерен образец за 2012 - http://www.nsi.bg/files/GOD2012/P2/17_%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%AF_2012_NF2.pdf, / за всяка от предходните 3 години 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (в зависимост от датата, на която предриятието или лицето е учредено или е започнало дейността си) – за ЮЛ и ЕТ, или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни и видими на адрес http://www.brra.bg, когато е посочен ЕИК. Чуждестранно лице или предприятие,представя еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото национално законодателство на страната, където то е установено-в превод. В случай, че по обективни причини (новорегистрирано предприятие или лице) участникът не може да представи горепосочените справки по отношение на дейности по строителство за последните три години, той следва да демонстрира доказателства за размера на изискуемите обороти от датата на регистрацията си до датата на представянето на офертата.Физическите лица представят подходящ документ, удостоверяващ дохода им - заверени копия от годишните данъчни декларации, справка от работодател или др. Когато участниците са чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения се прилага чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, като се представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език). 2. Валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. При участник – обединение, което не е ЮЛ, застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ се представя съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2, ЗОП, а когато участникът предвижда ползване на подизпълнител/и документите за тях се представят съобразно чл. 56, ал. 2 ЗОП. Следва да се има предвид,че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част Конструктивна“, „консултантът“, „строителят“ и „лицето, упражняващо строителен надзор“ /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако един от членовете в обединение-участник, което не е ЮЛ не извършва нито една от тези дейности, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпънител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществена поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят нотариално заверени копия на застраховки по чл.171 ал.1 от ЗУТ и оригинали на декларации свободен текст, че като Изпълнител/подизпълнител, съдружник в обединение-изпълнител, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на поръчката, се задължава/-т по време на изпълнението на договора за обществената поръчка да поддържат валидни застраховките по чл. 171 от ЗУТ съгласно закона, като лице, изпълняващо дейност за която такава застраховка се изисква, до пълното освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участникът да има кумулативно за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, специализиран оборот от строителство и/или инженеринг сходни с предмета на поръчката, не по-малко от 9 000 000 лв. без ДДС (девет милиона лева без ДДС), или тяхната равностойност във валута. Когато участник е обединение, което не е ЮЛ,изискването за специал. оборот се прилага за обединението като цяло. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за съответния период, се представя от съдружниците в обединението,чрез които то доказва съответствието си по това изискване.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, минималните изисквания към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Справка по чл. 50 ал. 1 т. 3 от ЗОП(по образец) и справката за приходите на строителните предприятия по видове строителство за последните 3 години (2010, 2011 2012), или в зависимост от датата на която са учредени или са започнали дейността си, се представя от подизпълнители, които ще изпълняват дейности по строителство.Участник не може да доказва и допълва своя специализиран оборот сумирайки спец. оборот на своите подизпълнители, т. к. последните нямат функция на самостоятелен участник (виж § 1 т. 33 от ДР на ЗОП), а само подпомагат основния участник. Под “строителство и/или инженеринг сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на пречиствателни станция за отпадъчни води (ПСОВ). 2. Застрахователната сума по „Застраховката за професионална отговорност“ трябва да покрива минималната застрахователна сума отговаряща на групата и категорията строеж (IV-та група, II-ра категория), предмет на настоящата поръчка, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 2.3.2004 г.). За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171 от ЗУТ. Участник, установен/регистриран извън Р. България представя еквивалентна застраховката за профес. отговорност, приравнена на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно закона на държавата, в която участникът е установен/ регистриран , придружена в превод на български език (когато е приложимо). Възложителят препоръчва чуждестранния участник предварително, преди подаване на офертата си, да направи проверка и да бъде уверен, че представения от него документ за еквивалент на застраховката по чл. 171 ЗУТ, наистина може безспорно да докаже приравненост със застраховката към чл. 171 ЗУТ. