Search

BG-Varna: medical non-chemical consumables and haematological consumables

Request For Proposals

General Information

Bulgaria
   VARNA
   eu:166651-2008
   Jul 1, 2008
   Aug 4, 2008
   Bulgarian
   Other

Contact information

   MBAL "SVETA MARINA" EAD - GR. VARNA
VARNA
Bulgaria
   www.svetamarina.com

Goods, Works and Services

Medical consumables  

Original Text

      
Notice Type: 2110 - Contract notice Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 125/2008 , # 166651-2008 Referenced Document Number: 158342-2008 Contract Nature: Supply contract Procedure Type: Open procedure Type of Bid Required: Global or partial tender Awarding Criteria: The most economic tender Summary: CONTRACT NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): MBAL "Sveta Marina" EAD - gr. Varna, bul. Hristo Smirnenski No.1, Attn: otdel "Marketing i dogovori", BG-9000 Varna. Tel. (359-52) 30 29 32. E-mail: www.officeub@mail.bg. Fax (359-52) 30 29 32. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.svetamarina.com. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s). II.1) DESCRIPTION II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 33140000. Description: Medical non-chemical consumables and haematological consumables. SECTION IV: PROCEDURE IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 4.8.2008 - 16:30. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Български.
Original Text: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Доставки РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, бул. Христо Смирненски №1, За: отдел "Маркетинг и договори", BG-9000 Варна. Тел. (359-52) 30 29 32. E-mail: www.officeub@mail.bg. Факс: (359-52) 30 29 32. Интернет адрес/и: Общ адрес на възлагащия орган: www.svetamarina.com. Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти. Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти. Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти. I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ: орган на подчинение на публичното право. здравеопазване. Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не. РАЗДЕЛ ІІ.: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА II.1) Описание II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Доставка на медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи. II.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението: Доставки. Покупка. Основно място на доставка: Медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна. Код NUTS: BG331. II.1.3) Настоящото обявление обхваща: Обществена поръчка. II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката /покупките: Доставка на медицински консумативи за клиника по "Кардиохирургия", съгласно Приложения Б. II.1.6) Общ речник на възлагането (CPV): 33140000. II.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA): Не. II.1.8) Подразделяне на партиди: Да. Офертите трябва да бъда подадени за: една или повече партиди. II.1.9) Ще бъдат приемани варианти: Не. II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА II.2.1) Съвкупно количество или обхват: Съгласно Приложения Б. II.2.2) Опции: Не. II.3) СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ ПАРТИДА № 1 ЗАГЛАВИЕ: Кондуит /протеза и механична клапа/, билифлетна, безкухинно закрепване и свободно движение на пластините, рингът да е изработен от титан покрит от двоен велур. Протезата - тип Hemashield с дължина 120 мм; съотношение клапен анулус към вътрешен диаметър на протезата 21/24, 23/25, 25/28, 27/30, 29/32 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Кондуит /протеза и механична клапа/, билифлетна, безкухинно закрепване и свободно движение на пластините, рингът да е изработен от титан покрит от двоен велур. Протезата - тип Hemashield с дължина 120 мм; съотношение клапен анулус към вътрешен диаметър на протезата 21/24, 23/25, 25/28, 27/30, 29/32. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 12 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 2 ЗАГЛАВИЕ: Биологична аортна клапна протеза със стент, свински с антиминерализация и интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен; с възможност за използване при миниинвазивна хирургия - от 19 до 29 мм 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Биологична аортна клапна протеза със стент, свински с антиминерализация и интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен; с възможност за използване при миниинвазивна хирургия - от 19 до 29 мм. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 3 ЗАГЛАВИЕ: Биологична митрална клапна протеза със стент, свински с антиминерализация и интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен; с възможност за използване при миниинвазивна хирургия - от 25 до 33 мм 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Биологична митрална клапна протеза със стент, свински с антиминерализация и интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен; с възможност за използване при миниинвазивна хирургия - от 25 до 33 мм. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 4 ЗАГЛАВИЕ: Механична аортна клапна протеза, двупластинкова, 2 различни конфигурации на пръстена: стандартен и гъвкъв, 19 и 21 мм 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Механична аортна клапна протеза, двупластинкова, 2 различни конфигурации на пръстена: стандартен и гъвкъв, 19 и 21 мм. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 5 ЗАГЛАВИЕ: Механична аортна клапна протеза, билифлетна с отворено безкухинно закрепване на пластините, крепително-отварящ механизъм - перманентно контактен с кръвния ток, MRI неутрална ¹18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, премонтиран холдер 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Механична аортна клапна протеза, билифлетна с отворено безкухинно закрепване на пластините, крепително-отварящ механизъм - перманентно контактен с кръвния ток, MRI неутрална ¹18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, премонтиран холдер. