Search

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI PACIENTILOR LA REZULTATELE MEDICALE

Prior Information Notice

General Information

Romania
   rou:gpn:20672
   Dec 31, 2011
   Romanian
   Other

Contact information

   Marin Craciun
Str.Brailei nr.177
Galati 800578
Romania
   +40 0236317232
   +40 0236317232
   Click here

Goods, Works and Services

Computer equipment and supplies   Computer-related professional services   Software package and information systems   System, storage and content management software development services   File servers  

Original Text

      
Prior information notice no. 20672/31.12.2011
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Section I: Contracting Authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Address:Ã'Â Str.Brailei nr.177 , City:Ã'Â Galati , Postal code:Ã'Â 800578 , Romania , Contact points:Ã'Â Marin Craciun , Phone.Ã'Â +40 0236317232 , Email:Ã'Â aprovizionare.spital@galati.rdsnet.ro , Fax:Ã'Â +40 0236317232 , URL:Ã'Â www.spitalulurgentagalati.ro
I.2) Type of the contracting authority and main activity or activities
unitate sanitara
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services )
II.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI PACIENTILOR LA REZULTATELE MEDICALE
II.2) Type of the contract and place of delivery or of performance
Supply
Main place of performance or of delivery: Str. Brailei nr. 177 Galati
NUTS code: RO224 - Galati
II.3) Short description of nature and quantity or value of suppliers services
Estimated value (no VAT): 4,759,348.6 RON
Echipamente+servere+licente+sistem operare+Proeictare-implementare-testare
Division into lots
No
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
30200000-1 - Computer equipment and supplies (Rev.2)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48823000-3 - Servere de fisiere (Rev.2)
72212780-0 - Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocarii si al continutului (Rev.2)
72590000-7 - Servicii informatice profesionale (Rev.2)
II.5) Scheduled date for start of award procedures
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract: 16.01.2012
II.6) Contract covered by Government Procurement Agreement (GPA)
Yes
II.7) Additional information
Acest contract va fi finantat prin Progr PROGR OPER CRESTEREA COMPETIT EC, Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Domeniul Major de Interventie 2"Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice", Operatiunea 4 "Sutinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"-proiecte la nivel local.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
III.2) Conditions for participations
III.2.1) Reserverd contracts
No
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATIONS
VI.1) Contract related to a project and/or programme financied by Community Fund
Sent to project(s) and/or programs: Fondul European de Dezvoltare Regionala: 98%, Fonduri proprii 2%
VI.2) Aditional information
Procedura de achizitie: licitatie deschisa.Se va incheia un contract de furnizare cu durata de 2 ani. Garantie de participare 95186.972 lei Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara tva a contractului. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic astfel: 1 Pret total 50p 2 Timp de livrare aplicatie completa din punct de vedere functional, conform cu cerintele din documentatia de atribuire 20p 3 Functionalitati aplicatie 30p Criterii de calificare si selectie -Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 -Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.181 din O.U.G.34/2006 -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 -Declaratie pe propria raspundere în temeiul art.691 din O.U.G. nr.34/2006 -Cazier fiscal -formular tip conform prevederilor Ministerului Finantelor; -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, autorizatie de functionare sau alte echivalente -Bilanturile contabile pe anii 2008,2009 si 2010, vizate si înregistrate de organele competente în conditiile art.185 din O.U.G. nr.34/2006-copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul semnat si stampilat. Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare in ultimii 3 anisustinuta de recomandari/documente contstatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale -Informatii privind asocierea-Acord asociere -Informatii privind subcontractantiiââ'¬â€Declaratie privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001/2001 sau alte standarde echivalente
VI.3) Information of general regulatory framework
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained
Tax Legislation:www.mfinante.ro
Environmental protection legislation:www.mmediu.ro
Employnment protection and working conditions:www.mmssf.ro
VI.4) Date of dispatch of this notice
29.12.2011 07:13
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.