Search

NL-Veendam: tractors

Request For Proposals

General Information

Netherlands
   VEENDAM
   46628-2012
   Feb 11, 2012
   Mar 19, 2012
   Dutch
   Other

Contact information

   WATERSCHAP HUNZE EN AA'S
VEENDAM
Netherlands
   www.hunzeenaas.nl

Goods, Works and Services

Tractors  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
Regulation of Procurement: European Union, with participation of GPA countries
EU Official Journal Publication: 29/2012, #46628-2012
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: The most economic tender

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Waterschap Hunze en Aa's
Aquapark 5
For the attention of: Joost Vries de
9641 PJ Veendam
NETHERLANDS
Telephone: +31 598693800
E-mail: tender@hunzeenaas.nl
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.hunzeenaas.nl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
16700000
Description
Tractors.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 19.3.2012 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.3.2012 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Dutch.


Original Text

      
Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Waterschap Hunze en Aa's Aquapark 5 Ter attentie van: Joost Vries de 9641 PJ Veendam NEDERLAND Telefoon: +31 598693800 E-mail: tender@hunzeenaas.nl Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende dienst: www.hunzeenaas.nl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Publiekrechtelijke instelling I.3) Hoofdactiviteit Algemene overheidsdiensten I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen Afdeling II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering breedspoortractor met aanbouw. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Leveringen Aankoop Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Groningen. NUTS-code NL11 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen De opdracht betreft de levering van een breedspoortractor met aanbouw en aanbouwmachine met frontgiek en middenaanbouw aan de rechterkant. Tevens wordt er 1 tractor met aanbouw ingeruild. Opdrachtgever wenst het specialistische service en onderhoud aan tractor en aanbouwdelen uit te besteden aan opdrachtnemer. II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 16700000 II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja II.1.8) Percelen Verdeling in percelen: neen II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: neen II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang: Levering breedspoortractor en aanbouwdelen + inruil tractor en aanbouwdelen. II.2.2) Inlichtingen over opties Opties: neen Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. Eventuele minimumeisen: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. Eventuele minimumeisen: In het bestek, beschrijvend document of uitnodiging tot inschrijving / onderhandeling. Afdeling IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: WHA 2012-7 IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19.3.2012 - 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 19.3.2012 - 12:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands. IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen dagen: 45 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen) IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum: 20.3.2012 - 09:30 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over periodiciteit Periodieke opdracht: neen VI.2) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 6.2.2012
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.