Search

Poland-Gniezno: Construction work

Request For Proposals

General Information

Poland
   GNIEZNO
   eu:273309-2013
   Oct 2, 2013
   Oct 22, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   URBIS SP. Z O.O.
GNIEZNO
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Site preparation and clearance work   Ancillary works for pipelines and cables   Ground-drainage work   Site preparation work   Building completion work   Construction work   Site-development work  

Summary

      

Notice type: 01102 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 157/2013, #273309-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Works
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
URBIS Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 24/25
Contact point(s): URBIS Spółka z o.o.
For the attention of: Elżbieta Sybilska
62-200 Gniezno
POLAND
Telephone: +48 614245818
E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
Fax: +48 614263567
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.urbis.gniezno.pl
Further information can be obtained from: URBIS Spółka z o. o.
ul. B. Chrobrego 24/25
Contact point(s): URBIS Spółka z o. o.
For the attention of: Karol Kasprzyk
62-200 Gniezno
POLAND
Telephone: +48 614245827
E-mail: karol.kasprzyk@urbis.gniezno.pl
Fax: +48 614263567
Internet address: http://www.urbis.gniezno.pl
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000, 45100000, 45111200, 45111240, 45111291, 45400000, 45232000
Description
Construction work.
Site preparation work.
Site preparation and clearance work.
Ground-drainage work.
Site-development work.
Building completion work.
Ancillary works for pipelines and cables.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.9.2013 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Sep 20, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 183/2013, #314918-2013
Referenced Document Number: 273309-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, For the attention of: Elżbieta
Sybilska, Gniezno62-200, POLAND. Telephone: +48 614245818. Fax: +48
614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 14.8.2013,
2013/S 157-273309)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
25.09.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.09.2013 (10:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
17.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.10.2013 (10:30)


Update: Sep 20, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 183/2013, #314918-2013
Referenced Document Number: 273309-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, For the attention of: Elżbieta
Sybilska, Gniezno62-200, POLAND. Telephone: +48 614245818. Fax: +48
614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 14.8.2013,
2013/S 157-273309)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
25.09.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.09.2013 (10:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
17.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.10.2013 (10:30)


