Search

Medical consumables

België-Mechelen: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

Request For Proposals

General Information

Belgium
   MECHELEN
   eu:153261-2017
   May 19, 2017
   Jun 2, 2017
   Dutch
   Other

Contact information

   Emmaus VZW
Mechelen
Belgium

Goods, Works and Services

Medical consumables   Medical equipment, pharmaceuticals and personal care products  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 079-153261
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 012EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190177
Referenced Document Number: 2017/S 079-153261
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Emmaus VZW
Edgard Tinellaan 1c
For the attention of: Mevrouw Chantal Thijs
2800  Mechelen
BE
Telephone: +32 15305110
E-mail: chantal.thijs@emmaus.be
Fax: +32 15446710
Internet address(es):
Further information can be obtained from:
Aankoopdienst AZ Sint-Maarten — gebouw 06
Spoorweglaan 29
For the attention of: Mevrouw Chantal Thijs
2570  Duffel
BE
Telephone: +32 15305110
E-mail: chantal.thijs@emmaus.be
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
Aankoopdienst AZ Sint-Maarten — gebouw 06
Spoorweglaan 29
For the attention of: Mevrouw Chantal Thijs
2570  Duffel
BE
Telephone: +32 15305110
E-mail: chantal.thijs@emmaus.be
Internet address: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/383/TF/2017
Tenders or requests to participate must be sent to:
Aankoopdienst AZ Sint-Maarten — gebouw 06
Spoorweglaan 29
For the attention of: Mevrouw Chantal Thijs
2570  Duffel
BE
Telephone: +32 15305110
E-mail: chantal.thijs@emmaus.be
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity:
Other: niet gespecifieerd
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Raamovereenkomst voor levering plaatsing en indienststelling phacotoestel en verbruiksgoederen.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: AZ Sint Maarten — Campus Zwartzustersvest, Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen.
NUTS code BE212
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in years: 8
Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
Estimated value excluding VAT:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Aankoop van een phacotoestel en verbruiksmaterialen gedurende een periode van 8 jaar.

Toelichting:

Aankoop van een phacotoestel alsook de daarbij behorende verbruiksmaterialen gedurende een periode van 8 jaar.

Leveringsplaatsen:

AZ Sint Maarten — Campus Zwartzustersvest, Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen (toestel).

AZ Sint-Maarten — Campus Rooienberg — Magazijn, Spoorweglaan 29 te 2570 Duffel (verbruiksmaterialen).

AZ Sint-Maarten — site Roosendaelveld — Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen (levering verbruiksmaterialen vanaf +/- oktober 2018).

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33000000 , 33140000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Zie bestek.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 96 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Borgtocht (5 % op deel van de opdracht; zie bestek).

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

* Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26.2.2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.

Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc.), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.

Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

* De kandidaat-inschrijver dient een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming toe te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het offerteformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO — Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel (tel +32 (0)2 552 27 48; fax +32 (0)2 552 27 82; e-mail cjc-csr@just.fgov.be).

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Minimum 300 000 EUR omzet/jaar (van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt).

— Geen negatief eigen vermogen.

(Wordt aangetoond door een verklaring en getekend door een persoon die de bevoegdheid heeft zich te verbinden voor de vennootschap).

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

* Er worden minimum 2 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie over de periode 2014-2017. Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:

— coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck;

— vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker;

— het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document);

— het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker.

De referentie moet gaan over een gelijkaardige configuratie in een gelijke orde van grootte als wordt gevraagd in het bestek, met name de levering van een phacotoestel en de daarbij horende verbruiksmaterialen.

Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden en leiden tot een substantiële onregelmatigheid.

Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (bv. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Minimum 2 attesten van goede uitvoering.

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Kwaliteit en gebruiksgemak. Weighting 40
2. Prijs. Weighting 40
3. