Search

Household-refuse collection services

SERVICII DE COLECTARE, INCARCARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE-DIVIZIA MINIERA (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177881
   May 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   ADRIAN CIUCU
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu 210227
Romania
   +40 3728197778
   +40 253222015
   Click here

Goods, Works and Services

Household-refuse collection services  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177881/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Punct(e) de contact:  DEPARTAMENT ACHIZITII PT. ACTIVITATEA MINIERA , Tel.  +40 3728197778 , In atentia:  ADRIAN CIUCU , Email:  adrian.ciucu@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253222015 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE, INCARCARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE-DIVIZIA MINIERA
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: TARGU JIU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14,096.4 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1487/CEOSM   Denumirea: SERVICII DE COLECTARE, INCARCARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE-DIVIZIA MINIERA
V.1)   Data atribuirii contractului 04.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala:  Str.Spiru Haret nr.2A,Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900146 , Romania , Tel.  0241 548700 , Email:  radu@polaris.ro , Fax:  0241 548700 , Adresa internet (URL):  www.polaris.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14112.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14096.40 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 11:40
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.