Search

Poland-Krosno: Various medicinal products

Request For Proposals

General Information

Poland
   KROSNO
   eu:286760-2013
   Sep 23, 2013
   Oct 10, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II
KROSNO
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Injectable solutions   Intravenous fluids   Pharmaceutical products   Various medicinal products  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 165/2013, #286760-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
For the attention of: Joanna Mendocha
38-400 Krosno
POLAND
Telephone: +48 134378227
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Fax: +48 134378227
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.krosno.med.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33690000, 33600000, 33692500, 33692510
Description
Various medicinal products.
Pharmaceutical products.
Injectable solutions.
Intravenous fluids.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 4.10.2013 - 14:35
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.10.2013 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Aug 30, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 168/2013, #291054-2013
Referenced Document Number: 286760-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, For
the attention of: Joanna Mendocha, Krosno38-400, POLAND. Telephone: +48
134378227. Fax: +48 134378227. E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 27.8.2013,
2013/S 165-286760)
Instead of:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Nr pakietu Kwota wadium
1. 3 700 PLN,
2. 5 000 PLN,
3. 1 000 PLN,
4. 4 500 PLN,
5. 2 100 PLN,
6. 500 PLN,
7. 3 400 PLN,
8. 18 PLN,
9. 80 PLN,
10. 40 PLN,
11. 190 PLN,
12. 3 100 PLN,
13. 700 PLN,
14. 1 500 PLN,
15. 270 PLN,
16. 70 PLN,
17. 380 PLN,
18. 150 PLN,
19. 500 PLN,
20. 10 PLN,
21. 700 PLN,
22. 45 PLN,
23. 350 PLN,
24. 100 PLN,
25. 120 PLN,
26. 900 PLN,
27. 700 PLN,
28. 50 PLN,
29. 150 PLN,
30. 1 200 PLN,
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/78/2013”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do
siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
„WADIUM EZ/215/78/2013”
Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w
siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w
sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty
(jakozałącznik).
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunkubankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę
sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres,
zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z
zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub
pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić
wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu).
Read:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Nr pakietu Kwota wadium
1. 3 700 PLN,
2. 2 100 PLN,
3. 1 000 PLN,
4. 4 500 PLN,
5. 2 100 PLN,
6. 500 PLN,
7. 3 400 PLN,
8. 18 PLN,
9. 80 PLN,
10. 40 PLN,
11. 190 PLN,
12. 3 100 PLN,
13. 700 PLN,
14. 1 500 PLN,
15. 270 PLN,
16. 70 PLN,
17. 380 PLN,
18. 150 PLN,
19. 500 PLN,
20. 10 PLN,
21. 700 PLN,
22. 45 PLN,
23. 350 PLN,
24. 100 PLN,
25. 120 PLN,
26. 900 PLN,
27. 700 PLN,
28. 50 PLN,
29. 150 PLN,
30. 1 200 PLN,
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„Wadium NR EZ/215/78/2013”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do
siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
„Wadium EZ/215/78/2013”
Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w
siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w
sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty
(jakozałącznik).
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunkubankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę
sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres,
zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z
zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub
pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić
wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu).
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Sep 21, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 184/2013, #317127-2013
Referenced Document Number: 286760-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, For
the attention of: Joanna Mendocha, Krosno38-400, POLAND. Telephone: +48
134378227. Fax: +48 134378227. E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 27.8.2013,
2013/S 165-286760)
Instead of:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco
– Apteka WojewódzkiegoSzpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57, płynów, preparatów okulistycznychi produktów
leczniczych różnych z podziałem na 30 pakietów, na warunkach określonych
zapisami niniejszejspecyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Część nr: 12
Część nr: 12
Nazwa: Produkt PLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE,
THEOPHYLLINUM INJ.
1)
Krótki opis
Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka
Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.
Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji
oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz,
produktuPLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE,
THEOPHYLLINUM INJ.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w
niniejszym pakiecie (części).
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Nr pakietu Kwota wadium
1. 3 700 PLN,
2. 5 000 PLN,
3. 1 000 PLN,
4. 4 500 PLN,
5. 2 100 PLN,
6. 500 PLN,
7. 3 400 PLN,
8. 18 PLN,
9. 80 PLN,
10. 40 PLN,
11. 190 PLN,
12. 3 100 PLN,
13. 700 PLN,
14. 1 500 PLN,
15. 270 PLN,
16. 70 PLN,
17. 380 PLN,
18. 150 PLN,
19. 500 PLN,
20. 10 PLN,
21. 700 PLN,
22. 45 PLN,
23. 350 PLN,
24. 100 PLN,
25. 120 PLN,
26. 900 PLN,
27. 700 PLN,
28. 50 PLN,
29. 150 PLN,
30. 1 200 PLN,
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/78/2013”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do
siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
„WADIUM EZ/215/78/2013”
Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w
siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w
sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty
(jakozałącznik).
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunkubankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę
sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres,
zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z
zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub
pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić
wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu).
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
04.10.2013 (14:35)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
07.10.2013 (10:00)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
07.10.2013 (10:00)
Read:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco
– Apteka WojewódzkiegoSzpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57, płynów, preparatów okulistycznychi produktów
leczniczych różnych z podziałem na 31 pakietów, na warunkach określonych
zapisami niniejszejspecyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Część nr: 12
Część nr: 12
Nazwa: Produkt PLASMALYTE, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ.
1)
Krótki opis
Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka
Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.
Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji
oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz,
produktuPLASMALYTE, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w
niniejszym pakiecie (części).
Część nr: 12a
Nazwa: Produkt PLASMAVOLUME
1)
Krótki opis
Pakiet nr 12A: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka
Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.
Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji
oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz,
PRODUKTU PLASMAVOLUME,
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w
niniejszym pakiecie (części).
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
Nr pakietu Kwota wadium
1 3 700, 00 zł
2 2 100, 00 zł
3 1 000, 00 zł
4 4 500, 00 zł
5 2 100, 00 zł
6 500, 00 zł
7 3 400, 00 zł
8 18, 00 zł
9 80, 00 zł
10 40, 00 zł
11 190, 00 zł
12 2 500, 00 zł
12a 600, 00
13 700, 00 zł
14 1 500, 00 zł
15 270, 00 zł
16 70, 00 zł
17 380, 00 zł
18 150, 00 zł
19 500, 00 zł
20 10, 00 zł
21 700, 00 zł
22 45, 00 zł
23 350, 00 zł
24 100, 00 zł
25 120, 00 zł
26 900, 00 zł
27 700, 00 zł
28 50, 00 zł
29 150, 00 zł
30 1 200, 00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/78/2013”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do
siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
,,WADIUM EZ/215/78/2013 ”
NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 10.10.2013 R. DO GODZ. 10.00
I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400
KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275)
KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK)
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę
sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres,
zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić
wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!!(w przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu).
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
09.10.2013 (14:35)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
10.10.2013 (10:00)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
10.10.2013 (10:15)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II ul. Korczyńska 57 Osoba do kontaktów: Joanna Mendocha 38-400 Krosno POLSKA Tel.: +48 134378227 E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl Faks: +48 134378227 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krosno.med.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zakup wraz z dostawą płynów, preparatów okulistycznych i produktów leczniczych różnych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Kod NUTS PL323 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, płynów, preparatów okulistycznych i produktów leczniczych różnych z podziałem na 30 pakietów, na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 1 618 083,70 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Produkt leczniczy CLEXANE I PLAVIX 1) Krótki opis Pakiet nr 1: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego CLEXANE I PLAVIX. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 2 Nazwa: Preparat okulistyczny NEOCROM COHESIVE, DENSIRON, VITREOCROM I FLUOROCROM DECA 1) Krótki opis Pakiet nr 2: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, preparatu okulistycznego NEOCROM COHESIVE, DENSIRON, VITREOCROM I FLUOROCROM DECA. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 3 Nazwa: Produkty lecznicze różne 1) Krótki opis Pakiet nr 3: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów leczniczych różnych. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 4 Nazwa: Produkty AQUA PRO INJECTIONE, NATRIUM CHLORATUM, PŁYN RINGERA, GLUKOSUM i przyrządu do pobierania płynów z butelek 1) Krótki opis Pakiet nr 4: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów AQUA PRO INJECTIONE, NATRIUM CHLORATUM, PŁYN RINGERA, GLUKOSUM i przyrządu do pobierania płynów z butelek. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 5 Nazwa: Produkty GLUCOSUM 5 % + 0,9 % NATRIUM CHLORATUM, PŁYNU FIZJOLOGICZNEGO WIELOELEKTROLITOWEGO ORAZ PŁYNU SOLUTIO RINGERI 250 ML 1) Krótki opis Pakiet nr 5: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów GLUCOSUM 5 % + 0,9 % NATRIUM CHLORATUM, PŁYNU FIZJOLOGICZNEGO WIELOELEKTROLITOWEGO ORAZ PŁYNU SOLUTIO RINGERI 250 ML. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 6 Nazwa: Produkt NATRIUM CHLORATUM, HAES-STERIL, VOLUVEN, DEKSTRAN, MANNITOL PŁYN 1) Krótki opis Pakiet nr 6: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów NATRIUM CHLORATUM, HAES-STERIL, VOLUVEN, DEKSTRAN, MANNITOL PŁYN. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 7 Nazwa: Produkty lecznicze różne 1) Krótki opis Pakiet nr 7: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów leczniczych różnych. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 8 Nazwa: Żel do USG Aquasonic 250 ml 1) Krótki opis Pakiet nr 8: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, żelu do USG Aquasonic 250 ml. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 9 Nazwa: Produkt leczniczy OMNIPAQUE 1) Krótki opis Pakiet nr 9: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego OMNIPAQUE. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 10 Nazwa: Produkt leczniczy VITREAL S 1) Krótki opis Pakiet nr 10: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu LECZNICZEGO VITREAL S. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 11 Nazwa: Produkt leczniczy MIOSTAT INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 11: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego MIOSTAT INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 12 Nazwa: Produkt PLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu PLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 13 Nazwa: Produkt NATRIUM CHLORATUM R-R DO IRYGACJI, AQUA PRO INJECTIONE R-R DO IRYGACJI, 1) Krótki opis Pakiet nr 13: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu NATRIUM CHLORATUM R-R DO IRYGACJI, AQUA PRO INJECTIONE R-R DO IRYGACJI. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 14 Nazwa: Produkt AQUA PRO INJECTIONE BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAZONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY, PŁYN RINGERA – BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAŻONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY, GLUKOSUM 5 % BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAŻONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY 1) Krótki opis Pakiet nr 14: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu AQUA PRO INJECTIONE BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAZONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY, PŁYN RINGERA – BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAŻONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY, GLUKOSUM 5 % BUTELKA STOJĄCA Z KORKIEM WYPOSAŻONA W DWA NIEZALEŻNE PORTY. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 15 Nazwa: Produkt leczniczy PRADAXA 1) Krótki opis Pakiet nr 15: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego PRADAXA. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 16 Nazwa: Produkt leczniczy MERONEM (MEROPENEM) INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 16: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego MERONEM (MEROPENEM) INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 17 Nazwa: Produkt leczniczy HEPA-MERZ 1) Krótki opis Pakiet nr 17: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego HEPA-MERZ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 18 Nazwa: Produkt leczniczy TAVANIC 1) Krótki opis Pakiet nr 18: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego TAVANIC. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 19 Nazwa: Produkt leczniczy ECALTA (ANIDULAFUNGINA) 1) Krótki opis Pakiet nr 19: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego ECALTA (ANIDULAFUNGINA). Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 20 Nazwa: Produkt leczniczy Amoksiklav INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 20: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego Amoksiklav INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 21 Nazwa: Produkt leczniczy V-FEND 1) Krótki opis Pakiet nr 21: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego V-FEND. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 22 Nazwa: Produkt Biofazolin inj. 1) Krótki opis Pakiet nr 22: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu Biofazolin inj. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 23 Nazwa: Preparat okulistyczny ILM BLUE I MEMBRAN BLUE DUAL 1) Krótki opis Pakiet nr 23: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, preparatu okulistycznego ILM BLUE I MEMBRAN BLUE DUAL. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 24 Nazwa: Produkt leczniczy AMANTIX FLAK. 1) Krótki opis Pakiet nr 24: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego AMANTIX FLAK. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 25 Nazwa: Produkt NATRIUM HYDR. CUM CALCAE Intersorb PLUS 1) Krótki opis Pakiet nr 25: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu NATRIUM HYDR. CUM CALCAE Intersorb PLUS Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 26 Nazwa: Produkt leczniczy ZYVOXID AMP. 1) Krótki opis Pakiet nr 26: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego ZYVOXID AMP. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 27 Nazwa: Produkt leczniczy CANCIDAS INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 27: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego CANCIDAS INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 28 Nazwa: Produkt FRESUBIN ORGINAL 1) Krótki opis Pakiet nr 28: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu FRESUBIN ORGINAL Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 29 Nazwa: Produkt PROTISON PŁYN I NUTRISON MULTI FIBRE PŁYN 1) Krótki opis Pakiet nr 29: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu PROTISON PŁYN I NUTRISON MULTI FIBRE PŁYN. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Część nr: 30 Nazwa: Produkt TYSABRI (NATALIZUMAB) 1) Krótki opis Pakiet nr 30: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu TYSABRI (NATALIZUMAB). Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33690000, 33600000, 33692500, 33692510 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Nr pakietu Kwota wadium 1. 3 700 PLN, 2. 5 000 PLN, 3. 1 000 PLN, 4. 4 500 PLN, 5. 2 100 PLN, 6. 500 PLN, 7. 3 400 PLN, 8. 18 PLN, 9. 80 PLN, 10. 40 PLN, 11. 190 PLN, 12. 3 100 PLN, 13. 700 PLN, 14. 1 500 PLN, 15. 270 PLN, 16. 70 PLN, 17. 380 PLN, 18. 150 PLN, 19. 500 PLN, 20. 10 PLN, 21. 700 PLN, 22. 45 PLN, 23. 350 PLN, 24. 100 PLN, 25. 120 PLN, 26. 900 PLN, 27. 700 PLN, 28. 50 PLN, 29. 150 PLN, 30. 1 200 PLN, 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/78/2013”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „WADIUM EZ/215/78/2013” Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicy korczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik). Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi tj. zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi; * Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie dokumentów złożonych na potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi tj. zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: EZ/215/78/2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.10.2013 - 14:35 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.10.2013 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 7.10.2013 - 10:00 Miejscowość: Krosno Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 22458701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 22458701 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują przewidziane w ustawie zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lubzaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopi inastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobówokreślonych w art. 27 ust. 2. ustawy Pzp. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w niniejszym ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655, poźn. zm.) środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunkówzamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.8.2013
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, Osoba do kontaktów: Joanna Mendocha, Krosno38-400, POLSKA. Tel.: +48 134378227. Faks: +48 134378227. E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.8.2013, 2013/S 165-286760) Zamiast: III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Nr pakietu Kwota wadium 1. 3 700 PLN, 2. 5 000 PLN, 3. 1 000 PLN, 4. 4 500 PLN, 5. 2 100 PLN, 6. 500 PLN, 7. 3 400 PLN, 8. 18 PLN, 9. 80 PLN, 10. 40 PLN, 11. 190 PLN, 12. 3 100 PLN, 13. 700 PLN, 14. 1 500 PLN, 15. 270 PLN, 16. 70 PLN, 17. 380 PLN, 18. 150 PLN, 19. 500 PLN, 20. 10 PLN, 21. 700 PLN, 22. 45 PLN, 23. 350 PLN, 24. 100 PLN, 25. 120 PLN, 26. 900 PLN, 27. 700 PLN, 28. 50 PLN, 29. 150 PLN, 30. 1 200 PLN, 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/78/2013”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „WADIUM EZ/215/78/2013” Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jakozałącznik). Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunkubankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Powinno być: III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Nr pakietu Kwota wadium 1. 