Search

Washing and dry-cleaning services

Acord-cadru servicii de spalare, dezinfectie, uscare, calcare a inventarului moale

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:145300
   Jul 30, 2013
   Romanian
   Other

Contact information

   Ec. Daniela Crap, Tehn. Ghe. Buburuzan
B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA
Suceava 720237
Romania
   +40 230510659
   +40 230510659
   Click here

Goods, Works and Services

Washing and dry-cleaning services  

Original Text

      
Contract Notice no. 145300/30.07.2013
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Procedures Details
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Contracting Authority Name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Notice Number: 145300 / 30.07.2013
Contract Name: Acord-cadru servicii de spalare, dezinfectie, uscare, calcare a inventarului moale
Procedure State: Running
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Address:  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA , City:  Suceava , Postal code:  720237 , Romania , Contact points:  Ec. Daniela Crap, Tehn. Ghe. Buburuzan , Phone.  +40 230510659 , Email:  spital_suceava@clicknet.ro , Fax:  +40 230510659 , Supplier profile:  www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Acord-cadru servicii de spalare, dezinfectie, uscare, calcare a inventarului moale
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
27 - Other services (except employment contracts; except contract for the acquistion, development, production or coproduction of programme material by broadcasters and contract for broadcasting time)
Main place of performance: la sediul prestatorului
NUTS code: RO215 - Suceava
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 4 years
Estimated value (no VAT): between 1, 785, 960 and 2, 996, 136 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: lunara si in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar, valoarea celui mai mic contract subsecvent este= 37.207, 50 lei, val max.contr.subsecvent estimat= 62.419, 50 lei
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale (lenjerie, halate, câmpuri, echipamente de lucru si protectie a personalului) din Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Principalele categorii de servicii care fac obiectul Acordului-cadru sunt:
- predarea si primirea lenjeriei la punctele de colectare
- sortarea lenjeriei
- procesul de spalare
- procesul de stoarcere
- procesul de uscare
- procesul de calcare
- ambalare, depozitare produse spalate
- predarea si primirea produselor la punctele de colectare.
II.1.6)   Common Procurement Vocabulary (CPV)
98310000-9 - Washing and dry-cleaning services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Cantitatile lunare estimate si care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt:
- minime: 11.275 kg
- maxime: 18.915 kg
Cantitatile de servicii estimate pentru acordul – cadru sunt:
- Cantitati minime: 4 ani, respectiv – 541.200 kg
- Cantitati maxime: 4 ani, respectiv – 907.920 kg
Estimated value (no VAT): between 1, 785, 960 and 2, 996, 136 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
48 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Gar. de participare se constituie in suma de 59.922, 00 lei. Termenul de valabilitate a gar. de participare este de 90 zile de la termenul de primire al ofertelor. Gar.de particip.se va const.conf. art.86 alin(1) din H.G. nr.925/2006. Perioada de valabilitate a gar. de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Gar.de participare se va constitui conform art.86 alin(1) din H.G. nr.925/2006. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse. Contul ptr. gar.de participare: RO34TREZ5915006XXX005872- Trezoreria Suceava.Data ptr. care se determina echivalenta lei/euro: data publicarii anuntului de participare. Banca ptr. echivalente leu/euro: B.N.R. Cuantumul ce se retine conf. art. 278¹ din OUG 34/2006 este de 6.776, 13 lei. NOTA: pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. Astfel, dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Cuantumul gar.de buna executie:10% din valoarea contractelor, fara TVA. Se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate ptr. facturi partiale, conf. alin(3) al art.90 din HG 925/2006, modificat prin HG 1045/2011.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
CJAS Suceava –buget asigurari, iar plata se efectueaza cu Ordin de Plata.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Declaratia privind eligibilitatea- Form. nr.12A;
2. Delaratia privind neâncadrarea în prev. art. 181- Form.12B;
3. Declaratia conform art. 69' din O.U.G. nr.34/2006 - Form. nr.69';
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Vasile Rîmbu - Manager, Dr.Ganea Doina Elena - Dr. Medical, Ec. Paraschiva Maruseac - Dr. Financiar-Contabil, Ec. C-tin Timofticiuc- Sef Serviciu Aprovizionare, Ec. Daniela Crap - Sef Birou Licitatii - Anexa Form. nr. 69'.
4. Certificat de participare la licitatie, conf. Ordinului A.N.R.M.A.P. 314/2010- Form. nr.12C. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in orginal/ copie legalizata in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul.
2. Autorizatie de functionare emisa de Autoritatea de Sanatate Publica teritoriala in raza careia actioneaza ofertantul, din care sa rezulte competenta acestora de a presta servicii de spalatorie in beneficul unitatilor sanitare.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii în conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001:2001 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor.
2. Dovada detinerii ( in dotare proprie; prin contracte sau conventii de inchiriere, sau alte forme de angajament), mijloacelor de transport necesare asigurarii transportului lenjeriei murdare/curate la/ de la beneficiar, avizate sanitar, in conformitate cu OMS nr. 1025/2000.
3. Prezentarea unui contract/precontract/acord cu un laborator specializat pentru efectuarea analizelor microbiologice.
Minimum level(s) of standards possibly required
1.Se prezinta Documente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al calitatii în conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001:2001 sau echivalent.2. Prezentare document3. Prezentare document.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
19121/17.07.2013
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.09.2013 10:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
13.09.2013 14:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days (from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date: 16.09.2013 12:00
Place: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava - sala de sedinte, etaj II.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Au dreptul de a participa la sedinta de deschidere, pe baza de împuternicire, reprezentanti ai ofertantilor.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code:  030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL:  http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava
Address:  B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21 , City:  Suceava , Postal code:  720237 , Romania , Phone.  +40 230510659 , Email:  spital_suceava@clicknet.ro , Fax:  +40 230510659
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
29.07.2013 08:46
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.