Search

PL-Katowice: consultative engineering and construction services

Prior Information Notice

General Information

Poland
   KATOWICE
   eu:72405-2012
   Mar 3, 2012
   Polish
   Other

Contact information

   TAURON WYTWARZANIE S.A.
KATOWICE
Poland
   http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Goods, Works and Services

Repair and maintenance services of boilers   Operation of a power plant   Consultative engineering and construction services   Installation services of electricity control equipment   Installation services of guidance and control systems   Operation of a refuse site   Waste-tip management services   Security services   Turbine works  

Summary

      

Notice type: 01604 - Prior Information Notice
Regulation of Procurement: European Union, with participation of GPA countries
EU Official Journal Publication: 44/2012, #72405-2012
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Not specified
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Not specified

Periodic indicative notice – utilities
Services
Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Tauron Wytwarzanie S.A.
ul. Lwowska 23
For the attention of: Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Małgorzata
Sojka, Andrzej Sroka
40-389 Katowice
POLAND
Telephone: +48 324672135 / 324672438 / 324672439 / 324672116
E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl,
katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl,
malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl,
andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl
Fax: +48 324672440
Internet address(es):
General address of the contracting entity:
http://www.tauron-wytwarzanie.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic
purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Section II: Object of the contract
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
71310000
Description
Consultative engineering and construction services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 16.7.2012
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
79710000
Description
Security services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 10.9.2012
Scheduled date for
Starting: 1.3.2013
Completion: 30.6.2015
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
79710000
Description
Security services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 5.11.2012
Scheduled date for
Starting: 1.5.2013
Completion: 30.6.2015
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90530000, 90533000
Description
Operation of a refuse site.
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 10.7.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 17.4.2012
Scheduled date for
Starting: 4.2.2013
Completion: 30.6.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
51112200
Description
Installation services of electricity control equipment.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 25.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 23.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.6.2013
Completion: 11.10.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
45315200
Description
Turbine works.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 15.4.2013
Scheduled date for
Starting: 1.2.2013
Completion: 30.6.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 15.5.2012
Scheduled date for
Starting: 1.5.2013
Completion: 31.7.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 16.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.4.2013
Completion: 31.8.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 17.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 16.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
65410000
Description
Operation of a power plant.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 26.3.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2014
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 20.3.2012
Scheduled date for
Starting: 1.9.2012
Completion: 31.8.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 16.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
45315200
Description
Turbine works.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 8.10.2012
Scheduled date for
Starting: 1.7.2013
Completion: 21.10.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 10.10.2012
Scheduled date for
Starting: 1.7.2013
Completion: 25.10.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 24.4.2012
Scheduled date for
Starting: 1.8.2012
Completion: 31.7.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90533000
Description
Waste-tip management services.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 15.5.2012
Scheduled date for
Starting: 1.1.2013
Completion: 31.12.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
50531100
Description
Repair and maintenance services of boilers.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 15.10.2012
Scheduled date for
Starting: 1.4.2013
Completion: 30.6.2013
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
51900000
Description
Installation services of guidance and control systems.
II.5) Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
Scheduled date for start of award procedures: 26.4.2012
Scheduled date for
Starting: 22.8.2012
Completion: 31.3.2014
Section IV: Procedure


