Search

FI-Helsinki: social work and related services

Prior Information Notice

General Information

Finland
   HELSINKI
   25458-2012
   Jan 25, 2012
   Finnish
   Other

Contact information

   HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO (0201256-6)
HELSINKI
Finland

Goods, Works and Services

Social work   

Summary

      

Notice type: 01301 - Prior Information Notice
Regulation of Procurement: European Union
EU Official Journal Publication: 16/2012, #25458-2012
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Not applicable
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not applicable

Prior information notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
0201256-6
PL 7007
Contact point(s): Hallinto- ja kehittämiskeskus, hankintapalvelut
FI-00099 Helsingin kaupunki
FINLAND
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
85300000
Description
Social work and related services .


Original Text

      
Ennakkotietoilmoitus Palvelut Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 0201256-6 PL 7007 Yhteyspiste(et): Hallinto- ja kehittämiskeskus, hankintapalvelut FI-00099 Helsingin kaupunki SUOMI I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi Alue- tai paikallistason virasto/laitos I.3) Pääasiallinen toimiala Sosiaaliturva II.B kohta: Hankintasopimuksen kohde (Tavarahankinnat tai palvelut) II.1) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Tiedotustilaisuus: Työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan hankinta. II.2) Sopimuksen tyyppi ja toimitus- tai suorituspaikka Palvelujen pääluokka nro 25: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut II.3) Tietoa puitejärjestelystä Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen : kyllä II.4) Lyhyt kuvaus tavarahankintojen tai palvelujen luonteesta ja määrästä tai arvosta: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kilpailuttaa vuoden 2012 aikana vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan sosiaalipalvelut vuosille 2013–2016. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 27 d §:n 1 momentin mukaan erityisten työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja muiden tukitoimien järjestämistä. Työllistymistä tukeva toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen eikä sosiaalihuoltolain 27 d §:ssä tarkoitettuun työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Työtoimintaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluna. Kilpailutuksen tavoitteena on kehittää palvelua sosiaaliviraston asiakkaiden tarpeiden mukaan. Hankintaa suunniteltaessa tullaan erityisesti huomioimaan sopimuksen kannustavuus sekä kumppanuus palveluntuottajien ja kaupungin kesken. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kutsuu kiinnostuneet palveluntuottajat mukaan kehittämään vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuksen järjestämistä. Sekä kaupungin nykyiset työhönkuntoutuspalvelujen tuottajat että muut palvelujen tarjoamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kehittämisfoorumeihin. Kehittämisfoorumit järjestetään perjantaina 10.2.2012 klo 13–16 ja tiistaina 6.3.2012 klo 13–16 Kallion virastotalon 5. kerroksen kokoustilassa (Toinen linja 4, A-porras. Kokoustila on 5. kerroksessa heti hissien edessä.). Toivomme osallistumista molempiin foorumeihin. Ensimmäisessä kehittämisfoorumissa 10.2.2012 käsitellään ainakin seuraavia aihekokonaisuuksia: — Tulevan hankinnan kulku ja sisältö pääpiirteittäin, — Työhönkuntoutuksen erilaiset toteutustavat – millä eri tavoilla Helsingissä parhaillaan toteutetaan palvelua (nykyisten palveluntuottajien esitykset), — Miten palvelu kannattaisi tuottaa / kilpailutuksessa pyrkimys yhdenmukaiseen malliin, — Ideoita palvelun kehittämiseksi (asiakaskriteerit, asiakasohjaus, arviointi, jatko-ohjaus, asiakkaiden etuudet), — Millaisia sopimuskannusteita ja -sanktioita voitaisiin käyttää palvelun laadun turvaamisessa?. Toisessa foorumissa tiistaina 6.3.2012 käsitellään alustavaa palvelukuvausta sekä luonnoksia tarjousten valintaperusteiksi ja laadun vertailukriteereiksi. Myöhemmin tarkentuva ohjelma lähetetään sähköpostilla ensimmäisen foorumin osallistujille. Rajoitetun tilan vuoksi foorumeihin voi osallistua enintään kaksi saman palveluntuottajan edustajaa. Pyydämme ennakkoilmoittautumista sähköpostitse osoitteeseen eeva.kiviniemi@hel.fi viimeistään tiistaina 31.1.2012. Kehittämisfoorumeihin osallistuminen ei ole ehdoton edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle. Kehittämisfoorumeissa esitetyt näkemykset eivät sido palveluntuottajaa. II.5) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) 85300000 III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot VI kohta: Täydentävät tiedot VI.4) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: 20.1.2012
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.