Search

Washing preparations

Eesti-Tartu: Pesuained

Request For Proposals

General Information

Estonia
   TARTU
   eu:180817-2017
   May 19, 2017
   Jun 21, 2017
   Estonian
   Other

Contact information

   Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu
Estonia

Goods, Works and Services

Washing preparations  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 091-180817
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 012EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190180
Referenced Document Number: 2017/S 091-180817
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Puusepa 1a
For the attention of: Helga Mikk
50406  Tartu
EE
Telephone: +372 7319435
E-mail: helga.mikk@kliinikum.ee
Fax: +372 7319402
Internet address(es):
Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity:
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Pasuainete ostmine siibri-ja instrumentide pesumasinatele.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: L. Puusepa 8, Tartu (teenindusala 4).
NUTS code EE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in months: 36
Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
Estimated value excluding VAT:
Estimated value excluding VAT: 223 253  EUR
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Tootegrupp I
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Tootegrupp II
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Tootegrupp III
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Tootegrupp IV
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Tootegrupp V
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Tootegrupp VI
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Tootegrupp VII
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Tootegrupp VIII
1) Short description

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kolmeks aastaks pesuainete ostmiseks siibri-ja instrumentide pesumasinatele. Raamleping sõlmitakse iga hanke osa kohta, ühe madalaimat hinda pakkunud pakkujaga, tähtajaga kolm (3) aastat.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
39831000
3) Quantity or scope
Kogused esitatud hankedokumendis Lisa 2.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options:
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Ostja tasub Ostjale tarnitud Kauba eest Müüja arveldusarvele 100 % Kauba maksumusest 30 kalendripäeva jooksul pärast Kauba üleandmist-vastuvõtmist. Tasumine toimub Müüja poolt esitatud arve alusel.

Müüja on kohustatud igal arvel märkima antud raamlepingu numbri.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Pakkujat ega tema seaduslikku esindajat ei tohi olla kriminaal– ega väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.

Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduste kohaselt.

Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.

Pakkujat ega tema seaduslikku esindajat ei tohi olla karistatud karistusseadustiku §-de 133-1333, §175 või 2601 alusel, välja arvatud juhul, kui karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud

Pakkujal tuleb esitada eelpool nimetatud asjaolude puudumise kohta hankedokumentide Lisa 1 Vorm 1.

2. Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga (hanketeate avaldamise kuupäev) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud kujul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Selleks:

a) Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva pakkuja õigusaktidest tulenevate riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intressi puudumist Maksu- ja Tolliameti andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

b) Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga. Tõendit ei pea esitama Tallinnas registreeritud ettevõtjad, sest hankija saab teostada vastavate andmete kontrolli eRHR-i kaudu iseseisvalt.

c) Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga.

Lisaks peelpool kirjeldatule kontrollib hankija maksuvõla puudumist ka enne raamlepingu sõlmimist järgmiselt:

a) Maksuvõla puudumise kontrollimise kuupäevaks on teine päev alates päevast, mil hankija on edastanud teate pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta. Juhul kui ilmneb, et pakkujal on hankija poolt määratud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga raamlepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.

b) Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija maksuvõla puudumist ja andmeid iseseisvalt. Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigi pakkujaga, esitab pakkuja pärast edukaks tunnistamist asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise või andmed maksuvõla tasumise ajatamise kohta.

3. Ühispakkujad esitavad koos kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega ühispakkujate esindajale antud volikirja (hankedokumentide Lisa 1 vorm II).

4. Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust äriregistris (tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti, tuleb välisriigis registreeritud pakkujal esitada registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri tõend, mis ei tohi olla hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast varasem.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja viimase kahe majandusaasta (2014 ja 2015)) netokäive igal aastal ei tohi olla väiksem, kui 200 000 EUR-i. Pakkuja peab esitama andmed viimase majandusaasta netokäibe kohta. Esitada hankedokumendi Lisa 1 vorm III.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkujal peab olema tegevuskogemus instrumentide ja siibrite pesuainete müügi ja tarnimise osas vähemalt kaks aastat. Esitada olulisamate, viimase kahe (2015 ja 2016) aasta jooksul nõuetekohaselt täidetud vastavate toodete müügitehingute nimekiri koos nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta. Esitada hankedokumendi Lisa 1 vorm IV.

2. Pakkuja kvaliteedijuhtimissüsteem peab olema ISO 9001 (või sellega samaväärne ) järgi sertifitseeritud. Esitada kehtiv sertifikaadi koopia.

3. Pakkuja keskkonnajuhtimissüsteem peab olema ISO 14001 (või sellega samaväärne) järgi sertifitseeritud. Esitada kehtiv sertifikaadi koopia.

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
ET
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 21.6.2017 - 10:00
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date of dispatch of this notice
10.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.