Search

PL-Warsaw: repair and maintenance services of buses

Contract Award

General Information

Poland
   BARSOBIA
   231133-2007
   Oct 3, 2007
   Polish
   Other

Contact information

   MIEJSKIE ZAKLADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.
WARSAW
Poland
   www.intranet.mza.waw.pl

Goods, Works and Services

Repair and maintenance services of buses  

Contract details

:  488202.825
:  Service contract
:  The most economic tender

:   Polskie autobusy sp. z o.o.
:   ul. Omulewska 27, PL-04-128 Warszawa. E-mail info@polskieautobusy.com.pl. Tel. +48 22 611 69 37. Faks +48 22 610 82 60.
:   488202.825
:   1
:   Aug 16, 2007

Original Text

      
Notice Type: 2580 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 190/2007, #231133-2007 Referenced Document Number: 126188-2007 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not defined Awarding Criteria: The most economic tender Successful Bidder: Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: Polskie Autobusy Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, PL-04-128 Warszawa. E-mail: info@polskieautobusy.com.pl. Tel. +48 22 611 69 37. Fax +48 22 610 82 60. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE - UTILITIES SECTION I: CONTRACTING ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Senatorska 37, Contact: Zakład Utrzymania Taboru T1, Attn: Krzysztof Olszewski, PL-00-099 Warszawa. Tel. +48 22 562 08 06. E-mail: krzysztof.olszewski@mza.waw.pl. Fax +48 22 663 32 53. Internet address(es): General address of the contracting entity: www.intranet.mza.waw.pl. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION: II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 50113000. Description: Repair and maintenance services of buses. II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S) AWARDED: Value 1 828 475,00 PLN. Including VAT VAT rate (%) 22. SECTION V: AWARD OF CONTRACT V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE: CONTRACT No MZA/TE/SPAW/8281/P/04/07. V.1.3) Name and address of economic operator to whom the contract has been awarded: Polskie Autobusy Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, PL-04-128 Warszawa. E-mail: info@polskieautobusy.com.pl. Tel. +48 22 611 69 37. Fax +48 22 610 82 60. V.1.4) Information on value of contract: Total final value of the contract Value: 1 828 475,00 PLN. Including VAT VAT rate (%) 22.
Original Text: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Senatorska 37, Kontakt Zakład Utrzymania Taboru T1, Do wiadomości Krzysztof Olszewski, PL-00-099 Warszawa. Tel. +48 22 562 08 06. E-mail krzysztof.olszewski@mza.waw.pl. Faks +48 22 663 32 53. Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.intranet.mza.waw.pl. I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Wykonanie naprawy 5 szt. autobusów miejskich Jelcz M121M. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi. Kategoria usługi: nr 01. Główne miejsce świadczenia usług Warszawa. Kod NUTS PL127. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Naprawa główna połączona z modernizacją autobusów miejskich Jelcz M121M stanowiących własność zamawiającego w sposób zgodny z zaleceniem producenta, z wyłączeniem naprawy silnika i skrzyni biegów. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50113000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA: Wartość 1 828 475,00 PLN. Łącznie z VAT Stawka VAT (%) 22. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2.1) Kryteria udzielania zamówienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: MZA/TE/SPAW/8281/P/04/07. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 102-126188 z dnia 31.5.2007. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ: ZAMÓWIENIE NR MZA/TE/SPAW/8281/P/04/07 NAZWA Wykonanie naprawy 5 szt. autobusów miejskich Jelcz M121M. V.1.1) Data udzielenia zamówienia: 16.8.2007. V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 1. V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Autobusy Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, PL-04-128 Warszawa. E-mail info@polskieautobusy.com.pl. Tel. +48 22 611 69 37. Faks +48 22 610 82 60. V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia: Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość: 1 828 475,00 PLN. Łącznie z VAT Stawka VAT (%) 22. V.1.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie. VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE: VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 01. URL: www.uzp,gov.pl. Faks +48 22 458 78 00. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 01. URL: www.uzp,gov.pl. Faks +48 22 458 78 00. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 2.10.2007.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.