Search

BG-Sofia: IT software development services

Prior Information Notice

General Information

Bulgaria
   SOFIA
   eu:411493-2011
   Dec 31, 2011
   Bulgarian
   Other

Contact information

   MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO
SOFIA
Bulgaria
   http://www.mh.government.bg

Goods, Works and Services

IT software development services  

Summary

      

Notice type: 01301 - Prior Information Notice
Regulation of Procurement: European Union
EU Official Journal Publication: 252/2011, #411493-2011
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Not applicable
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not applicable

Prior information notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
pl. Sveta Nedelya No. 5
Contact point(s): Anton Gospodinov
1000 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29301148
Fax: +359 29301451
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mh.government.bg
Address of the buyer profile:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
72212517
Description
IT software development services .


Original Text

      
Обявление за предварителна информация Услуги Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Министерство на здравеопазването пл. Света Неделя № 5 Място/места за контакт: Антон Господинов 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29301148 Адрес за електронна поща: agospodinov@mh.government.bg Факс: +359 29301451 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : http://www.mh.government.bg Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.3) Основна дейност Здравеопазване I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги) II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Избор на изпълнител за създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система по проект BG051PO001-6.2.08 „Базис – база за здравно-информационна система. II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите Категория услуга № 7: Компютърни и свързаните с тях услуги България. код NUTS BG II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите: Създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система по проект BG051PO001-6.2.08 „Базис – база за здравно-информационна система”. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 7 200 000 BGN Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не II.5) Oбщ терминологичен речник (CPV) 72212517 II.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29.12.2011
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.