Search

Programming services of application software

Slovensko-Bratislava:

Request For Proposals

General Information

Slovakia
   BRATISLAVA-MESTSKÁ ČASŤ DÚBRAVKA
   eu:165848-2017
   May 19, 2017
   Jun 22, 2017
   Slovak
   Other

Contact information

   SK Farm Partners s.r.o.
Bratislava-mestská časť Dúbravka
Slovakia

Goods, Works and Services

Programming services of application software   Software implementation services   Software-related services   Software development services  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165848
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189779
Referenced Document Number: 2017/S 085-165848
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
SK Farm Partners s.r.o.
Gallayova 11
Bratislava-mestská časť Dúbravka
841 02
SK
Contact point(s): Ing. Martin Jaržembovský
E-mail: sineatender@gmail.com
NUTS code: SK010
Internet address(es):
http://www.skfarm.sk/
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka.
File reference number: SKF/012017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
72212000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je vývoj a dodanie softvéru pre komplexné riadenie výrobných procesov fariem hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka.

Moderná mliečna farma disponuje veľkým množstvom dát, ktoré pochádzajú z veľkého počtu vzájomne neintegrovaných zdrojov. Softvér bude schopný integrovať všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov na jedno miesto, do webovej aplikácie s rôznymi úrovňami a rolami prístupu a vytvorí tak nástroj efektívneho riadenia mliečnej farmy.

Riešenie musí byť navrhnuté s ohľadom na vysokú dostupnosť a bezpečnosť služby.

Dodávka riešenia zahŕňa dodávku všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, súvisiacich služieb a licencií, ako aj údržbu infraštruktúry po dobu 1 roka.

Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 217026.67  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

72262000 72260000 72263000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK041
Main place of performance: Výrobný areál spoločnosti TIS, s.r.o. farma Toporec, Cintorínska 267/15, 059 95 Toporec, parcelné číslo 267/15 na LV č. 546, Prešovský kraj, okres Kežmarok.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je vývoj a dodanie softvéru pre komplexné riadenie výrobných procesov fariem hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka.

Moderná mliečna farma disponuje veľkým množstvom dát, ktoré pochádzajú z veľkého počtu vzájomne neintegrovaných zdrojov. Softvér bude schopný integrovať všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov na jedno miesto, do webovej aplikácie s rôznymi úrovňami a rolami prístupu a vytvorí tak nástroj efektívneho riadenia mliečnej farmy.

Riešenie poskytne 2 funkčne podobné užívateľské rozhrania

základné, lacnejšie a dostupné širšej verejnosti, s nižšou úrovňou dostupnosti a bezpečnosti

rozšírená, drahšie, s vyššími garanciami dostupnosti a bezpečnosti

Riešenie musí byť navrhnuté s ohľadom na vysokú dostupnosť a bezpečnosť služby, čo zahŕňa

v prípade využitia fyzického HW inštaláciu v aspoň 2 geograficky oddelených dátových centrách

jednotlivé časti riešenia dedikované na separátne virtuálne servery

bezpečnostné testy realizované treťou stranou, nezávislou od dodávateľa aplikácie

služba prevádzkovaná pomocou HTTPS (EV SSL certifikáty) + VPN prístupy pre privátnu časť služby

ochranu pomocou firewallov, WAF, anti DDoS riešenia

Dodávka riešenia zahŕňa dodávku všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, súvisiacich služieb a licencií, ako aj údržbu infraštruktúry po dobu 1 roka.

Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

I. Kompletné súťažné podklady si záujemcovia môžu stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa umiestneného v spodnej časti výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade vyžiadania si súťažných podkladov je v žiadosti o súťažné podklady potrebné aby nedochádzalo k nedorozumeniam uviesť názov zákazky, číslo vestníka VO v ktorom bola uverejnená a kód zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF za účelom zaslania Úradu pre verejné obstarávanie.

II. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-28

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.