3 700 PLN, 2. 2 100 PLN, 3. 1 000 PLN, 4. 4 500 PLN, 5. 2 100 PLN, 6. 500 PLN, 7. 3 400 PLN, 8. 18 PLN, 9. 80 PLN, 10. 40 PLN, 11. 190 PLN, 12. 3 100 PLN, 13. 700 PLN, 14. 1 500 PLN, 15. 270 PLN, 16. 70 PLN, 17. 380 PLN, 18. 150 PLN, 19. 500 PLN, 20. 10 PLN, 21. 700 PLN, 22. 45 PLN, 23. 350 PLN, 24. 100 PLN, 25. 120 PLN, 26. 900 PLN, 27. 700 PLN, 28. 50 PLN, 29. 150 PLN, 30. 1 200 PLN, 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium NR EZ/215/78/2013”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „Wadium EZ/215/78/2013” Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jakozałącznik). Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunkubankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, Osoba do kontaktów: Joanna Mendocha, Krosno38-400, POLSKA. Tel.: +48 134378227. Faks: +48 134378227. E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.8.2013, 2013/S 165-286760) Zamiast: II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka WojewódzkiegoSzpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, płynów, preparatów okulistycznychi produktów leczniczych różnych z podziałem na 30 pakietów, na warunkach określonych zapisami niniejszejspecyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Część nr: 12 Część nr: 12 Nazwa: Produkt PLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktuPLASMALYTE, PLASMAVOLUME, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Nr pakietu Kwota wadium 1. 3 700 PLN, 2. 5 000 PLN, 3. 1 000 PLN, 4. 4 500 PLN, 5. 2 100 PLN, 6. 500 PLN, 7. 3 400 PLN, 8. 18 PLN, 9. 80 PLN, 10. 40 PLN, 11. 190 PLN, 12. 3 100 PLN, 13. 700 PLN, 14. 1 500 PLN, 15. 270 PLN, 16. 70 PLN, 17. 380 PLN, 18. 150 PLN, 19. 500 PLN, 20. 10 PLN, 21. 700 PLN, 22. 45 PLN, 23. 350 PLN, 24. 100 PLN, 25. 120 PLN, 26. 900 PLN, 27. 700 PLN, 28. 50 PLN, 29. 150 PLN, 30. 1 200 PLN, 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłatywadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/78/2013”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzeczZamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „WADIUM EZ/215/78/2013” Nie później jednak niż do dnia 7.10.2013 r. do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicykorczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jakozałącznik). Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jestzwiązany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunkubankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawicielaGwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz zimienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonejformie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna zaodrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego orazwniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadiumna podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adresbanku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 04.10.2013 (14:35) IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 07.10.2013 (10:00) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 07.10.2013 (10:00) Powinno być: II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco – Apteka WojewódzkiegoSzpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, płynów, preparatów okulistycznychi produktów leczniczych różnych z podziałem na 31 pakietów, na warunkach określonych zapisami niniejszejspecyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Część nr: 12 Część nr: 12 Nazwa: Produkt PLASMALYTE, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. 1) Krótki opis Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktuPLASMALYTE, MULTIMEL, GLICYNA, PRIMENE, THEOPHYLLINUM INJ. Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). Część nr: 12a Nazwa: Produkt PLASMAVOLUME 1) Krótki opis Pakiet nr 12A: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego SzpitalaPodkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisamininiejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, PRODUKTU PLASMAVOLUME, Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części). III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: Nr pakietu Kwota wadium 1 3 700, 00 zł 2 2 100, 00 zł 3 1 000, 00 zł 4 4 500, 00 zł 5 2 100, 00 zł 6 500, 00 zł 7 3 400, 00 zł 8 18, 00 zł 9 80, 00 zł 10 40, 00 zł 11 190, 00 zł 12 2 500, 00 zł 12a 600, 00 13 700, 00 zł 14 1 500, 00 zł 15 270, 00 zł 16 70, 00 zł 17 380, 00 zł 18 150, 00 zł 19 500, 00 zł 20 10, 00 zł 21 700, 00 zł 22 45, 00 zł 23 350, 00 zł 24 100, 00 zł 25 120, 00 zł 26 900, 00 zł 27 700, 00 zł 28 50, 00 zł 29 150, 00 zł 30 1 200, 00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/78/2013”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/78/2013 ” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 10.10.2013 R. DO GODZ. 10.00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!!(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 09.10.2013 (14:35) IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.10.2013 (10:00) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 10.10.2013 (10:15) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.