Search

PL-Lublin: architectural services for outdoor areas

Contract Award

General Information

Poland
   LUBLIN
   eu:22234-2008
   Jan 26, 2008
   Polish
   Other

Contact information

   GMINA MIASTO LUBLIN
LUBLIN
Poland
   www.um.lublin.pl

Goods, Works and Services

Architectural services for outdoor areas  

Contract details

:  8361.0
:  Service contract
:  Not applicable

:   : paweł tiepłow -
:   Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27/5, PL-04-302 Warszawa. Tel. (48-22) 612 47 11. Architekt Radosław Guzowski, ul. Tagore 3/45, 02-647 Warszawa. E-mail: guzowski@rgarchitekt.com
:   8361.0
:   Jan 26, 2008

Original Text

      
Notice Type: 22E0 - Results of design contests Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 18/2008 , # 22234-2008 Referenced Document Number: 211737-2007 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Results of design contests Type of Bid Required: Not applicable Awarding Criteria: Not applicable Successful Bidder: Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest: Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27/5, PL-04-302 Warszawa. Tel. (48-22) 612 47 11. Architekt Radosław Guzowski, ul. Tagore 3/45, 02-647 Warszawa. E-mail: guzowski@rgarchitekt.com. Summary: RESULTS OF DESIGN CONTEST SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY/ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Miasto Lublin, Pl. Łokietka 1, Attn: Jolanta Bielska, PL-20-950 Lublin. Tel. (48-81) 466 30 00. E-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl. Fax (48-81) 466 30 01. Internet address(es): www.um.lublin.pl. SECTION II: OBJECT OF THE DESIGN CONTEST/DESCRIPTION OF THE PROJECT II.1.3) Common procurement vocabulary (CPV): 74222200. Description: Architectural services for outdoor areas. SECTION V: RESULTS OF CONTEST V.1) AWARD AND PRIZES V.1.3) Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest: Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27/5, PL-04-302 Warszawa. Tel. (48-22) 612 47 11. V.2) VALUE OF THE PRIZE(S): Value of the prize(s) awarded excluding VAT: 30 000,00 PLN. V.1) AWARD AND PRIZES V.1.3) Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest: Architekt Radosław Guzowski, ul. Tagore 3/45, 02-647 Warszawa. E-mail: guzowski@rgarchitekt.com. V.2) VALUE OF THE PRIZE(S): Value of the prize(s) awarded excluding VAT: 10 000,00 PLN.
Original Text: OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU Niniejszy konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Miasto Lublin, Pl. Łokietka 1, Do wiadomości Jolanta Bielska, PL-20-950 Lublin. Tel. (48-81) 466 30 00. E-mail zam_publiczne@um.lublin.pl. Faks (48-81) 466 30 01. Adresy internetowe: www.um.lublin.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU /OPIS PROJEKTU II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zespołu pływalni zlokalizowanego w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4 wraz z programem towarzyszącym. II.1.2) Krótki opis: 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zespołu pływalni zlokalizowanego w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4 wraz z programem towarzyszącym. Przewidziano opracowanie koncepcji zespołu pływalni z podziałem funkcjonalnym na dwie główne części: pierwsza część: kryta pływalnia opisana w załączniku Nr 5, pkt A; druga część: obejmuje otwarte baseny z plażą, klub fitness, fikoland, restaurację, hotel, kryte lodowisko (załącznik Nr 5, pkt: B, C, D, E, F, G). 2. Cel konkursu. Celem niniejszego konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej formy i propozycji koncepcji kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem określonego terenu, a w szczególności zespołu pływalni zlokalizowanego w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich wraz z programem towarzyszącym, będącej podstawą do wykonania opracowania finalnego zleconego zwycięzcy konkursu tj. autorowi (zespołowi autorskiemu) ww. koncepcji w trybie zamówienia z wolnej ręki (nagroda główna). Opracowanie finalne – projekt budowlany i wykonawczy obejmować będzie swoim zakresem pierwszą część podziału funkcjonalnego, opisaną w załączniku Nr 5, pkt A. Przedmiotowa inwestycja oprócz zaspokojenia potrzeb użytkowych zespołu pływalni wraz z programem towarzyszącym, współtworzyć będzie przestrzeń śródmiejską miasta Lublina. Maksymalny, planowany, łączny koszt wykonania prac objętych częścią pierwszą wymienioną w pkt III.1 realizowanych na podstawie pracy konkursowej (opracowania finalnego i robót budowlanych) nie może przekroczyć 60 000 000 PLN (brutto). Maksymalny Koszt projektu – nie może przekroczyć kosztu obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222200. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.1.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP.P-341/Ko-1/07. IV.1.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego konkursu: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 172-211737 z dnia 7.9.2007. SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU NAZWA: Nagroda. V.1) NAGRODY V.1.1) Liczba uczestników: 3. V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy: 0. V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu: Paweł Tiepłow - Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27/5, PL-04-302 Warszawa. Tel. (48-22) 612 47 11. V.2) WARTOŚĆ NAGRODY: Wartość przyznanych nagród bez VAT: 30 000,00 PLN. NAZWA: Wyróżnienie. V.1) NAGRODY V.1.1) Liczba uczestników: 3. V.1.2) Liczba uczestników z zagranicy: 0. V.1.3) Nazwy i adresy zwycięzców konkursu: Architekt Radosław Guzowski, ul. Tagore 3/45, 02-647 Warszawa. E-mail guzowski@rgarchitekt.com. V.2) WARTOŚĆ NAGRODY: Wartość przyznanych nagród bez VAT: 10 000,00 PLN. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) KONKURS ZWIĄZANY Z PROJEKTEM I/LUB PROGRAMEM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: W przedmiotowym konkursie oprócz nagród pieniężnych przyznano również nagrodę główną tj. zaproszennie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Nagrodę tę otrzymał Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 22.1.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.