Search

Special-purpose road passenger-transport services

SERVICIU DE TRANSPORT PERSONAL (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177848
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   CIUPAG Andra
Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68
Bucuresti 010458
Romania
   +40 268265137
   +40 268265445
   Click here

Goods, Works and Services

Special-purpose road passenger-transport services  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177848/18.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala:  Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010458 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 268265137 , In atentia:  CIUPAG Andra , Email:  feldioara@cnu.ro , Fax:  +40 268265445 , Adresa internet (URL):  http://www.cnu.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICIU DE TRANSPORT PERSONAL
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Trasee stabilite de beneficiar la si de la CNU SA Sucursala Feldioara, Str. Dumbravii nr. 1 Feldioara, jud. Brasov.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportul public de persoane prin curse regulate a personalului angajat la ?i de la Sucursala Feldioara.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,091,146.56 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2762   Denumirea: SERVICIU DE TRANSPORT PERSONAL
V.1)   Data atribuirii contractului 17.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DALMACO PROD IMPEX SRL
Adresa postala:  MOIECIU NR 344,BRASOV , Localitatea:  Moieciu de Jos , Cod postal:  507135 , Romania , Tel.  +40 745550996 , Email:  dalmacoprodimpex@yahoo.com , Fax:  +40 368816245
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1091146.56 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1091146.56 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului – S.A. - Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala:  str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010458 , Romania , Tel.  +40 213185258 , Email:  bucuresti@cnu.ro , Fax:  +40 213129146 , Adresa internet (URL):  www.cnu.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 08:50
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.