Update: Oct 2, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 191/2013, #328818-2013
Referenced Document Number: 273309-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, For the attention of: Elżbieta
Sybilska, Gniezno62-200, POLAND. Telephone: +48 614245818. Fax: +48
614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 14.8.2013,
2013/S 157-273309)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
17.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.10.2013 (10:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
22.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
22.10.2013 (10:30)
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe URBIS Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 24/25 Punkt kontaktowy: URBIS Spółka z o.o. Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska 62-200 Gniezno POLSKA Tel.: +48 614245818 E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl Faks: +48 614263567 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.urbis.gniezno.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: URBIS Spółka z o. o. ul. B. Chrobrego 24/25 Punkt kontaktowy: URBIS Spółka z o. o. Osoba do kontaktów: Karol Kasprzyk 62-200 Gniezno POLSKA Tel.: +48 614245827 E-mail: karol.kasprzyk@urbis.gniezno.pl Faks: +48 614263567 Adres internetowy: http://www.urbis.gniezno.pl Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Spółka z o.o. I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: zarządzanie nieruchomościami, usługi komunalne I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Kontrakt nr 3 „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lokalizacja Bardo gmina Września woj. wielkopolskie – stacja przeładunkowa Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji przeładunkowej odpadów, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z infrastrukturą wspomagającą program selektywnej zbiórki, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000, 45100000, 45111200, 45111240, 45111291, 45400000, 45232000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wybudowania na terenie stacji następujących obiektów: Budynek administracyjno-socjalny – obiekt nr 1 Myjnia kół pojazdów – obiekt nr 2 Waga samochodowa – obiekt nr 3 Wiata dla rozładunku odpadów – obiekt nr 4 Boksy na odpady surowcowe – obiekt nr 5 Punkt gromadzenia odpadów problemowych – obiekt nr 6 Plac kompostowania odpadów zielonych – obiekt nr 7 Parking – obiekt nr 8 Zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych – obiekt nr 9 Osadnik i separator – obiekt nr 10 System rozsączania ścieków deszczowych – obiekt nr 11 Zbiornik paliw – obiekt nr 12 Zbiornik odcieków technologicznych – obiekt nr 13 Studnia wodomierzowa – obiekt nr 14 3. Zakres Zamówienia obejmuje: Wytyczenie, Roboty, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa Kraju (dla odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami jak dla roku 2013 i 2020, tj.: redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 35% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.), spełniające cele Projektu oraz zgodne z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy. 4. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą wykonane zgodnie Warunkami Kontraktowymi dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO czwarte wydanie angielsko-polskie 2008r. (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r. opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15 29 Rue de Pré – Bois, Cointrin, Szwajcaria) Szacunkowa wartość bez VAT: 3 705 866 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1)Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy PLN) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Informacje ogólne Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie nie później niż do dnia podpisania III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą, e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: - wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; - Gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". - Zapisy w pkt. 11.2.2.e) odnoszą się również do poręczeń. Wnoszone wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie może w swej treści uzależniać wypłaty kwoty wadialnej od jakichkolwiek dodatkowych czynności, które Zamawiający będzie zobowiązany podejmować za wyjątkiem złożenia stosownego oświadczenia o przysługującym mu roszczeniu w wyniku spełniania przesłanki w treści u.p.z.p. Wypłata gwarantowanej sumy nie może być uzależniona od przekazania roszczenia za pośrednictwem banku zamawiającego i jest płatna w terminie 14 dni na wskazany nr konta przez Zamawiającego. 2. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nr 77 1090 1375 0000 0000 3700 4460 Bank Zachodni WBK SA I Oddział Gniezno Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału Oferty. 3. Termin wniesienia wadium 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wniosą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictwa, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 77 1090 1375 0000 0000 3700 4460…Bank Zachodni WBK SA I Oddział Gniezno 4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2. IDW., 6) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią Części II SIWZ), tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 2) Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. od daty wydania Świadectwa Wykonania. Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do zwolnienia Zabezpieczenia w terminie 28 dni przed datą wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność na swój koszt aż do czasu usunięcia wszelkich wad. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do IDW). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowna walutę według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Ocena spełnienia przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa obiektu o funkcji przemysłowej lub magazynowej na powierzchni min. 1ha z budynkami o kubaturze min. 2.000 m3 oraz o wartości inwestycji minimum 2 mln brutto PLN. Przez ukończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca opisze szczegółowo przedmiot robót, daty wykonania, nazwy odbiorców. Powyższe dane należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW i załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty oraz dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): I. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji – Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą: Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, znajomość zasad i procedur stosowanych przy zarządzaniu projektami i realizacją robót budowlanych; Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektami z zakresu robót budowlanych, na stanowisku Kierownik Projektu lub równoważnym. Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektem z zakresu robót budowlanych obiektu o funkcji przemysłowej lub magazynowej na powierzchni min. 1ha z budynkami o kubaturze min. 2.000 m3 oraz o wartości inwestycji minimum 2 mln brutto PLN II.1. Kierownik Budowy (kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego; Szczególne doświadczenie zawodowe: udział w realizacji minimum jednej zakończonej roboty budowlanej obiektu o funkcji przemysłowej lub magazynowej na powierzchni min. 1ha z budynkami o kubaturze min. 2.000 m3 o wartości inwestycji minimum 2 mln brutto PLN. III. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający: Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. IV. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą: Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego; Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej albo Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pełnił funkcję Kierownika Budowy. V. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. VI. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej posiadającą: Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. kluczowych specjalistów, Wykonawca zatrudnieni na własny koszt tłumacza/tłumaczy języka polskiego w całym okresie realizacji projektu, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub innymi wykonawcami realizującymi Projekt i/lub przedstawicielami: jednostek wdrażających i/lub finansujących i/lub UE a personelem Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem planowanego zakresu czynności oraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia i posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); Uwaga: w ramach formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, zamawiający żąda przedłożenia stosownych uprawnień budowlanych/ dokumentów uprawniających do samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w zał. nr 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w wykazie wykonawca wskażę, iż dopiero będzie dysponował w/w osobami, to do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób. UWAGA Jeżeli w wykazie wykonawca wskaże, iż dopiero dysponował w/w osobami, to do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Ocena spełnienia przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP/JRP/1/2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.9.2013 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 25.9.2013 - 10:30 Miejscowość: w siedzibie zamawiającego: URBIS Sp. z o. o., Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25 - pokój nr 4 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo realizowany w ramach Projektu pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie ”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko VI.3) Informacje dodatkowe Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@gov.pl Tel.: +48 224587777 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI - Środki ochrony prawnej ustawy P.z.p. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 9.8.2013
URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska, Gniezno62-200, POLSKA. Tel.: +48 614245818. Faks: +48 614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.8.2013, 2013/S 157-273309) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.09.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.09.2013 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.10.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.10.2013 (10:30)
URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska, Gniezno62-200, POLSKA. Tel.: +48 614245818. Faks: +48 614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.8.2013, 2013/S 157-273309) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.09.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.09.2013 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.10.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.10.2013 (10:30)
URBIS Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska, Gniezno62-200, POLSKA. Tel.: +48 614245818. Faks: +48 614263567. E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.8.2013, 2013/S 157-273309) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.10.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 17.10.2013 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.10.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.10.2013 (10:30)
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.