Search

Provider services

Eesti-Tallinn: Teenusepakkuja teenused

Request For Proposals

General Information

Estonia
   TALLINN
   eu:157354-2017
   Jun 7, 2017
   Jun 12, 2017
   Estonian
   Other

Contact information

   Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Tallinn
Estonia

Goods, Works and Services

Provider services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 081-157354
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190368
Referenced Document Number: 2017/S 081-157354
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-211057
Referenced Document Number: 2017/S 081-157354
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 107-216135
Referenced Document Number: 2017/S 081-157354
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lõkke 4
For the attention of: Mariliis Kannukene
19081  Tallinn
EE
Telephone: +372 6636360
E-mail: rikhanked@just.ee
Fax: +372 6460165
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.rik.ee/
Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
Riigi Infosüsteemi Amet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Riigikantselei Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Pärnu maantee 139a Lasnamäe 2 Tähe 4 Rahukohtu 3 Mäealuse 2 Lõõtsa 8a
15169 11412 51010 15161 12618 11415  Tallinn Tallinn Tartu Tallinn Tallinn Tallinn
EE EE EE EE EE EE
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Ajatempli teenuse soetus.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 7 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Eesti.
NUTS code EE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Hanke raames soetatakse ajatempli teenust digiallkirjastatud dokumentide tõendusväärtuse pikendamiseks. Ajatempel seob andmed nende tembeldamise ajaga.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
72410000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Hanke alt sõlmitakse üks hankeleping kahe pakkujaga:1. hindamismetoodika järgselt parima pakkumuse teinud pakkujaga teenuse osutamiseks;2. varupakkujaga, kes osutab teenust juhul, kui põhilepingu pakkujast tingitud asjaoludel teenuse osutamine katkeb. Varupakkujale makstakse teenuse osutamise valmiduse tasu vastavalt tema poolt pakkumuses esitatule. Teise lepingu partner valitakse välja alljärgnevalt:2.1. juhul kui hindamiskriteeriumite järgi parima pakkumuse teinud pakkuja server asub Eestis (tehnilise kirjelduse p 3.3), on varupakkujaks isik, kes on hindamiskriteeriumite järgi teisel kohal;2.2. juhul kui hindamiskriteeriumite järgi parima pakkumuse teinud pakkuja server ei asu Eestis (tehnilise kirjelduse p 3.3), valitakse hindamise tulemuste järgi järgmine pakkuja, kelle server asub Eestis.
II.2.2) Information about options:
Options:
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:

1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või

sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.

— Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse (vorm KVK1) eelnevalt nimetatud asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm KVK1.

2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

— Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi eelnevalt nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit eelnevalt nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algatamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algatamise päevast, välja

arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

— Pakkuja või taotleja esitab oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse originaaltõendi eelnevalt nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit eelnevalt nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

— Tõendit ei pea esitama juhul, kui taotleja või pakkuja on registreeritud Tallinna linna. Tallinna Transpordiameti andmed on kättesaadavad läbi RHR süsteemi.

4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel.

5. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja kes on esitanud valeandmeid riigihangete seadus II peatüki 3. jaos sätestatud või selles jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

6. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kelle puhul esinevad riigihangete seaduse § 38 lõikes 2 sätestatud alused.

7. Pakkuja või taotleja peab olema registreeritud oma asukohariigi äriregiregistris või peab olema talle väljastatud vastav tegevusluba või peab ta kuuluma vastavasse organisatsiooni, kui see on nõutud tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Pakkuja või taotleja, kelle asukohariigiks on Eesti Vabariik, peab olema registreeritud Eesti äriregistris.

— Hankija kontrollib iseseisvalt pakkuja või taotleja andmeid Eesti äriregistris (tõendit ei esitata). Kui välisleping ei sätesta teisiti, esitab pakkuja või taotleja, kelle asukohariigiks ei ole Eesti Vabariik, vastava registreeringu, tegevusloa või organisatsiooni kuulumise kohta asjakohase tõendi, kui see ei

ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadav. Nimetatud tõendi väljastamise kuupäev ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast.

8. Ühispakkujad või -taotlejad nimetavad hankemenetlusega ning raam- või hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.

— Ühispakkujad või -taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja (vorm KVY1) originaali. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm KVY1.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive hankelepingu esemele sarnases osas peab olema vähemalt 134 000 EUR.

— Hankija kontrollib iseseisvalt Eesti äriregistris registreeritud pakkuja või taotleja vastava müügitulu suurust äriregistri andmete alusel (andmeid ei esitata). Kui vastavad andmed ei ole hankijale äriregistri kaudu kättesaadavad, esitab pakkuja või taotleja väljavõtte igast puuduvast majandusaasta aruandest, mis kajastab bilanssi, kasumiaruannet ning müügitulu ja olemasolu korral ka audiitori järeldusotsust. Kui välisleping ei sätesta teisti, esitab pakkuja või taotleja, kelle asukohariigiks ei ole Eesti Vabariik, väljavõtted oma viimase 3 (kolme) lõppenud majandusaasta aruannetest, mis kajastavad bilanssi, kasumiaruannet ning müügitulu ja olemasolu korral ka audiitori järeldusotsust.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud vähemalt kolm riigihanke esemele sarnase esemega lepingut, mis on sõlmitud juriidilise isikuga. Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul täidetud riigihanke esemele sarnase esemega olulisemate lepingute, sh olemasolul riigihanke lepingute, nimekirja nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta (vorm KVT1) koos teiste lepingupoolte väljaantud tõendite või kinnitustega nende nõuetekohase täitmise kohta (vorm KVT1-A).

— Kõik nimekirjas märgitud lepingud peavad olema täidetud (täitmine on põhikohustuste ulatuses lõppenud) või kehtivuslepingute puhul peab olema sõlmimisest möödunud vähemalt 3 aastat. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vormid KVT1 ja KVT1-A

2. Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vajalikud tehnilised seadmed ja varustus (riist ja tarkvara) või tal on võimalik neid hankelepingu täitmiseks omandada või oma kasutusse saada.

— Pakkuja või taotleja esitab kinnituse tehniliste seadmete ja varustuse kohta (vorm KVT2). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm KVT2.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Maksumuse vormi Taseme 1-4 hind kokku. Weighting 80
2. Teenuse osutamise valmiduse ühe kuu tasu (vastavalt tehnilise kirjelduse p 1.3.). Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
07.06.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
ENET
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.6.2017 - 11:00
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Võidakse rahastada erinevatest projektidest.
VI.3) Additional information

Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-riigihangete keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta E-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

Pakkuja on kohustatud esitama hanke korraldajale (Registrite ja Infosüsteemide Keskusele) hankelepingu osas peale lepingu lõppemist lepingu maksumuse (hankijatele esitatud arvete andmed kokku). Andmed esitatakse hankija sellekohase teate saamisest hiljemalt 10 tööpäeva jooksul hankija poolt etteantud vormis. Edastatud andmete põhjal koostab Registrite ja Infosüsteemide Keskus riigihangete seaduses nõutud aruande lisad.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date of dispatch of this notice
24.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.