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците/подизпълнители/членове на обединения, което не е ЮЛ, които ще извършват съответна дейност по договора за обединение, за която дейност се изисква застраховка по чл. 171 ЗУТ, като в плик№1 в офертата се представят заверени "Вярно с оригинала" копия от застраховката, или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обект/ от застрахователните полици трябва да съответства на изпълняваната дейност по поръчката. Застрахователната полица по чл. 171 ЗУТ следва да е валидна,за етапа на участие, не по-малко от 200 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите. 2.1. В плик № 1 от офертата участника, подизпълнителите му, съдружници в обединение-участник, които ще извършват съответна дейност по предмета на поръчката изискваща застраховане по см. на чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, прилагат оригинално подписани декларации свободен текст, че при подписване на договора ще представят нотариално заверени застраховки по чл. 171 от ЗУТ, и ще ги поддържат валидни съгласно закона, до освобождаване на гаранцията по чл. 54 ал. 2 от Договора.Участник може да бъде отстранен участие в процедурата, след прилагане на чл. 68 ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, ако не отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. III.2.3) Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на успешно изпълнените договори за строителство през последните 5 г. назад, считано от датата, посочена като крайна за получаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение,съгласно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП. Ако строителните дейности са извършвани извън РБългария,към поне по 1 от договорите изпълнявани в чужбина и посочени в списъка, да бъдат предоставени и копия на разрешения за ползване или аналогични сертификати за въвеждане в експлоатация-в превод на български език. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани. 2. Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на следните изисквания на Възложителя: 2.1. Ръководител на обект в съответствие с чл. 163А от ЗУТ. 2.2. Технически ръководител в съответствие с чл. 163А от ЗУТ. 2.3. Главен инженер - ВиК мрежи. 2.4. Инженер по количествата. 2.5. Експерт контрол на качеството. 2.6. Експерт координатор по безопасност и здраве (КБЗ).Експертът КБЗ да е различно лице от лицата по т. 2.1 и 2.2. 2.7. Правоспособен проектантски екип със съответна проектантска правоспособност по съответните части и други експерти - представят се на етап участие в плик №1 на офертата, само ако участник, в техническото си предложение е посочил, че няма да използва готовия работен проект на Възложителя, а ще изготвя нов работен проект, или ще преработва отделна част на работния проект на Възложителя. Когато участник предлага актуализация/преработка/корекция/ само на част от работния проект на Възложителя или ще изготвя нов РП по съответна част, той представя проектантски екип само по съответните части.В случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ, изискванията за квалифиц. персонал по т.2 трябва да бъдат изпълнени общо от обединението,а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.Участник не може да доказва съответствие с изисквания квалифиц. персонал, с квалифициран персонал на своите подизпълнители, тъй като условието по поръчката се отнася за участници в процедурата, а подизпълнителите нямат функция на участник. Участникът трябва самостоятелно да отговаря на условието за квалифициран персонал и не е възможно да не предложи такъв, тъй като офертата следва да е изготвена в съответствие с чл. 54 от ЗОП. За доказване на мин. изисквания към квалифиц. персонал по т.2,участниците могат да ползват ресурсите на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а от ЗОП. 3. Лице или лица, които ще изпълняват СМР, следва да са вписани в ЦПР на строителя (http://register.ksb.bg), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите, или да докажат регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени, или се представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон-представя се в плик № 1. 4. Участникът да има въведени системи за управл. на качеството и опазване на окол. среда с област на приложение в строителството, или екв. на тези сертификати, съгласно чл. 53 от ЗОП.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" (http://www.nab-bas.bg/bg/) или от друг национален орган за акредитация. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. През последните 5 г. назад, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, участникът да е изпълнил успешно и/или участвал в успешното изпълнение и въвеждане в експлоатация на не по-малко от 1 договор по изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за не по-малко от 5 000 екв. бр. жители. Възложителят приема за допустими и договори за изграждане на ПСОВ и с по-голям екв. бр. жители. 2. Лицата от квалиф. персонал да отговарят на следните мин. изисквания: 2.1. За рък. на обекта: a. Квали-я „Стр. инженер“, с образ. степен „Магистър“ в някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, Пречистване на отпадъчни води, или екв. специалност; b. участие като рък-л на обект по смисъла на чл. 163А от ЗУТ при изпълне-то на поне 1 сходен обект, а именно СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ за не по-малко от 5 000 екв. бр. жители. 2.2 За техн. рък-л: a. Квал-я „Стр. инженер“, с образ. степен „Магистър“ в някоя от следните спец-ти: ВиК, ХТС, ХМС,Пречистване на отпадъчни води, или екв. специалност; b. Участие като техн. рък-л или рък-л на обект по смисъла на чл.163А от ЗУТ при изпълнението на поне 1 сходен обект,а именно СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ за не по-малко от 5 000 екв. бр. жители; 2.3. За гл. инж. ВиК мрежи: a. Квалификация „Стр. инженер“, с образ. степен „Магистър“ в някоя от следните специ-ти: ВиК, ХТС, ХМС, Пречистване на отпадъчни води, или екв. спец. b. мин. 3 г. специфич. проф. опит в изпълнението на инфраструктурни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения. 2.4. За инж. по колич.: a. Квалификация „Стр. инженер“, с образ. степен „Бакалавър“ или по-висока. b. участие в екипи на подобна длъжност (измерване на количествата) на мин. 1 инфраструктурен обект в сектор "Води". 2.5. За експ. по контр. на кач.: a. Квал-я „Стр. инженер“, с образ. ст. „Бакалавър“ или по-висока. b. мин. 3г. опит в контрол на качеството при изпълнение на СМР; валидно удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество.Чуждестранните лица могат да представят еквивалент на изисквания документ-в превод. 2.6. За експерта КБЗ: a. Квалиф-я „Стр. инженер“, с образ. ст. „Бакалавър“ или по-висока. b. мин. 3г. опит на длъжност КБЗ и валидно удост-е за КБЗ с/но Наредба №2/2004 на МРРБ, като чуждестранните лица могат да представят еквивалент на изисквания документ-в превод. 2.7 Проектантския екип и други експерти, да включва поне 1 лице за: — Архитект; — Строителен инж.- конструкции; — Инж. топлотехника (отопление, вентилация, климатизация); — Машинен инж.; — Електроинж.; — Инж. КИП и А; — Инж. ВиК мрежи и съоръжения; — Инж. пречистване на отпадъчни води; — Строителен инж.- пътно строителство; — Експерт част "Пътна" - временна организация на движението; — Инж. по паркоустрояване или ландш. архитект; — Експерт по част "ПБЗ и Пожарна безопасност"; — Експерт по част "Енергийна ефективност"; — Експерт по част "Вертикална планировка"; — Инженер-геолог-магистър–строителна инженерна специалност или геология; — Хидрогеолог; — Правоспособен Геодезист-с валидно удостоверение от АГКК. — Експерт с валидно удостоверение за извършване на ЕО и/или ОВОС-по компонент „Води“, задължителен, при всички случаи когато ще изготвя нов проект или корекция/актуализация на РП.Екипа по т. 2.7., с изключение на „Експерт ЕО/ОВОС“ да притежават пълна проектантска правоспособност и необходима квалификация по смисъла на чл. 230 от ЗУТ. 3. Лице или лицата да са вписани в ЦПРС(http://register.ksb.bg/) към КСБ (http://www.ksb.bg/) за изпълнение на строежи IV група, II-ра категория по ПРВВЦПРС и по чл. 137, ал. 1, т. 2 буква „б“ от ЗУТ, като в декларация свободен текст се декларират тези обстоятелства и не се представя удостоверение, т. к. вписаната информация е достъпна по електронен път в ЦПРС. Продължава в разд. VI.3). Раздел ІV: Процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура Открита IV.2) Критерии за възлагане IV.2.1) Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии 1. Техническо предложение –П3 (П3=А+Б). Тежест 50 2. Технологична последователност на строителните процеси (А). Тежест 60 3. Управление на риска (Б). Тежест 40 4. Ценово предложение – П4. Тежест 40 5. Срок за отстраняване на дефекти – П1. Тежест 5 6. Срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката – П2. Тежест 5 IV.2.2) Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3) Административна информация IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Обявление за предварителна информация Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 83-139535 от 27.4.2013 Други предишни публикации Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 86-145750 от 3.5.2013 IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 16.9.2013 - 17:00 Платими документи: не IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 26.9.2013 - 17:00 IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие български език. IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 200 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.8) Условия за отваряне на офертите Дата: 27.9.2013 - 13:30 Място: Зала 26 на Административната сграда на Община Белене, гр. Белене, ул. „България“ № 35. