Search

Slag, dross, ferrous waste and scrap

Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

Contract Award

General Information

Poland
   LEGNICA
   eu:187733-2017
   May 18, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Legnica
Poland

Goods, Works and Services

Slag, dross, ferrous waste and scrap  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

:   SILEGOLD S.C. Sławomir Głogowski, Grażyna Głogowska
:   ul. 22 Lipca 10/4, Gliwice 44-113
:   Apr 20, 2017

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187733
Referenced Document Number: 2017/S 019-032483
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Złotoryjska 89
Contact point(s): przetargi.legnica@imn.gliwice.pl, www.imn.legnica.pl
59-220  Legnica
PL
E-mail: przetargi.legnica@imn.gliwice.pl
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.imn.legnica.pl
I.2) Type of the contracting authority
Other: JBR
I.3) Main activity:
Other: nauka
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
ZDH/01/2017 – Dostawy złomu stalowego.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia są dostawy złomu stalowego do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica).

Przetarg obejmuje 2 części:

Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej, rocznej ilości łącznej 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości odbiorów (2100 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.

Złom powinien mieć postać ścinków blach i kształtowników, śrub, nakrętek, podkładek, kształtek, wyprasek, kawałków prętów, rurek, płytek, drobno gabarytowych elementów toczonych i innych elementów ze stali konstrukcyjnej i montażowej, nie przekraczających w żadnym z wymiarów wielkości 50 mm.

Dostawy złomu obejmować będą ilości ok. 125 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Zawartość frakcji gabarytowych:

1. frakcja do 20 mm – min. 70 %;

2. frakcja 20 – 50 mm- max. 30 %;

Zawartość Fe metalicznego dla dostarczanego złomu ustala się na minimalnym poziomie 90 %. Ponadto dostarczany złom nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci:

— stali stopowej,

— staliwa wysokowęglowego,

— puszek po farbach, lakierach, kosmetykach, lub puszek ciśnieniowych typu SPRAY

— puszek po produktach żywnościowych

— zakrętek od słoików

— ścinków drutów stalowych z osnowy opon,

— kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),

— żeliwa,

— żużli,

— tworzyw sztucznych i drewna

— farb, klejów i emalii

— substancji oleistych,

— suchych powłok malarskich,

— pyłów,

— gruzu,

— piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przeźroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczanym do IMN O/Legnica.

W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu IMN może go przyjąć zgodnie z poniższym wykazem, co do rodzaju oraz ilości, pod warunkiem zgodności z zapisami Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

OD I DO XII ROKU 2015

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 2 000,00

17 04 05 Żelazo i stal 10 000,00

Kod odpadu przekazanego Zamawiającemu określa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia karty przekazania odpadu do faktury obejmującej daną partie dostarczonego odpadu, z zachowaniem przyznanych limitów ilościowych dla danego kodu. Nie dołączenie przez Wykonawcę do faktury karty przekazania odpadu uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty.

Kontrola jakości dostaw: Zamawiający będzie dokonywał analizy jakościowej każdej partii dostawy na zawartość Fe metodą wodną wypornościową w oparciu o „Instrukcję IMN o/Legnica oznaczania zawartości Fe metodą wypierania wody” z oraz analizy udziału frakcji metodą sitową w oparciu o „Instrukcję oznaczania frakcji metoda sitową”. Bieżących analiz jakościowych dostaw dokonywać będzie IMN o/Legnica.

Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z „Instrukcją proceduralną dla próbobrania, przygotowania i przekazywania próbek materiałów pomocniczych” IMN o/Legnica.

Wykonawca ma prawo uczestniczyć w czynnościach poboru próbek potwierdzonych odpowiednim protokołem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy próbki w niezależnym certyfikowanym laboratorium. Koszt analiz poniesie Strona, której stanowisko w zakresie reklamacji nie zostanie potwierdzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych. Reklamacja zostanie zgłoszona pisemnie, mailem lub faksem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzyć reklamację. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych zakończyć postępowanie reklamacyjne.

IMN O/Legnica zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia towaru, bezpośrednio po dostarczeniu, tj. bez rozładunku z pojazdu, w przypadku, gdy właściwości fizyczne lub stopień zanieczyszczenia znacząco wskazują, że towar nie spełnia założonych wymagań. O zaistnieniu powyższej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i pisemnie. Wykonawca ma wówczas obowiązek w przeciągu 24 godzin wymienić towar na spełniający wymagania jakościowe Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostaw: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).

Materiał dostarczany będzie luzem, w postaci kawałkowej, sypkiej – nie dopuszcza się domieszek kawałków zbitych lub sprasowanych w brykiety. Materiał będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku towaru w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu, Transportujący musi posiadać Zezwolenie na transport przedmiotowego odpadu na terenie kraju.

Pierwsza dostawa zrealizowana zostanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty podpisania umowy.

Poszczególne dostawy realizowane będą według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw w oparciu o wcześniej przygotowany i zatwierdzony obustronnie harmonogram dostaw. Ewentualne zmiany w terminach zaplanowanych dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.

Warunki płatności: Płatność za wykonane dostawy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, jeżeli w danym miesiącu nie były wszczynane postępowania reklamacyjne ze strony Zamawiającego.

Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na legalizowanej wadze HM Legnica zainstalowanej w bramie wjazdowej Nr 1. Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.

Zgłoszenie 3 reklamacji będzie stanowić dla IMN o/Legnica podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łożyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,5 %

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu łożyskowego ŁH15 (Sn > 0,5 %) w bazowej, rocznej ilości łącznej około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia o maksymalnie o 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości odbiorów (4 500 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.

