Search

Sales, marketing and business intelligence software development services

Slovensko-Košice:

Request For Proposals

General Information

Slovakia
   KOŠICE
   eu:165845-2017
   May 19, 2017
   Jun 5, 2017
   Slovak
   Other

Contact information

   Nat design s.r.o.
Košice
Slovakia

Goods, Works and Services

Sales, marketing and business intelligence software development services   Programming services of application software  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165845
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189716
Referenced Document Number: 2017/S 085-165845
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Nat design s.r.o.
Slovenskej jednoty 81/1
Košice
040 01
SK
Contact point(s): MVDr. Vladimír Šalitroš, CSc.
E-mail: salitrosv@gmail.com
NUTS code: SK042
Internet address(es):
http://www.saffronbeds.sk
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Drevovýroba po novom.
File reference number: 2017-01
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
72212000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je implementácia automatizovaného systému TATCO (z ang. Tactical Trade Coordinator) pre zadávanie a riadenie zákazkovej výroby podľa špecifikácie od zákazníka s modulom pre plánovanie a riadenie výroby s integrovanými funkcionalitami CRM pre automatizáciu komunikácie s existujúcimi aj potenciálnym klientmi a návrh, programovanie a finalizácie 3D obrazov pre produkty s rozložením obrázkov na časti použiteľné pre 3D konfigurátor vo webovom prehliadači.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 289083.00  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

72212000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK042
Main place of performance: Nat design s.r.o., Slovenskej jednoty 81/1, 040 01 Košice.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je implementácia automatizovaného systému TATCO (z ang. Tactical Trade Coordinator) pre zadávanie a riadenie zákazkovej výroby podľa špecifikácie od zákazníka s modulom pre plánovanie a riadenie výroby s integrovanými funkcionalitami CRM pre automatizáciu komunikácie s existujúcimi aj potenciálnym klientmi, bližšie špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2) Additional object(s)

72212480

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK042
Main place of performance: Nat design s.r.o., Slovenskej jednoty 81/1, 040 01 Košice.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je návrh, programovanie a finalizácie 3D obrazov pre produkty s rozložením obrázkov na časti použiteľné pre 3D konfigurátor vo webovom prehliadači, bližšie špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

VI.3.1.1) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu sú dostupné v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19258, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom. Z tohto dôvodu žiadosti o súťažné podklady nie je potrebné posielať verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

VI.3.1.2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):

VI.3.1.2.a) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

VI.3.1.2.b) Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I – A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), odkiaľ možno získať ďalšie informácie. Tento uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne, pri dodržaní súvisiacich lehôt.

VI.3.1.3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.1.1 a VI.3.1.2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.1.4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky v prípade, že ním podaná žiadosť na predmet obstarávania nebude v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 schválená.

VI.3.1.5) Doplnenie k bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť:

III.1.3.2) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.

III.1.3.3) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona.

III.1.3.5) Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.

III.1.3.6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie viď bod III.1.1.7) tohto oznámenia.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-28

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.