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 68 ал.2 от ЗОП, при промяна на датата и часа на отваряне на офертите, получилите документация за участие лица ще се уведомят писмено. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник, както и по ускорен електронен способ и чрез обявяване на интернет адреса на Община Белене: http://obshtina.belene.net/_index.php в раздел „Профила на купувача“. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1) Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект с регистрационен номер DIR - 51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», референтен номер на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер DIR – 51011116-С0-57 oт 29.11.2012 г. VI.3) Допълнителна информация Продъл-ие от р-л III.2.3 Техн. възможности „Мин. ниво“ > Лицата от страна-членка на ЕС,представят деклар. или удост-е за вписване в профес. регистър на държавата, в която са установени,и издаден от компетентен орган съгл. правото на държавата в която е установено,за право да изпълнява дейности по СМР предмет на поръчката. Подизп., които ще изпълняват дейност по СМР, както съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обедин-е ще изпълняват СМР,следва да са рег, в ЦПРС,за изпълнение на съответната група и категория строеж, като представят декларация. 4. В Плик № 1 се представят валидни сертификати: 4.1. [БДС EN] ISO 9001:2008 или по-нова версия за внедрена система за управление на качество или еквивалент. 4.2. ISO 14001:2004 или по-нова версия за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалент. Когато участникът е обединение/консорциум което не е ЮЛ, или участник ще ползва подпизпълнители, сертификатите по стандарт по т. 4.1 и 4.2 се представят от съдружници в обединението или подизпълнители,които ще извършват строителни дейности. Участник може да бъде отстранен от уч. в процедурата,ако не отговаря на изискване на раздел III.2.3, след прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако при проверка на ценовото предложение от комисията по чл. 34 от ЗОП, в КСС-тата се установят техн. грешки при пресмятането, водещи до промяна на ценовото предложение, или общата крайна цена не е правилно изчислена, с включени всички разходи и ДДС, или се установи несъответствие между анализните цени и единич. цени в КСС, или липсват анализи на цени в плика с ценовото предложение, същото ще бъде отхвърлено, а участникът ще бъде отстранен от участие в класирането и процедурата, по реда на чл. 68, ал. 11 т. 2.б) от ЗОП. Участник предложил цена за изпълнение на поръчката в офертата си над максимално допустимата (без вкл. ДДС) или над максимално допустима стойност (без ДДС) по дадено перо (пера), ще бъде отстранен от участие в процедурата.Остраняват се участниците, които в предложението си по чл. 56 ал. 1 т.10 от ЗОП, грешно са изчислили стойност на ДДС в цената за изпълнение, във връзка със забраната по чл. 68, ал. 11 т.2.б) от ЗОП. Договорът за обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора: не изпълни задължението си по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 ал. 2 от ЗОП и чл. 49 от ППЗОП или не отговаря на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ППЗОП; не представи гаранцията по чл. 59, ал. 3 от ЗОП; не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискване на нормативен или администрат. акт, или е поставено от възложителя при откриване на процедурата. Отстраняват се участници в нарушение на чл. 55 ал.ал. 5-6 от ЗОП. На основание чл.64,ал.3 от ЗОП,обявявам, че намалявам срока по чл.64, ал.2 от ЗОП със 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път до АОП и за настоящата процедура има публикувано предварително обявление на http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139535-2013:TEXT:BG:HTML . Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие ще е достъпна на профила на купувача на Интернет-адрес: http://obshtina.belene.net/pp.htm до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. При писмено поискване от заинтересовано лице, отправено по факса или електронна поща на Възложителя посочени в обявлението, документацията на електронен носител се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.Документацията за участие може да се получи на електронен носител в стая № 22 на Община Белене от 8 ч. до 17 ч., всеки работен ден. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2) Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП. VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Община Белене, Инж. Христина Иванова-Мънева началник отдел „Устройство на територията и общинска собственост”, Цветомир Цветанов - главен експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки", ул. „България“ № 35 5930 Белене, обл. Плевен БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com Телефон: +359 6583-1036/4672 Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/pp.htm Факс: +359 65831062 VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28.8.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.