Search

PL-Zgierz: wastewater treatment plant construction work

Contract Award

General Information

Poland
   ZGIERZ
   188900-2009
   Jul 10, 2009
   Polish
   Other

Contact information

   ,,WODOCIAGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" SP. Z O.O.
ZGIERZ
Poland
   www.wodkan.zgierz.pl

Goods, Works and Services

Wastewater treatment plant construction work   Building completion work   Building installation work   Purification plant equipment  

Contract details

:  1.9455667E7
:  1.4515707709999999E7
:  Works
:  Lowest price

Contract 1

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 2

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 3

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 4

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 5

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 6

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Contract 7

:   Konsorcjum: 1. molewski sp. z o.o. 2.pir remwil
:   1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel
:   2779381.0
:   2073672.53
:   9
:   Jul 7, 2009

Summary

      

Notice Type: 1180 - Contract award
Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries
EU Official Journal Publication: 130/2009, #188900-2009
Referenced Document Number: 108451-2009
Contract Nature: Works
Procedure Type: Contract awards
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska
11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail:
molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Fax +48
542848538.

CONTRACT AWARD NOTICE
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): „Wodociągi i Kanalizacja –
Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Attn: w sprawach dotyczących
procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52,
PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail: jrp@wodkan.zgierz.pl. Fax
+48 427152761.
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.wodkan.zgierz.pl.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 45252127, 45252200,
45300000, 45400000.
Description: Wastewater treatment plant construction work.
Purification plant equipment.
Building installation work.
Building completion work.
II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 2 073 672,53 EUR.
Including VAT. VAT rate (%): 22,0.
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
CONTRACT NO: RB/PN/1/2009
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska
11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail:
molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Fax +48
542848538.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of
the contract:
Value: 2 779 381,00 EUR.
Excluding VAT.
Total final value of the contract:
Value: 2 073 672,53 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 22,0.


Original Text

      
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Do wiadomości w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Marzena Dyaczyńska tel. +48 427151295-52, PL-95-100 Zgierz. Tel. +48 427151295. E-mail jrp@wodkan.zgierz.pl. Faks +48 427152761. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodkan.zgierz.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Środowisko. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Miasto Zgierz. Kod NUTS PL114. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot Kontraktu nr 5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu realizowanego w ramach Projektu pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Odcinki Robót: — Odcinek Robót 01 Wyposażenie i uruchomienie istniejącego, aktualnie niepracującego, reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.2) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora, — Odcinek Robót 02 Rozbudowa węzła przeróbki osadów (ob.4.6) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania węzła, — Odcinek Robót 03 Modernizacja pracującego reaktora biologicznego (ob. nr 3.3.1) wraz z opomiarowaniem, automatyką i monitoringiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reaktora. Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego FIDIC – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (SIDIR). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127, 45252200, 45300000, 45400000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22,0. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RB/PN/1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 75-108451 z dnia 18.4.2009. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: RB/PN/1/2009 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu - Kontrakt nr 5. V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.7.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konsorcjum: 1. Molewski Sp. z o.o. 2.PIR REMWIL, 1. ul. Kaliska 11, Chodecz, 87-860; 2. ul. Toruńska 222, PL-87-805 Włocławek. E-mail molewski@home.pl. Tel. +48 542848538. URL: www.molewski.home.pl. Faks +48 542848538. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 779 381,00 EUR. Bez VAT. Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 073 672,53 EUR. Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,0. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/028 pn.: Kanlizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty, określone z przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst. jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a przesłanki do wniesienia odwołania określone w art. 184 ust. 1a ww. ustawy nie zachodzą - od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 8.7.2009.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.