Search

Special-purpose motor vehicles

furnizare autovehicule: Lot 1: Microbuz de persoane – 2 bucati, Lot 2: Autospeciala pentru interventie rapida – 6 bucati, Lot 3: Autospeciala pentru patrulare si interventie – 4 bucati, Lot 4: Autoutilitara cu bena de 3.5 tone cu 7 locuri – 5 bucati, Lot 5: Autoutilitara inchisa cu 7 locuri – 1 bucata, Lot 6: Autoutilitara inchisa cu 3 locuri – 1 bucata, Lot 7: Autoutilitara cu bena aluminiu cu 3 locuri – 4 bucati

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:175485
   May 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Bianca Pirlea
str. Someseni, nr.2
Cluj-Napoca 400388
Romania
   +40 264552666
   +40 264444576
   Click here

Goods, Works and Services

Special-purpose motor vehicles   Motor vehicles for the transport of goods   Minibuses  

Original Text

      
Contract Notice no. 175485/17.05.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Notice Number: 175485 / 17.05.2017
Contract Name: furnizare autovehicule: Lot 1: Microbuz de persoane – 2 bucati, Lot 2: Autospeciala pentru interventie rapida – 6 bucati, Lot 3: Autospeciala pentru patrulare si interventie – 4 bucati, Lot 4: Autoutilitara cu bena de 3.5 tone cu 7 locuri – 5 bucati, Lot 5: Autoutilitara inchisa cu 7 locuri – 1 bucata, Lot 6: Autoutilitara inchisa cu 3 locuri – 1 bucata, Lot 7: Autoutilitara cu bena aluminiu cu 3 locuri – 4 bucati
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Address: str. Someseni, nr.2 , City:  Cluj-Napoca , Postal code: 400388 , Romania , Contact points:  Bianca Pirlea , Phone.  +40 264552666 , Attention:  Bianca Pirlea , Email:  office@radpcj.ro, bianca.pirlea@radpcj.ro , Fax:  +40 264444576 , URL: www.radpcj.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
organism de drept public cf. art.4 lit.b
Activity (activities)
Other: Regie Autonoma A Domeniului Public
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
furnizare autovehicule: Lot 1: Microbuz de persoane – 2 bucati, Lot 2: Autospeciala pentru interventie rapida – 6 bucati, Lot 3: Autospeciala pentru patrulare si interventie – 4 bucati, Lot 4: Autoutilitara cu bena de 3.5 tone cu 7 locuri – 5 bucati, Lot 5: Autoutilitara inchisa cu 7 locuri – 1 bucata, Lot 6: Autoutilitara inchisa cu 3 locuri – 1 bucata, Lot 7: Autoutilitara cu bena aluminiu cu 3 locuri – 4 bucati
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 - Cluj
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Furnizare autovehicule: Lot 1: Microbuz de persoane – 2 bucati, Lot 2: Autospeciala pentru interventie rapida – 6 bucati, Lot 3: Autospeciala pentru patrulare si interventie – 4 bucati, Lot 4: Autoutilitara cu bena de 3.5 tone cu 7 locuri – 5 bucati, Lot 5: Autoutilitara inchisa cu 7 locuri – 1 bucata, Lot 6: Autoutilitara inchisa cu 3 locuri – 1 bucata, Lot 7: Autoutilitara cu bena aluminiu cu 3 locuri – 4 bucati
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
34114400-3 - Minibuses (Rev.2)
34130000-7 - Motor vehicles for the transport of goods (Rev.2)
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
autovehicule: Lot 1: Microbuz de persoane – 2 bucati, Lot 2: Autospeciala pentru interventie rapida – 6 bucati, Lot 3: Autospeciala pentru patrulare si interventie – 4 bucati, Lot 4: Autoutilitara cu bena de 3.5 tone cu 7 locuri – 5 bucati, Lot 5: Autoutilitara inchisa cu 7 locuri – 1 bucata, Lot 6: Autoutilitara inchisa cu 3 locuri – 1 bucata, Lot 7: Autoutilitara cu bena aluminiu cu 3 locuri – 4 bucati
Estimated value (no VAT): 1,933,440 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
6 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare:Lot 1-4.500 lei, Lot 2-2.100 lei. Lot 3-1.800 lei, Lot 4-5.000 lei, Lot 5-1.000 lei, Lot 6-1.000 lei, Lot 7-3.600 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (in conformitate cu art.36 alin 4 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare).In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, contul in care se va depune garantia de participare: RO27CECECJ0152RON0430385–CEC CLUJ. Echivalarea leu/valuta se va face la cursul de schimb BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA si se va constitui cf. art. 40 din HG 395/2016
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
bugetul local conform pozitiei din lista obiectivelor de investitii/an 2017: HCL nr.204/21.03.2017 anexa 6 Cap 70/C- Achizitii de bunuri RADP- poz. 1/ Dotari independente
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Completare DUAE care confirma ca operatorul economic, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;
-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 166 al. 2, art. 167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar-contabilitate ec. Zoita Bumb, director tehnic-productie ing. Ioan Morocazan, sef birou achizitii ing. Bianca Pirlea, sef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pt ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), urmeaza sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2014-2016.
Minimum level(s) of standards possibly required
Ofertantii vor completa informatiile in DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestia au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si terti sustinatori (daca este cazul).Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor sunt: orice documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare privitor la cifra de afaceri, certificate ,conform cu originalul” (bilanturi contabile/audituri financiare/rapoarte ale cenzorilor, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara). In cazul operatorilor economici straini, documentele vor fi depuse, astfel: copii legalizate sau copii lizibile certificate ,,conform cu originalul”, insotite de traducerile acestora de catre un traducator autorizat.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista principalelor livrari similare de produse efectuate în ultimii 3 ani – din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor au fost furnizate produse similare
Minimum level(s) of standards possibly required
Ofertantii vor completa informatiile in DUAE. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluariiofertelor are obligatia de a prezenta documente justificative, respectiv: procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare.Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare in care s-a executat contractul).
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
7155/27.04.2017
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.06.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
23.06.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 18.07.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare.DUAE poate fi descarcat la link-ul: htpps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din legea 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Biroul juridic al RADP
Address: Calea Someseni nr.2 , City:  Cluj-Napoca , Postal code: 400388 , Romania , Phone.  +40 264552666 , Email:  office@radpcj.ro , Fax:  +40 264444576
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.05.2017 15:28
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.