Search

Diesel oil

Polska-Konin: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Request For Proposals

General Information

Poland
   KONIN
   eu:188074-2017
   May 18, 2017
   Jun 20, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
Konin
Poland

Goods, Works and Services

Diesel oil   Fuel, electricity and petroleum products  

Summary

      

Notice type: 01505 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188074
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Periodic indicative notice – utilities
Supplies
Section I: Name, addresses and contact point(s)
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
Zakładowa 4
Contact point(s): Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
For the attention of: Bronisław Bryl, Krystyna Molenda
62-510  Konin
PL
Telephone: +48 632422011
E-mail: do@pkskonin.pl
Fax: +48 632424082
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.pkskonin.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)
I.2) Main activity
I.3) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
NUTS code PL414
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Sukcesywne dostawy do Zamawiającego oleju napędowego do silników wysokoprężnych odpowiadającego przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 § 1 ust. 3 wraz z zał. Nr 3 do rozporządzenia) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. 2010.55.332 ze zm.).

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09000000 , 09134100
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:

Szacunkowe zużycie oleju napędowego kształtuje się na poziomie 1 000 000 litrów w okresie od podpisania umowy do 30.6.2018 r.

II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
PKS-15/116/01/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.06.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.06.2017 - 09:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Lodging of appeals

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Sekretariat Departamentu Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice
16.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.