Search

Blood-testing reagents

REACTIVI DE LABORATOR

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177912
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Ing. Ovidiu Buzgau
Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A
Timisoara 300310
Romania
   +40 256207359
   +40 256207362
   Click here

Goods, Works and Services

Blood-testing reagents   Laboratory reagents  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177912/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 174097 / 25.03.2017
Denumire contract: REACTIVI DE LABORATOR
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Adresa postala:  Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300310 , Romania , Punct(e) de contact:  Sediul autoritatii contractante , Tel.  +40 256207359 , In atentia:  Ing. Ovidiu Buzgau , Email:  achizitii.cardio@umft.ro, obuzgau@yahoo.com , Fax:  +40 256207362 , Adresa internet (URL):  www.cardiologie.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie:Lotul_1: Set reactivi biochimie; - Valoare maxima AC = 917.756, 00 lei; - Valoare maxima CS = 458.878, 00 lei;Lotul_2: Set reactivi pentru hematologie si hemostaza; - Valoare maxima AC = 509.720, 00 lei; - Valoare maxima CS = 254.860, 00 lei.----------Procedura finalizata cu incheierea unui acord cadru cu un numar de maxim 3 ofertanti. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea offline a competi?iei cu semnatarii acordului cadru.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 306, 556 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2017/S062-117036 din 29.03.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 62   Denumirea: Set reactivi pentru hematologie si hemostaza
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala:  STR. RODNEI, NR. 15 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540342 , Romania , Tel.  +40 265218784/218785 , Email:  oferte@clinilab.ro , Fax:  +40 265218407
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 509720.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 408810.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 61   Denumirea: Set reactivi biochimie
V.1)   Data atribuirii contractului 15.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala:  STR. RODNEI, NR. 15 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540342 , Romania , Tel.  +40 265218784/218785 , Email:  oferte@clinilab.ro , Fax:  +40 265218407
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 917756.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 897746.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
1.Precizari privind durata contractului de achizitie publica:Acordul cadru cat si contractele subsecvente se vor derula pâna la finalizarea procedurilor de achizitie publica la nivel national, sau pe durata a 24 luni de la semnare, în cazul în care procedurile de achizitie publica la nivel national nu se finalizeaza pe parcursul celor 24 de luni. In acest sens ofertantii castigatori vor completa, semna si stampila formularul Acord privind incetarea contractului de furnizare in conditiile Ordinului M.S./CNAS nr. 246/407 din 2010 care va fi prezentat odata cu dovada constituirii garantiei de buna executie, inainte de semnarea contractului. 2.Informatii privind DUAE:Pentru completarea DUAE ofertantii vor folosi urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter3.Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret:Pentru ofertele admisibile care se regasesc in clasament pe unul din primele 3 locuri si care au preturi egale se va intocmi un nou clasament rezultat in urma solicitarii de reofertare care va fi transmisa prin intermediul SEAP.a).Se va solicita o noua propunere financiara doar pentru ofertele admisibile care, in propunerea financiara ce a fost depusa la data limita de depunere a ofertelor, au acelasi pret.b).Solicitarea de reofertare se trimite in functie de clasarea ofertelor admisibile; prioritate avand ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul I fata de ofertele de pe locul II si ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul II fata de ofertele de pe locul III.; Daca doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret si se claseaza pe locul III se va solicita o reofertare cu mentiunea ca pretul reofertat sa nu fie mai mic sau egal decat cel al ofertelor admisibile deja clasate pe locurile I si II;c). Operatorii economici in cauza vor incarca electronic in SEAP, respectand termenul precizat in adresa de solicitare, noua propunere financiara (documentele care contin noile preturi), pe baza careia vor fi departajati.d).In noua propunere financiara este obligatoriu sa nu se scada pretul reofertat sub pretul clasat pe locul superior pentru a putea intocmi un clasament in ordine crescatoare a pretului pentru locurile 1, 2 si 3 fara a incalca principiile Legii 98/2016.4.Precizari privind modalitatea de reluare a competitieiReluarea competitiei se va face in perioada noiembrie – decembrie a fiecarui an calendaristic, cu toti semnatarii acordului cadru, prin transmiterea catre acestia a unei invitatii de participare la reofertare.Obiectul reluarii competitiei: imbunatatirea ofertelor financiare depuse anterior (în sensul scaderii pretului unitar), fara modificarea caracteristicilor tehnice a produselor ofertate initial. În cazul în care ofertantul nu imbunatateste oferta financiara initiala in sensul scaderii pretului unitar, la stabilirea clasamentului final, se va lua în considerare oferta depusa anterior. Termenul limita de reofertare este de 7 zile calendaristice de la transmiterea invitatiei de participare la reofertare. Reofertarea se va face in plic inchis, transmis autoritatii contractante, pe care se va mentiona: REOFERTARE Reactivi de laborator” A nu se deschide pana la termenul limita de reofertare”.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 14:43
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.