Search

Fuels

Polska-Werbkowice: Paliwa

Contract Award

General Information

Poland
   WERBKOWICE
   eu:187729-2017
   May 18, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny
Werbkowice
Poland

Goods, Works and Services

Fuels  

Contract details

:  Supply contract
:  The most economic tender

:   PETROJET Sp. z o.o.
:   Kieszek 52, Pionki 26-670 PL
:   May 16, 2017

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187729
Referenced Document Number: 2017/S 055-102595
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny
ul. Parkowa 6
Contact point(s): Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice
For the attention of: Agnieszka Borusiewicz, Monika Bulisz
22-550  Werbkowice
PL
Telephone: +48 846572340
E-mail: rzd-werbkowice@wp.pl
Fax: +48 846572340
Internet address(es):
I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka organizacyjna instytutu
I.3) Main activity:
Other: produkcja zwierzęca i roślinna
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa paliw ciekłych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych tj.: oleju opałowego w ilości 80 000 L, oleju napędowego o podwyższonych parametrach ON letniego i zimowego w ilości 290 000 L oraz zakup paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu elektronicznych, bezgotówkowych kart paliwowych w ilości 19 000 L. W podziale na 3 części zamówienia:

1) Część 1: sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 80 000 L dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice

2) Część 2: sukcesywne dostawy oleju napędowego o podwyższonych parametrach (ON) – letniego i zimowego w łącznej ilości 290 000 L dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice

3) Część 3: zakup paliwa w formie bezgotówkowej, dokonywane przez IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice przy użyciu elektronicznych bezgotówkowych kart paliwowych, w łącznej ilości 19 000 :, w tym: olej napędowy o podwyższonych parametrach jakości (ON) w ilości 16 000 L, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 3000 L.

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09100000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
Value: 1 719 417  PLN
Including VAT
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1 2. Cena oferty brutto Termin dostawy paliw ciekłych od momentu złożenia zamówienia. Weighting 70 30
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
PN/EU/RZDWerbkowice/01/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 055-102595 of 18.03.2017
Section V: Award of contract
Contract No: Dostawa paliw ciekłych
Lot No: 1
Lot title: Dostawa paliw ciekłych
V.1) Date of contract award decision
16.05.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500  Biała Podlaska
PL
Telephone: +48 833444404
E-mail: rafal.twarowski@petrodom.pl
Fax: +48 833444415
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 237 144  PLN
Including VAT
Total final value of the contract:
Value: 233 942,56  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: Dostawa paliw ciekłych
Lot No: 2
Lot title: Dostawa oleju napędowego
V.1) Date of contract award decision
16.05.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
PETROJET Sp. z o.o.
Kieszek 52
26-670  Pionki
PL
Telephone: +48 483848024
E-mail: piotr@petrojet.pl
Fax: +48 483848024
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 391 130  PLN
Including VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 266 399,14  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted:
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587201
Fax: +48 224587800
VI.3.2) Lodging of appeals

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

8. Na czynność o której mowa wyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na

stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

15. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust.2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub

odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia

rozprawy.

16. Zgodnie z art. 186 Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może

zostać wniesiona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie

odwoławcze. Inaczej w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie

zamawiającego przystąpi inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw

przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W tej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.

17. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w

takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

18. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom

oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca

zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

19. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zasadność wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, wskazanie

dowodów, wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od

daty wydania orzeczenia.

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
VI.4) Date of dispatch of this notice
16.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.