Search

Supervision of building work

Polska-Białystok:

Request For Proposals

General Information

Poland
   BIAŁYSTOK
   eu:181758-2017
   May 19, 2017
   Jun 26, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Białystok
Poland

Goods, Works and Services

Supervision of building work  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 092-181758
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189747
Referenced Document Number: 2017/S 092-181758
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
PL
Contact point(s): Małgorzata Tomkiel
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
NUTS code: PL34
Internet address(es):
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce”.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL34
Main place of performance: Droga wojewódzka Nr 677 na odcinku Śniadowo – Łomża.
II.2.3) Description

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”

Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”

1) zaprojektuj i wybuduj,

2) nadzór inwestorski,

3) obsługa laboratoryjna.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na Zaprojektuj i Wybuduj lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-11

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.