Search

Computer upgrade services

Servicii de actualizare software si suport tehnic in exploatarea sistemului informatic integrat HIPOCRATE

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177940
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Violeta Stoica
B-dul Tomis 145 Constanta
Constanta 900591
Romania
   +40 241503255
   +40 241660473
   Click here

Goods, Works and Services

Computer upgrade services  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177940/18.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Adresa postala:  B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900591 , Romania , Punct(e) de contact:  Violeta Stoica , Tel.  +40 241503255 , Email:  achizitii@spitalulconstanta.ro , Fax:  +40 241660473
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de actualizare software si suport tehnic in exploatarea sistemului informatic integrat HIPOCRATE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de actualizare software si suport tehnic in exploatarea sistemului informatic integrat HIPOCRATE pentru S.S.J.U. "Sf. Apostol Andrei" Constanta
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
72,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14428   Denumirea: Servicii de actualizare si suport tehnic in exploatarea sistemului informatic integrat HIPOCRATE
V.1)   Data atribuirii contractului 02.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.
Adresa postala:  Str. Prisaca Dornei, nr. 2 E, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  032723 , Romania , Tel.  +40 316200501 , Email:  bid@rsc.ro, office@rsc.ro , Fax:  +40 316200502 , Adresa internet (URL):  www.rsc.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
18.05.2017 15:14
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.