Search

BG-Sofia: environmental services

Prior Information Notice

General Information

Bulgaria
   SOFIA
   eu:313059-2011
   Oct 6, 2011
   Bulgarian
   Other

Contact information

   STOLICHNA OBSHTINA
SOFIA
Bulgaria
   http://sofia.bg

Goods, Works and Services

Environmental services   Services related to printing   Advertising services  

Summary

      

Notice type: 01301 - Prior Information Notice
Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries
EU Official Journal Publication: 192/2011, #313059-2011
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Not applicable
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not applicable

Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Stolichna Obshtina
ul. "Moskovska" No.33
Contact point(s): ul. Parizh No.3
For the attention of: inzh. Evgeniya Zaharieva
1000 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29377545
Fax: +359 29377312
Internet address(es):
General address of the contracting authority http://sofia.bg
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.4) Common procurement vocabulary (CPV)
90700000, 79341000, 79820000
Description
Environmental services .
Advertising services .
Services related to printing .


Original Text

      
Обявление за предварителна информация Услуги Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Столична Община ул. "Московска" №33 Място/места за контакт: ул. Париж №3 На вниманието на: инж. Евгения Захариева 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29377545 Адрес за електронна поща: ezaharieva@sofia.bg Факс: +359 29377312 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган http://sofia.bg Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2) Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3) Основна дейност Общи обществени услуги I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги) II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, ОП „Околна среда 2007-2013г.”. II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите Категория услуга № 13: Рекламни услуги Територията на Столична община. код NUTS BG412 II.3) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите: „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, ОП „Околна среда 2007-2013г.”. Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не II.4) Oбщ терминологичен речник (CPV) 90700000, 79341000, 79820000 II.6) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление: 3.10.2011
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.