Search

Sanitary ware

“ FURNIZARE ARTICOLE SANITARE SI TERMICE – S.A.I.F.I. 2016 ”

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177910
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Stefania Serbanescu
Str. FABRICA DE GLUCOZA NR. 3A, SECTOR 2 BUCURESTI
Bucuresti 020331
Romania
   +40 214091224
   +40 214091209
   Click here

Goods, Works and Services

Sanitary ware  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177910/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 171649 / 22.11.2016
Denumire contract: “ FURNIZARE ARTICOLE SANITARE SI TERMICE – S.A.I.F.I. 2016 ”
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala:  Str. FABRICA DE GLUCOZA NR. 3A, SECTOR 2 BUCURESTI , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020331 , Romania , Punct(e) de contact:  Stefania Serbanescu , Tel.  +40 214091224 , In atentia:  Stefania Serbanescu , Email:  stefania.serbanescu@saifi.ro , Fax:  +40 214091209 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“ FURNIZARE ARTICOLE SANITARE SI TERMICE – S.A.I.F.I. 2016 ”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Maguricea nr.2-4,
sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a cladirilor aflate în administrarea S.A.I.F.I, ?antierul de întretinere, reparatii constructii-instalatii trebuie sa execute lucrari de întretinere/reparatii curente, determinate de uzura sau degradarea normala în exploatare ori de actiunea agentilor de mediu. Aceste lucrari presupun executarea, repararea ?i între?inerea instala?iilor sanitare ?i termice .Furnizarea acestor produse a fost prevazuta în Program de achizitii produse pe anul 2016, poz.4 , CPV: 44411000-4 – Articole sanitare ?i termice - împar?ite pe loturi dupa cum urmeaza:Lot I – Tevi, fitinguri si robineti;Lot II – Racorduri, tevi, tuburi;Lot III – Obiecte sanitare, accesorii, baterii si calorifere, cu o valoare estimata de 1.451.658, 14 LEI.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
881, 547.2 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S227-414071 din 24.11.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 675   Denumirea: Furnizare de racorduri, tevi si tuburi
V.1)   Data atribuirii contractului 28.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALL INSTAL SRL
Adresa postala:  Str. Calea Severinului, Nr. 46G , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200610 , Romania , Tel.  +40 746252564 , Email:  mihaela.scaunasu@all-instal.ro , Fax:  +40 372873809
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 449475.86 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 423430.84 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 609   Denumirea: Furnizare de obiecte sanitare, accesorii, baterii si calorifere
V.1)   Data atribuirii contractului 21.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEGFRIED GRUP S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumbrava Noua, Nr.37, Bl.S16, Sc.1, Parter, Ap.1, Sect.5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  051147 , Romania , Tel.  +40 214100560 , Email:  office@siegfried.ro , Fax:  +40 214120025
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 606910.90 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 458116.36 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
1)In cazul in care se conststa ca ofertele aflate pe primul loc au preturi egale , in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin inetrmediul SEAP) va solicita reofertarea prin prezentarea unei noi oferte financiara.Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai la solicitarea autoritatii contractante.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Acvhizitie European(DUAE), conf.art.193 din Legea nr.98/2016Operatorii economici interesati pot completa DUAE la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642/+40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTRACTE ACHIZITII
Adresa postala:  Str. Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020331 , Romania , Tel.  +40 214091224 , Email:  stefania.serbanescu@saifi.ro , Fax:  +40 214091209
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 14:09
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.