Search

Poland-Gdansk: Sports hall construction work

Request For Proposals

General Information

Poland
   GDANSK
   eu:239178-2013
   Sep 5, 2013
   Sep 13, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
GDANSK
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Plumbing and sanitary works   Sports goods and equipment   Sports hall construction work   Heating, ventilation and air-conditioning installation work   Gymnasium equipment   Masonry work   Building completion work   Construction work for university buildings   Structures construction work   Tree-cutting services  

Summary

      

Notice type: 01102 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 138/2013, #239178-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Works
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
Contact point(s): AWFiS w Gdańsku – Biuro Zamówień Publicznych
For the attention of: Agnieszka Szulakowska
80-336 Gdańsk
POLAND
Telephone: +48 585547190
E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
Fax: +48 585547227
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.awf.gda.pl
Further information can be obtained from: Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Józefa Czyżewskiego 30A
Contact point(s): Biuro Zamówień Publicznych
For the attention of: Agnieszka Szulakowska
80-336 Gdańsk
POLAND
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku
ul. Józefa Czyżewskiego 30A
Contact point(s): Biuro Zamówień Publicznych
For the attention of: Agnieszka Szulakowska
80-336 Gdańsk
POLAND
Tenders or requests to participate must be sent to: Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Józefa Czyżewskiego 30A
80-336 Gdańsk
POLAND
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45212225, 45214400, 45262522, 45330000, 45331000, 45223000, 45400000,
37400000, 37420000, 77211400
Description
Sports hall construction work.
Construction work for university buildings.
Masonry work.
Plumbing and sanitary works.
Heating, ventilation and air-conditioning installation work.
Structures construction work.
Building completion work.
Sports goods and equipment.
Gymnasium equipment.
Tree-cutting services.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.8.2013 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Aug 21, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 161/2013, #280243-2013
Referenced Document Number: 239178-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, For the attention of: Agnieszka
Szulakowska, Gdańsk80-336, POLAND. Telephone: +48 585547190. Fax: +48
585547227. E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.7.2013,
2013/S 138-239178)
Instead of:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na
wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze
zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1.700 m².
W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej
z następujących branż:
a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali
lub auli w konstrukcji stalowej,
b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji,
c. elektrycznej i elektroenergetycznej,
d. teletechnicznej.
Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż
13.000.000 PLN brutto.
Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako
spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane
w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty)
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w
złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj.
15.7.2013 r.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdz. IX pkt 2 SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdz. IX pkt 2 SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdz. IX pkt 2 SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na
wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze
zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1.700 m².
W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej
z następujących branż:
a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali
lub auli w konstrukcji stalowej,
b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji,
c. elektrycznej i elektroenergetycznej,
d. teletechnicznej.
Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż 13
000 000 PLN brutto.
Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako
spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane
w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty)
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w
złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj.
15.7.2013 r.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
27.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.08.2013 (12:15)
Read:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na
wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze
zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1 700 m².
W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej
z następujących branż:
a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali
lub auli w konstrukcji stalowej;
b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji;
c. elektrycznej i elektroenergetycznej;
d. teletechnicznej.
Wartość wyżej opisanego zamówienia nie może być mniejsza niż 13 000 000,00
PLN brutto.
Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako
spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane
w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty)
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w
złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj.
15.7.2013 r.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2
SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2
SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2
SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na
wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze
zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1 700 m².
W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej
z następujących branż:
a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali
lub auli w konstrukcji stalowej;
b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji;
c. elektrycznej i elektroenergetycznej;
d. teletechnicznej.
Wartość wyżej opisanego zamówienia nie może być mniejsza niż 13 000 000,00
PLN brutto.
Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako
spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane
w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty)
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w
złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj.
15.7.2013 r.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
10.09.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.09.2013 (12:15)


