Search

Parts of conveyors

Piese schimb pentru auxiliare cazan cota 92 m (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177843
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   ION TITA
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu 210227
Romania
   +40 372819791
   +40 253223248
   Click here

Goods, Works and Services

Parts of conveyors  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177843/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172792 / 28.01.2017
Denumire contract: Piese schimb pentru auxiliare cazan cota 92 m
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Punct(e) de contact:  VASILE RATA , Tel.  +40 372819791 , In atentia:  ION TITA , Email:  vasile.rata@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253223248 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese schimb pentru auxiliare cazan cota 92 m
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul SE Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare piese schimb auxiliare cazan cota 92 m
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419800-4 - Piese pentru transportoare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
219,696 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S022-038719 din 01.02.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1550/CEOSE   Denumirea: Tabla Hardox
V.1)   Data atribuirii contractului 11.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TREFO S.R.L.
Adresa postala:  SAT ROSIA JIU , Localitatea:  Farcasesti , Cod postal:  217235 , Romania , Tel.  0253371947 , Email:  trefosrl@yahoo.com , Fax:  0253371947
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 274160.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 219696.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta.Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pâna la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Astfel, documentele ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile entitatii contractante, prin intermediul SEAP, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica.Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile corespunzatoare din modele de formulare.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101/2016
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie Achizitii Publice CEO
Adresa postala:  Str. Republicii, nr. 22, parter , Localitatea:  Tg-Jiu , Cod postal:  210132 , Romania , Tel.  +40 253205497 , Email:  cristina.macesanu@ceoltenia.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 08:01
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.