Original Text

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2004/17/WE Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Tauron Wytwarzanie S.A. ul. Lwowska 23 Osoba do kontaktów: Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Małgorzata Sojka, Andrzej Sroka 40-389 Katowice POLSKA Tel.: +48 324672135 / 324672438 / 324672439 / 324672116 E-mail: krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl, katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl, malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl, andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl Faks: +48 324672440 Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.tauron-wytwarzanie.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w TW SA Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w TW SA Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71310000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.7.2012 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Całodobowa fizyczna ochrona obszarów, obiektów i urządzeń w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Całodobowa fizyczna ochrona obszarów, obiektów i urządzeń w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.9.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.3.2013 Zakończenie: 30.6.2015 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Całodobowa ochrona fizyczna obszarów, obiektów i urządzeń w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Całodobowa ochrona fizyczna obszarów, obiektów i urządzeń w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5.11.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.5.2013 Zakończenie: 30.6.2015 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i zagospodarowanie żużla kotłowego o kodzie odpadu 10 01 01 z Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i zagospodarowanie żużla kotłowego o kodzie odpadu 10 01 01 z Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90530000, 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.7.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 17.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 4.2.2013 Zakończenie: 30.6.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja rozdzielni OCA2, OCU1,1EB1, 2EB1, 3EB1, 6EB1 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Modernizacja rozdzielni OCA2, OCU1,1EB1, 2EB1, 3EB1, 6EB1 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 51112200 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 25.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja przegrzewacza pary typu Intrex w kotle CFB 260 nr 3 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Modernizacja przegrzewacza pary typu Intrex w kotle CFB 260 nr 3 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 23.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.6.2013 Zakończenie: 11.10.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Remont kapitalny i modernizacja turbiny 13K225 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45315200 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.4.2013 Planowana data Rozpoczęcie: 1.2.2013 Zakończenie: 30.6.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Remont kapitalny kotła nr 7 w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Remont kapitalny kotła nr 7 w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.5.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.5.2013 Zakończenie: 31.7.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Remont kotła nr 10 w Tauron Wytwarzanie - S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Remont kotła nr 10 w Tauron Wytwarzanie - S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.4.2013 Zakończenie: 31.8.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i zagospodarowanie popiołu lotnego o kodzie odpadu 100182 z bloku 460 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i zagospodarowanie popiołu lotnego o kodzie odpadu 100182 z bloku 460 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 17.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i zagospodarowanie popiołu dennego o kodzie odpadu 100124 z bloku 460 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i zagospodarowanie popiołu dennego o kodzie odpadu 100124 z bloku 460 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Obsługa eksploatacyjna retencyjnych zbiorników ubocznych produktów spalania V-2000 nr 1 i 2, V-4000 nr 1 i 2, oraz stacji załadowczych nr 1 i 2 w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Obsługa eksploatacyjna retencyjnych zbiorników ubocznych produktów spalania V-2000 nr 1 i 2, V-4000 nr 1 i 2, oraz stacji załadowczych nr 1 i 2 w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 65410000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 26.3.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2014 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i gospodarowanie mieszaniną popiołów lotnych z węgla i ubocznych produktów odsiarczania spalin metodą półsuchą (kod odpadu 10 01 82) oraz popiołami lotnymi z węgla (kod odpadu 10 01 02 rozruchowe) w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i gospodarowanie mieszaniną popiołów lotnych z węgla i ubocznych produktów odsiarczania spalin metodą półsuchą (kod odpadu 10 01 82) oraz popiołami lotnymi z węgla (kod odpadu 10 01 02 rozruchowe) w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.3.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.9.2012 Zakończenie: 31.8.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i gospodarowanie mieszaniną popiołowo - żużlową z instalacji IOŻ o kodzie odpadu 10 01 80 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i gospodarowanie mieszaniną popiołowo - żużlową z instalacji IOŻ o kodzie odpadu 10 01 80 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja i remont turbozespołu bloku nr 10 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Modernizacja i remont turbozespołu bloku nr 10 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45315200 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 8.10.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.7.2013 Zakończenie: 21.10.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja i remont kotła bloku nr 10 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Modernizacja i remont kotła bloku nr 10 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.10.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.7.2013 Zakończenie: 25.10.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i gospodarowanie odpadem poprodukcyjnym o kodzie odpadu 10 01 01 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i gospodarowanie odpadem poprodukcyjnym o kodzie odpadu 10 01 01 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 24.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.8.2012 Zakończenie: 31.7.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Odbiór i gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi o kodach odpadu 10 01 05, 10 01 24 i 10 01 82 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Odbiór i gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi o kodach odpadu 10 01 05, 10 01 24 i 10 01 82 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90533000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.5.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.1.2013 Zakończenie: 31.12.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Remont średni kotła OFz-425 nr 2 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Remont średni kotła OFz-425 nr 2 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50531100 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.10.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 1.4.2013 Zakończenie: 30.6.2013 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja systemu sterowania i automatyki instalacji nawęglania i odpopielania w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.2) Rodzaj zamównienia Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Modernizacja systemu sterowania i automatyki instalacji nawęglania i odpopielania w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 51900000 II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 26.4.2012 Planowana data Rozpoczęcie: 22.8.2012 Zakończenie: 31.3.2014 II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Sekcja IV: Procedura i informacje administracyjne IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: E-PZC/L-04-A/B-U/2012 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 1.3.2012 Dodatek Okresowe ogłoszenie informacyjne będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub mające na celu skrócenie terminu składania ofert Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Zgodnie z Sekcją II.1), poz. 1 - 21. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.3) Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 22458770 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w rozdziale 2 i 3 Działu VI Ustawy. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.