Update: Sep 5, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 172/2013, #296948-2013
Referenced Document Number: 239178-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, For the attention of: Agnieszka
Szulakowska, Gdańsk80-336, POLAND. Telephone: +48 585547190. Fax: +48
585547227. E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.7.2013,
2013/S 138-239178)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
27.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.08.2013 (12:15)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
13.09.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
13.09.2013 (12:15)
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1 Punkt kontaktowy: AWFiS w Gdańsku – Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska 80-336 Gdańsk POLSKA Tel.: +48 585547190 E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl Faks: +48 585547227 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.awf.gda.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Józefa Czyżewskiego 30A Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska 80-336 Gdańsk POLSKA Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Józefa Czyżewskiego 30A Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska 80-336 Gdańsk POLSKA Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Józefa Czyżewskiego 30A 80-336 Gdańsk POLSKA I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Uczelnia publiczna I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem obiektu. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, AWFiS w Gdańsku. Kod NUTS PL634 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego AWFiS w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem obiektu. Przedmiot zamówienia jest finansowany przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji celowej budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w jego realizacji. 2. Zakres przedmiotu zamówienia (informacje o obiekcie, zakresie prac oraz terenie budowy). 2.1. Informacje o nowobudowanym obiekcie: Budynek należy do kategorii XV (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Kubatura projektowanego budynku -45 510.00 [m³] Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku-5 200.00 [m²] Wysokość zabudowy od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do attyki – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego-16.00 [m] Długość elewacji projektowanego budynku-71.67X36.40 [m] 2.2. Informacje o zakresie prac niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia: a) usunięcie, wywóz i utylizację zieleni przeznaczonej do wycinki, b) rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z inwestycją wraz z wywozem i utylizacją materiałów, c) budowę nowoprojektowanej hali gimnastycznej wraz z realizacją projektowanego zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, w tym modernizację istniejącej wewnętrznej stacji transformatorowej AWFiS nr T-16042 w celu przystosowania do nowych warunków przyłączenia hali gimnastycznej, d) wyposażenie obiektu w szczególności w profesjonalny sprzęt sportowy do gimnastyki. Przedmiotem zamówienia jest ponadto uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie wykonanych prac objętych nn. zamówieniem. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest wykonać roboty w następujących branżach: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej, wyposażenia wnętrz, drogowej, zieleni. 2.3. Informacje o terenie budowy: a) dojazd na teren budowy od ul. Czyżewskiego i ul. Grunwaldzkiej - do robót zasilania elektroenergetycznego, b) teren budowy jest terenem zakładowym, stroną zachodnią przylega do ul. Czyżewskiego, której przyległy chodnik dla pieszych na długości objętej inwestycją podlega przebudowie w niniejszym zamówieniu, c) wykonawca organizuje i prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., organizuje zaplecze socjalno – magazynowe we własnym zakresie na wskazanym terenie, d) inwestor udostępnia punkty poboru energii elektrycznej i wody, Wykonawca na swój koszt wykona przyłącza i zainstaluje liczniki mediów oraz poniesie koszty mediów wg cen netto dostawcy dla AWFiS powiększony o stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 3. Dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę. 3.1. Prace prowadzone będą w oparciu o ostateczne decyzje pozwolenia na rozbiórkę, budowę, zgłoszenie robót budowlanych, decyzję na usunięcie drzew: 1. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6741.28-1.2012.2-SJ.49700 z dnia 13.03.2012 r. na rozbiórkę dwóch budynków administracyjnych (tzw. domontów) oraz słupa na reklamę wielkopowierzchniową zlokalizowanych na działce nr 213/13 obr. 06 w Gdańsku przy ul. Górskiego 1. 2. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.121-1.2012.2-SJ.23805 z dnia 09.03.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego pozwolenia na budowę hali gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe AWFiS na terenie przy ul. K. Górskiego 1 w Gdańsku działka nr 213/13, 57/13, 57/10, 213/7 obręb 6 obiekt kategorii XV 3. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.121-2.2012.2-SJ.23805 z dnia 05.11.2012 r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.121-1.2012.2-SJ.23805 z dnia 09.03.2012 r. w zakresie objętym projektem zamiennym i zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego pozwolenia na budowę hali gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe AWFiS na terenie przy ul. K. Górskiego 1 w Gdańsku działka nr 213/13, 57/13, 57/10, 213/7 obręb 6 obiekt kategorii XV. 4. Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nr WUAiOZ-I-6743.397-1.2012.2-EN.76387 z dnia 21.03.2012 r. – nie wniesiono sprzeciwu – a dotyczące robót elektrycznych objętych dokumentacją w wykazie II., tj. Biuro projektowe MBM Antoni Majewski - Projekt budowlano-wykonawczy: Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPiA. 5. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.II.6131.1.275/359/27N/2012/MK z dnia 03.08.2012 r. zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew (w tym wielopniowych). 6. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.II.6131.1.372/436/20N/2012/RK z dnia 20.09.2012 r. zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez: a) „Archimedia” Pracownia Projektowa Architekci & Inżynierowie, 60 – 361 Poznań, ul. Wolsztyńska 4 w okresie 2011/2012 roku, b) Biuro projektowe MBM Antoni Majewski ul. Majkowskiego 6/8, 80-321 Gdańsk w 2011 r. wyłącznie w zakresie modernizacji istniejącej wewnętrznej stacji transformatorowej AWFiS nr T-16042. Szczegóły w powyższym zakresie zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, z treścią którego Wykonawcy zobowiązani są bardzo dokładnie się zapoznać. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45212225, 45214400, 45262522, 45330000, 45331000, 45223000, 45400000, 37400000, 37420000, 77211400 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 5 000 000 EUR dla robót budowlanych. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.10.2013. Zakończenie 30.6.2015 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 400 000 PLN, słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Biurze Kanclerza AWFiS (pok. 315), ul. Czyżewskiego 30 a, 80-336 Gdańsk, II piętro przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – w CityBank Banku Handlowym w Warszawie S.A., Oddział w Gdańsku nr 22 1030 1117 0000 0000 8899 5031; b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Biurze Kanclerza AWFiS (pok. 315), ul. Czyżewskiego 30 a, 80-336 Gdańsk, II piętro przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 ppkt 3.1. od „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nn. rozdziału. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zadeklarowanej ceny ofertowej brutto. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Przedmiot zamówienia jest finansowany przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji celowej budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo ZamówieńPublicznych ( tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113,, poz 759 ze zm. ). 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: 1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia. 2. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm. ) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010., Nr 113, poz. 759 ze zm. ). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku. 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej, b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji, c. elektrycznej i elektroenergetycznej, d. teletechnicznej. Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż 13.000.000 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku. 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej 3 obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 40.000 m³ każdy. Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy tj. przekazania placu budowy, aż do momentu zakończenia budowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego. Uwaga 2! Wyżej wymieniona osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji inwestycji, tj. od momentu rozpoczęcia budowy tj. przekazania placu budowy, aż do momentu zakończenia budowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego. b. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót; c. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót; d. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży teletechnicznej posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót branży teletechnicznej. Uwaga 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 5 000 000 PLN oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ. *Dowodem, o którym mowa powyżej jest: - poświadczenie albo - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedstawi najważniejsze roboty wraz z dowodami. Przez najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ. 1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ. 1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 1.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy należy założyć następujące dokumenty: 4. 1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na załączniku nr 3a do SIWZ. 5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów zagranicznych): 5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 nn. rozdziału: a) pkt 2.2.-2.4. i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) pkt 2.5. i 2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy. 5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis rozdz. IX pkt 5.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 7.1. W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.5. i 1.6. SIWZ. 7.2. Dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe informacje można zawrzeć na załączniku nr 2a do SIWZ. 8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. 9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 9.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną; 9.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 9.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 8 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 9.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. 10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty o których mowa w rozdz. IX pkt 1.1. i pkt 2 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.3. i pkt 2.4 dla spółki. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku 5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 6.1. W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.5. i 1.6. SIWZ. 6.2. Dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe informacje można zawrzeć na załączniku nr 2a do SIWZ. 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. 8. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 8.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 8.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną; 8.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 8.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 8 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 8.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj. 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 5 000 000 PLN oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ. *Dowodem, o którym mowa powyżej jest: - poświadczenie albo - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedstawi najważniejsze roboty wraz z dowodami. Przez najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ. 