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 6 ЗАГЛАВИЕ: Механична митрална клапна протеза, билифлетна с отворено безкухинно закрепване на пластините, крепително-отварящ механизъм - перманентно контактен с кръвния ток, MRI неутрална № 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 премонтиран холдер 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Механична митрална клапна протеза, билифлетна с отворено безкухинно закрепване на пластините, крепително-отварящ механизъм - перманентно контактен с кръвния ток, MRI неутрална № 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 премонтиран холдер. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 7 ЗАГЛАВИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентна на прегъване, армирана, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 18 Fr. Конектор 3/8 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентна на прегъване, армирана, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 18 Fr. Конектор 3/8. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 8 ЗАГЛАВИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентна на прегъване, армирана, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 20 Fr. Конектор 3/8 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентна на прегъване, армирана, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 20 Fr. Конектор 3/8. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 9 ЗАГЛАВИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 22 Fr. Конектор 3/8 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Аортна канюла – от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa, с маркиране посоката на кръвния поток и обезвъздушител със странични вентилационни отвори и пориозна тапа. Вентилиращ колектор. Дължина - 23 см. Размер 22 Fr. Конектор 3/8. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 10 ЗАГЛАВИЕ: Артериалнa канюлa с размери 20-22 Fr – флексибилнa, армиранa с водач и дилататор. В комплект с хемостатична тапа и подвижен ограничител за върха. Възможност за приложение при минимално инвазивни операции и чрез торакоскопски достъп. Размер – до 31 см дължина. Рентгенопозитивнa. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Артериалнa канюлa с размери 20-22Fr – флексибилнa, армиранa с водач и дилататор. В комплект с хемостатична тапа и подвижен ограничител за върха. Възможност за приложение при минимално инвазивни операции и чрез торакоскопски достъп. Размер – до 31 см дължина. Рентгенопозитивнa. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 40 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 11 ЗАГЛАВИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Размер 28/32 Fr. Конектор 3/8, 1/2 - до 40 см дължина 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Размер 28/32 Fr. Конектор 3/8, 1/2 - до 40 см дължина. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 12 ЗАГЛАВИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Дължина - 40 см. Размер 32/40 Fr. Конектор 1/2 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Дължина - 40 см. Размер 32/40 Fr. Конектор 1/2. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 13 ЗАГЛАВИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Дължина - 40 см. Размер 36/48 Fr. Конектор 1/2 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Венознa канюлa двустепеннa, от PVC, резистентнa на прегъване, армиранa с маркировка за позициониране и мултипорт „баскет тип” накрайник. Овална форма за минимално инвазивна хирургия и редуциран размер на тялото. Дължина - 40 см. Размер 36/48 Fr. Конектор 1/2. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 14 ЗАГЛАВИЕ: Венозна канюла за реоперации с надуваем маншон – силиконова, армирана, с размер до 38 см и диаметър 37 Fr. Външна система за надуване на маншона 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Венозна канюла за реоперации с надуваем маншон – силиконова, армирана, с размер до 38 см и диаметър 37 Fr. Външна система за надуване на маншона. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 15 ЗАГЛАВИЕ: Венозна канюла – едностепенна, армирана, рентгенопозитивна с вграден метален водач за реинфорсиране и премоделиране на канюлата, multiport-тип накрайник. Възможност за торакоскопска и минимално инвазивна хирургия. С размер до 38 см 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Венозна канюла – едностепенна, армирана, рентгенопозитивна с вграден метален водач за реинфорсиране и премоделиране на канюлата, multiport-тип накрайник. Възможност за торакоскопска и минимално инвазивна хирургия. С размер до 38 см. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 16 ЗАГЛАВИЕ: Ретроградна кардиоплегична канюла – силиконова с автоинфлация. Система за мониториране, полутвърд водач и размер 15 Fr. Дължина на канюлата до 32 см 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ретроградна кардиоплегична канюла – силиконова с автоинфлация. Система за мониториране, полутвърд водач и размер 15 Fr. Дължина на канюлата до 32 см. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 17 ЗАГЛАВИЕ: Касета за плазмен стерилизатор STERRAD 100S по 5 в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Касета за плазмен стерилизатор STERRAD 100S по 5 в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 80 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 18 ЗАГЛАВИЕ: Митрални клапоукрепващи рингове с титаниева сърцевина покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек, трикуспидален с овална форма, съотношение 3: 4 между антеропостериорен и трансверзален диаметър 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Митрални клапоукрепващи рингове с титаниева сърцевина покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек, трикуспидален с овална форма, съотношение 3: 4 между антеропостериорен и трансверзален диаметър. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 19 ЗАГЛАВИЕ: Трикуспидални клапоукрепващи рингове с титаниева сърцевина покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек, трикуспидален с овална форма, съотношение 3: 4 между антеропостериорен и трансверзален диаметър 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Трикуспидални клапоукрепващи рингове с титаниева сърцевина покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек, трикуспидален с овална форма, съотношение 3: 4 между антеропостериорен и трансверзален диаметър. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 20 ЗАГЛАВИЕ: Kлапоукрепващи рингове-физио, полутвърд, затворен, с форма на седло, за митрална позиция 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Kлапоукрепващи рингове-физио, полутвърд, затворен, с форма на седло, за митрална позиция. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 21 ЗАГЛАВИЕ: Епруветки за изследване на активираното време на съсиване с каолин активатор за апарат Hemohron Response 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Епруветки за изследване на активираното време на съсиване с каолин активатор за апарат Hemohron Response. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 22 ЗАГЛАВИЕ: Сванганц катетър, четирилуменен 7 Fr 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Сванганц катетър, четирилуменен 7 Fr. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 100 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 23 ЗАГЛАВИЕ: Базов стерилен хирургичен сет, включващ: 1) операционна лента 10 см x 55 см - 1 брой; 2) кърпи за ръце - 4 броя; 3) покривка за операционна маса 80 см x 145 см - 1 брой; 4) Чаршафи адхезивни /малки/ 100 см x 75 см; 5) Чаршаф адхезивен /среден/ 183 см x 183 см - 1 брой; 6) Чаршаф адхезивен /голям/ 250 см x 150 см - 1 брой; 7) Покривка за инструментална маса 200 см x 150 см - 1 брой. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Базов стерилен хирургичен сет, включващ: 1) операционна лента 10 см x 55 см - 1 брой; 2) кърпи за ръце - 4 броя; 3) покривка за операционна маса 80 см x 145 см - 1 брой; 4) Чаршафи адхезивни /малки/ 100 см x 75 см; 5) Чаршаф адхезивен /среден/ 183 см x 183 см - 1 брой; 6) Чаршаф адхезивен /голям/ 250 см x 150 см - 1 брой; 7) Покривка за инструментална маса 200 см x 150 см - 1 брой. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 400 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 24 ЗАГЛАВИЕ: Хемостатични титанови клипси - малки, 300 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Хемостатични титанови клипси - малки, 300 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 25 ЗАГЛАВИЕ: Хемостатични титанови клипси - средни, 250 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Хемостатични титанови клипси - средни, 250 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 26 ЗАГЛАВИЕ: Хемостатични титанови клипси - средни/големи, 120 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Хемостатични титанови клипси - средни/големи, 120 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 27 ЗАГЛАВИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 35 см х 5см, по 12 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 35 см х 5 см, по 12 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 28 ЗАГЛАВИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 10 см х 20 см, по 12 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 10 см х 20 см, по 12 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 29 ЗАГЛАВИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 7,5 см х 5 см, по 12 броя в кутия 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа - 7,5 см х 5 см, по 12 броя в кутия. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 кутии. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 30 ЗАГЛАВИЕ: Стерилен балон за контрапулсатор 8 Fr 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилен балон за контрапулсатор 8 Fr. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 40 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 31 ЗАГЛАВИЕ: Силиконов /за еднократна употреба/ стабилизатор за OPCAB, флексибилен, прикрепящ се към универсално метално рамо за многократна употреба с висока степен на флексибилност. Максимално негативно налягане - до 150 мм/Hg. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Силиконов /за еднократна употреба/ стабилизатор за OPCAB, флексибилен, прикрепящ се към универсално метално рамо за многократна употреба с висока степен на флексибилност. Максимално негативно налягане - до 150 мм/Hg. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 32 ЗАГЛАВИЕ: Пирамидeн позиционер /за еднократна употреба/ за OPCAB, прикрепящ се към универсално метално рамо за многократна употреба с висока степен на флексибилност. Максимално негативно налягане - до 150 мм/Hg 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Пирамидeн позиционер /за еднократна употреба/ за OPCAB, прикрепящ се към универсално метално рамо за многократна употреба с висока степен на флексибилност. Максимално негативно налягане - до 150 мм/Hg. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 17 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 33 ЗАГЛАВИЕ: Торакален дрен, различни номера 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Торакален дрен, различни номера. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 500 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 34 ЗАГЛАВИЕ: Троакарен катетър, различни номера 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Троакарен катетър, различни номера. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 500 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 35 ЗАГЛАВИЕ: Стерилни вътрешни електроди за Р.М. 26 мм 1/2 извивка, 60 см 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилни вътрешни електроди за Р.М. 26 мм 1/2 извивка, 60 см. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 36 ЗАГЛАВИЕ: Стерилни остриета за микрохирургия - заоблен връх 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилни остриета за микрохирургия - заоблен връх. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 350 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 37 ЗАГЛАВИЕ: Стерилни остриета за микрохирургия - остър връх 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилни остриета за микрохирургия - остър връх. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 350 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 38 ЗАГЛАВИЕ: Комплект сет "маса-машина" и оксигенатор с отделящ се твърд резервор. Голям капацитет на резервоара, лесен за употреба дизайн, 1 холдер може да се използва за всички оксигенатори, Възможност за аларма за нивото, малък необходим обем да венозния резервоар. Възможност за хидрофилно Х покритие 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Комплект сет "маса-машина" и оксигенатор с отделящ се твърд резервор. Голям капацитет на резервоара, лесен за употреба дизайн, 1 холдер може да се използва за всички оксигенатори, Възможност за аларма за нивото, малък необходим обем да венозния резервоар. Възможност за хидрофилно Х покритие. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 100 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 39 ЗАГЛАВИЕ: Оксигенатор в комплект със стерилен сет "маса-машина", силиконизиран с 5 микрона филтър 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Оксигенатор в комплект със стерилен сет "маса-машина", силиконизиран с 5 микрона филтър. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 150 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 40 ЗАГЛАВИЕ: Мембранен оксигенатор за възрастни в комплект със сет "маса-машина", с фибри по кръвопотока. Системата трябва да осигурява постоянна оксигенация. Да има възможност за вакуум-асистиран венозен дренаж. Вграден артериален филтър. Дебитът през филтъра на кардиотомния резервоар да не бъде повече от 5 л/мин. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Мембранен оксигенатор за възрастни в комплект със сет "маса-машина", с фибри по кръвопотока. Системата трябва да осигурява постоянна оксигенация. Да има възможност за вакуум-асистиран венозен дренаж. Вграден артериален филтър. Дебитът през филтъра на кардиотомния резервоар да не бъде повече от 5 л/мин. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 300 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 41 ЗАГЛАВИЕ: Кардиотомен резервоар, ефективно филтриране, голям капацитет, отлична видимост, възможност за хидрофилно Х покритие 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Кардиотомен резервоар, ефективно филтриране, голям капацитет, отлична видимост, възможност за хидрофилно Х покритие. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 40 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 42 ЗАГЛАВИЕ: Стерилен хемофилтър с размер DHF 0,6 със сет за включване към ЕКК машина 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилен хемофилтър с размер DHF 0,6 със сет за включване към ЕКК машина. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 43 ЗАГЛАВИЕ: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане и за вземане на кръв по "Селдингер", дължинаа 80 мм., различни размери 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане и за вземане на кръв по "Селдингер", дължинаа 80 мм., различни размери. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 500 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 44 ЗАГЛАВИЕ: Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане (ЦВН), съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии, без манометърна скала, манометърна линия с дължина от 80 до 145 см. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане (ЦВН), съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии, без манометърна скала, манометърна линия с дължина от 80 до 145 см. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 5 000 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 45 ЗАГЛАВИЕ: Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори; наличие на клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm филтър за механични частици; латексов сегмент за инжектиране, шлаух 150 см. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори; наличие на клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm филтър за механични частици; латексов сегмент за инжектиране, шлаух 150 см. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 5 000 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 46 ЗАГЛАВИЕ: Комплект градуирана система за измерване на урина и резервна торба 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Комплект градуирана система за измерване на урина и резервна торба. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 400 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 47 ЗАГЛАВИЕ: Стерилна хемостатична пудра от 100 % регенерирана оксидирана целулоза - опаковка от 3 г. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Стерилна хемостатична пудра от 100 % регенерирана оксидирана целулоза - опаковка от 3 г. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 40 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 48 ЗАГЛАВИЕ: Санпласт 5 см/5 м. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Санпласт 5 см/5 м. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 000 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 49 ЗАГЛАВИЕ: Нестерилни марлени компреси 5 см/5 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Нестерилни марлени компреси 5 см/5 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 7 200 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 50 ЗАГЛАВИЕ: Нестерилни марлени компреси 7,55 см/7,5 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Нестерилни марлени компреси 7,55 см/7,5 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 000 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 51 ЗАГЛАВИЕ: Нестерилни марлени компреси 10 см/10 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Нестерилни марлени компреси 10 см/10 м, 16 дипли, по 100 броя в пакет, мин. маса 26 гр./кв. м. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 15 000 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 52 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSI. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSI. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Ventricular capture management system. Комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 22 гр. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 53 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен кардиостимулатор SSI със система за автоматично улавяне на ритъма 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен кардиостимулатор SSI със система за автоматично улавяне на ритъма, удължена хистереза, пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима, да показва интракардиалните сигнали по време на режима. Комплект с Биполярен електрод с дължина 34, 40, 46, 52, 58, 85 см. Изолация от силикон. Размер на интродюсера - 7 Fr. Диаметър на водача - 2.1 мм. Разстояние между върха и пръстена - 12 мм. Връх - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий. Пръстен (биполярен) - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 54 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен пейсмекър SSI в комплект с електроди 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен пейсмекър SSI в комплект с електроди. Продължителност на живота на батерията при стандартни параметри мин. 11,5 години; Автоматична периодична проверка на прага на захващане с подсигуряващ импулс; хистерезисни алгоритми за запазване на собствения ритъм и избягване на свръхстимулацията на дясната камера; Статистика за P/R вълните за последните 6 месеца; Хистограма за сензорната честота. Автоматична проверка на електродите.Биполярен електрод, стандарт IS-1. Разстояние между електродите 15 мм.Фрактална структура на двата електрода.Силиконова изолация.Диаметър 6,3 F. Стероидни резервоари с мин. 0,75 мг дексаметазон. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 55 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR. 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор SSIR. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Ventricular capture management system. Комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 22 гр. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 60 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 56 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен кардиостимулатор SSIR със система за автоматично улавяне на ритъма 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен кардиостимулатор SSIR със система за автоматично улавяне на ритъма, мултифункционален сензор на акселерометъра, удължена хистереза, автоматична мярка за почивка, пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима, да показва интракардиалните сигнали по време на режима. Комплект с Биполярен електрод с дължина 34, 40, 46, 52, 58, 85 см. Изолация от силикон. Размер на интродюсера - 7 Fr. Диаметър на водача - 2.1 мм. Разстояние между върха и пръстена - 12 мм. Връх - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий. Пръстен (биполярен) - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 57 ЗАГЛАВИЕ: Еднокухинен пейсмекър с честотна адаптация - SSIR 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Еднокухинен пейсмекър с честотна адаптация - SSIR. Продължителност на живота на батерията при стандартни параметри 11,5 години; Автоматична периодична проверка на прага на захващане с подсигуряващ импулс; хистерезисни алгоритми за запазване на собствения ритъм и избягване на свръхстимулацията на дясната камера; Статистика за P/R вълните за последните 6 месеца; Хистограма за сензорната честота. Автоматична проверка на електродите.Биполярен електрод, стандарт IS-1. Разстояние между електродите 15 мм. Фрактална структура на двата електрода.Силиконова изолация.Диаметър 6,3 F. Стероидни резервоари с мин. 0,75мг дексаметазон. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 20 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 58 ЗАГЛАВИЕ: P-синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: P-синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Ventricular capture management system. Комплект с VDD електрод, квадриполярен с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58-65 см. Диаметър на електрода – до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5 - 13,5 - 15,5 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 24 гр. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 50 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 59 ЗАГЛАВИЕ: Двукухинен кардиостимулатор със система за автоматично улавяне на ритъма 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Двукухинен кардиостимулатор със система за автоматично улавяне на ритъма. Автоматично свойство на търсене на проводимост (отвеждането). Мултифункционален сензор на акселерометъра. Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза. Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Да показва интракардиалните сигнали по време на режима. Да различава РМТ от синус тахикардия. Да различава базова мярка по време на AMS, да стабилизира вентрикуларния ритъм и да увеличава кардиалния дебит. Да има обстойна R - вълнова протекция. Комплект с VDD електрод, с изолация от силикон, размер на интродюсера - 9 Fr, диаметър на водача - 2.44 мм, връх - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий, 5 мм2, пръстен - от микропорест титаниев нитрид с обвивка от платина-иридий, 32 мм 2. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 10 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 60 ЗАГЛАВИЕ: Двукухинен кардиостимулатор с детекция на предсърден ритъм 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Двукухинен кардиостимулатор с детекция на предсърден ритъм; автоматична проверка на електродите, АV хисктереза-програмируема и динамична според честотата, повторяеми и търсещи честотна и АV хистереза; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия, нощна честота, програмируема сензорна честота, мин.живот на батерията при стандартни условия 11,5 години. Комплект с електрод 7 френча, с кортикостероид, с фрактална структура на електродите. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 30 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). ПАРТИДА № 61 ЗАГЛАВИЕ: Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор DDD (R) 1) КРАТКО ОПИСАНИЕ: Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор DDD(R). Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Ventricular + atrial capture management systems. Комплект с 2 електрода: - предсърден винтов- биполярен (J-форма), кортикостероиден с дължина 45-53 см, диаметър на електрода – до 6,1 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода – до 10 мм. - камерен електрод - биполярен електрод с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 27 гр. 2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV): 33140000. 3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ: 5 броя. 4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО: Срок на действие в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката). РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер, съгласно гаранции за участие по обособени позиции; гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. III.1.2) Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: финансиране от средства по договори с НЗОК и МЗ; отложено плащане минимум 45 дни след доставка, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на данъчна фактура. III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ III.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри: Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Удостоверение за актуално състояние /издадено от компетентен съд до два месеца преди датата на разглеждане на офертите/ или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно с националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. Всички документи по чл. 56 от ЗОП. 3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 4. Документи, доказващи икономическо и финансово състояние на кандидата съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП. 6. Документ за представена гаранция за участие. III.2.2) Икономически и финансови възможности: Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Съгласно Чл. 50 от ЗОП доуточнени в тръжната документация. Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми: Съгласно Чл. 50 от ЗОП доуточнени в тръжната документация. III.2.3) Технически възможности: Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Съгласно Чл. 51 от ЗОП доуточнени в тръжната документация. Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми: Съгласно Чл. 51 от ЗОП доуточнени в тръжната документация. III.2.4) Запазени поръчки: Не. РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА IV.1) ВИД ПРОЦЕДУРА IV.1.1) Вид процедура: Открита. IV.2) КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ IV.2.1) Критерии за възлагане: Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за отправяне на оферта или за договаряне или в съдържащия описание документ. IV.2.2) Ще се използва електронен търг: Не. IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка: Предварително информационно обявление Номер на обявлението в ОВ: 2008/S 000-007301 от 21.1.2008. IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на съдържащ описание документПлатими документи: Цена: 360.00 BGN. Условия и начин за плащане: В главна каса на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна или по банков път. IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 4.8.2008 - 16:30. IV.3.6) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие: Друго: Български. IV.3.7) Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата: Продължителност в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата). IV.3.8) Условия за отваряне на офертите: Дата: 5.8.2008 - 10:00. Място: Зала "Хелиге", 2 етаж, МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да. Представители на фирмите кандидатки. РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.1) Това съставлява периодично възлагане на поръчка: Не. VI.2) ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА: Не. VI.4) ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, BG-1000 София. E-mail: cpcadmin@cpc.bg. Тел. (359-2) 986 09 58. URL: http://www.cpc.bg. VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби: Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, BG-1000 София. E-mail: cpcadmin@cpc.bg. Тел. (359-2) 986 09 58. URL: http://www.cpc.bg. VI.5) ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 27.6.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.