Złom dostarczany będzie w postaci wiórów lub kawałków, o zawartości Cr ~ 1,5 % i Sn min. 0,5 %.

Dostawy złomu obejmować będą ilości ok. 225 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Wymaganą zawartość frakcji ustala się na:

Wióry lub kawałki o maksymalnym rozmiarze do 30 mm – min. 20 %,

Wióry lub kawałki o maksymalnym rozmiarze od 30 do 50 mm – minimum 80 %.

Zawartość Fe metalicznego dla każdej z wyżej wymienionych frakcji ustala się na minimalnym poziomie 90 %.

Dostarczany złom ŁH15 (Sn > 0,5 %) nie może ponadto zawierać zanieczyszczeń w postaci:

— innej stali stopowej,

— staliwa wysokowęglowego,

— puszek po farbach, lakierach i aerozolach (w tym puszek ciśnieniowych typu SPRAY)

— puszek po produktach żywnościowych

— zakrętek od słoików

— ścinków drutów stalowych z osnowy opon,

— kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),

— żeliwa,

— żużli,

— tworzyw sztucznych i drewna

— farb, klejów i emalii

— substancji oleistych,

— suchych powłok malarskich,

— pyłów,

— gruzu,

— piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przeźroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczanym do IMN O/Legnica.

W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu IMN może go przyjąć zgodnie z poniższym wykazem, co do rodzaju oraz ilości, pod warunkiem zgodności z zapisami Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

OD I DO XII ROKU 2015

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 2 000,00

17 04 05 Żelazo i stal 10 000,00

Kod odpadu przekazanego Zamawiającemu określa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia karty przekazania odpadu do faktury obejmującej daną partie dostarczonego odpadu, z zachowaniem przyznanych limitów ilościowych dla danego kodu. Nie dołączenie przez Wykonawcę do faktury karty przekazania odpadu uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty.

Kontrola jakości dostaw: Zamawiający będzie dokonywał analizy jakościowej każdej partii dostawy na zawartość Fe metodą wodną wypornościową w oparciu o „Instrukcję IMN o/Legnica oznaczania zawartości Fe metodą wypierania wody” z oraz analizy udziału frakcji metodą sitową w oparciu o „Instrukcję oznaczania frakcji metodą sitową”. Zamawiający będzie dokonywał analizy na zawartość Cr i Sn w przedmiotowym materiale, zgodnie z metodyką oznaczania zawartości Cr i Sn za pomocą spektrometrii atomowej. Bieżących analiz jakościowych dostaw dokonywać będzie IMN o/Legnica.

Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z „Instrukcją proceduralną dla próbobrania, przygotowania i przekazywania próbek materiałów pomocniczych” IMN o/Legnica. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w czynnościach poboru próbek potwierdzonych odpowiednim protokołem, lub do udziału w niniejszym próbobraniu upoważnić kierowcę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy próbki w niezależnym certyfikowanym laboratorium. Koszt analiz poniesie Strona, której stanowisko w zakresie reklamacji nie zostanie potwierdzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych. Reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie i pisemnie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzyć reklamację. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych zakończyć postępowanie reklamacyjne.

IMN O/Legnica zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia towaru, bezpośrednio po dostarczeniu, tj. bez rozładunku z pojazdu, w przypadku, gdy właściwości fizyczne lub stopień zanieczyszczenia znacząco wskazują, że towar nie spełnia założonych wymagań. O zaistnieniu powyższej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i pisemnie. Wykonawca ma wówczas obowiązek w przeciągu 24 godzin wymienić towar na spełniający wymagania jakościowe Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostaw: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).

Materiał dostarczany będzie luzem, w postaci sypkiej – ze względów technologicznych nie dopuszcza się domieszek kawałków lub wiórów zbitych w kłęby, lub sprasowanych w brykiety. W przypadku stwierdzenia takiej postaci materiału, Zamawiający ma prawo zwrócić dostawę Wykonawcy, bez rozładunku z pojazdu. Materiał będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku towaru w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu, Transportujący musi posiadać Zezwolenie na transport przedmiotowego odpadu na terenie kraju.

Pierwsza dostawa zrealizowana zostanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty podpisania umowy.

Poszczególne dostawy realizowane będą według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw w oparciu o wcześniej przygotowany i zatwierdzony obustronnie harmonogram dostaw. Ewentualne zmiany w terminach zaplanowanych dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.

Warunki płatności: Płatność za wykonane dostawy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, jeżeli w danym miesiącu nie były wszczynane postępowania reklamacyjne ze strony Zamawiającego.

Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na legalizowanej wadze HM Legnica zainstalowanej w bramie wjazdowej Nr 1. Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
14630000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
Value: 6 418 200  PLN
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
ZDH/01/2017 – Dostawy złomu stalowego
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 019-032483 of 27.01.2017
Section V: Award of contract
Contract No: I
Lot No: 1
Lot title: Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego
V.1) Date of contract award decision
18.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
WTÓRMET RADZIONKÓW Sp. z o.o.
ul. Nałkowskiej 6
41-922  Radzionków

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 297 484  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 062 200  PLN
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: II
Lot No: 2
Lot title: Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łożyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,5 %
V.1) Date of contract award decision
20.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
SILEGOLD S.C. Sławomir Głogowski, Grażyna Głogowska
ul. 22 Lipca 10/4
44-113  Gliwice

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 5 196 690  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 356 000  PLN
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
PL
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice
16.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.