Search

Special-purpose road passenger-transport services

Servicii de transport personal la statia Tariverde (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177938
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Oana Saizu
B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter
Constanta 900472
Romania
   +40 241607581
   +40 241607552
   Click here

Goods, Works and Services

Special-purpose road passenger-transport services  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177938/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 174147 / 27.03.2017
Denumire contract: Servicii de transport personal la statia Tariverde
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900472 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Comercial , Tel.  +40 241607581 , In atentia:  Oana Saizu , Email:  oana.saizu@transelectrica.ro , Fax:  +40 241607552 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport personal la statia Tariverde
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: prestarea serviciului se va efectua pe traseele descrise in caietul de sarcini:
1.Judetul Constanta – statia Tariverde
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport personal la statia Tariverde
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
220,460 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 4504
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 639   Denumirea: Servicii de transport personal in statia Tariverde
V.1)   Data atribuirii contractului 18.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VLASER CONS SRL
Adresa postala:  ALEEA TOPOLOG, NR 3, BL C2, SC B,PARTER, AP 22 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900264 , Romania , Tel.  +40 341445585/0723300920 , Email:  maratontrans@gmail.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220460.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 220460.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
In conformitate cu art. 172, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire. Solicitarea se va efectua, in termenul precizat in Sectiunea I.1. In cazul in care, pe parcursul evaluarii ofertelor, ofertantilor li se solicita clarificari, acestia au obligatia de a raspunde in mod clar si fara ambiguitati. Daca se constata ca raspunsurile sunt neclare sau incomplete, comisia de evaluare nu este obligata sa repete solicitarea de clarificari si poate aplica prevederile art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documente si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Daca un operator economic considera ca anumite clauze îi sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încât daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului în favoarea contractantului. Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, din Hotararea Guvernului nr. 394/2016. Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti/asociati. Procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In conformitate cu HGR 394/2016 art.144 alin. (2) În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Transport Constanta - juridic
Adresa postala:  B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1 , parter , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900472 , Romania , Tel.  +40 241607518 , Email:  georgiana.soiam@transelectrica.ro , Fax:  +40 241607550
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
18.05.2017 14:43
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.