Search

Marketing services

Slovensko-Komárno:

Request For Proposals

General Information

Slovakia
   KOMÁRNO
   eu:165840-2017
   May 26, 2017
   Jun 15, 2017
   Slovak
   Other

Contact information

   Dohodnuté, s.r.o.
Komárno
Slovakia

Goods, Works and Services

Marketing services   IT services: consulting, software development, Internet and support  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165840
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Mixed
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189719
Referenced Document Number: 2017/S 085-165840
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Mixed
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199093
Referenced Document Number: 2017/S 085-165840
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Mixed

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Dohodnuté, s.r.o.
Hadovská cesta 870
Komárno
945 01
SK
Contact point(s): Miroslav Lopata
E-mail: miro@lopata.sk
NUTS code: SK023
Internet address(es):
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19170
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je vývoj aplikácie „Dohodnuté“ spolu so zabezpečením online marketingovej kampane. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 242366.67  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

72000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK042
Main place of performance: Rožňava.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je vývoj aplikácie „Dohodnuté“. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.2) Additional object(s)

79342000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK042
Main place of performance: Rožňava.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je zabezpečenie marketingovej kampane. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Verejný obstarávateľ súťažné podklady uchádzačom nezasiela. Všetky súťažné podklady sú verejne dostupné v profile verejného obstarávateľa a na stránke: http://www.voarchiv.eu/files/115-e9162ba817/

2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31.1.2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1.2.2017. To znamená, že pokiaľ nebolo verejné obstarávanie ukončené podpisom zmluvy najneskôr 31.1.2017, tak každá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, ktorá sa bude uzatvárať od 1.2.2017, sa bude posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Teda aj keď samotný proces verejného obstarávania začal pred 1.2.2017, avšak nebol ukončený podpisom zmluvy, počnúc 1.2.2017 sa už musí úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávatelia posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, teda ich povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora. Zároveň platí, že ak bol, alebo je subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom úradom (do 31.1.2017), bude sa priamo považovať za partnera verejného sektora a bude sa tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však budú povinné vykonať dodatočne do 31.7.2017 proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované výmazom dotknutého subjektu z tohto registra.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6. Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je 5 mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-28

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.