1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 3.1. W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.5. i 1.6. SIWZ. 3.2. Dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe informacje można zawrzeć na załączniku nr 2a do SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. 5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 5.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną; 5.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 5.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 8 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 5.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej, b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji, c. elektrycznej i elektroenergetycznej, d. teletechnicznej. Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż 13 000 000 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. 1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku. 1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej 3 obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 40.000 m³ każdy. Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy tj. przekazania placu budowy, aż do momentu zakończenia budowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego. Uwaga 2! Wyżej wymieniona osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji inwestycji, tj. od momentu rozpoczęcia budowy tj. przekazania placu budowy, aż do momentu zakończenia budowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego. b. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót; c. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót; d. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży teletechnicznej posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót branży teletechnicznej. Uwaga 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 24/0713/RN IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.8.2013 - 12:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 27.8.2013 - 12:15 Miejscowość: Otwarcie ofert nastąpi w AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30 a (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro, pok. 315. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30.6.2015 r. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określony w pkt II.3 Ogłoszenia o zamówieniu został określony wyłacznie ze względu na brak możliwości opublikowania ogłoszenia o zamówieniu bez przedmiotowej daty. 2. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. 3. Oferty należy składać w Budynku AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30 a (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro, pok. 315. 4. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. 5. Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Zbiorcze zestawienie kosztów – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 a do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. e) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Biurze Kanclerza AWFiS (pok. 315), ul. Czyżewskiego 30 a, 80-336 Gdańsk, II piętro przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. f) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ. g) Zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań – w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. h) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 7. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości co do treści w języku polskim i obcym za wiążącą uważa się treść w języku polskim. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - „Projekcie umowy”. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwołania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nn. rozdziału, nie przysługuje odwołanie. 9. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nn. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 Ustawy. 16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.7.2013
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska, Gdańsk80-336, POLSKA. Tel.: +48 585547190. Faks: +48 585547227. E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2013, 2013/S 138-239178) Zamiast: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej, b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji, c. elektrycznej i elektroenergetycznej, d. teletechnicznej. Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż 13.000.000 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej, b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji, c. elektrycznej i elektroenergetycznej, d. teletechnicznej. Wartość każdego z wyżej opisanych zamówień nie może być mniejsza niż 13 000 000 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.08.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.08.2013 (12:15) Powinno być: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej; b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji; c. elektrycznej i elektroenergetycznej; d. teletechnicznej. Wartość wyżej opisanego zamówienia nie może być mniejsza niż 13 000 000,00 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, który w swojej kubaturze zawierał halę lub salę lub aulę o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 700 m². W ramach wyżej opisanego zamówienia roboty winny zostać wykonane w każdej z następujących branż: a. budowlano-konstrukcyjnej, w tym wykonanie przykrycia ww. hali lub sali lub auli w konstrukcji stalowej; b. sanitarnej, w tym wykonanie klimatyzacji; c. elektrycznej i elektroenergetycznej; d. teletechnicznej. Wartość wyżej opisanego zamówienia nie może być mniejsza niż 13 000 000,00 PLN brutto. Uwaga 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 15.7.2013 r. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.09.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.09.2013 (12:15)
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska, Gdańsk80-336, POLSKA. Tel.: +48 585547190. Faks: +48 585547227. E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2013, 2013/S 138-239178) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.08.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.08.2013 (12:15) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.09.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.09.2013 (12:15)
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.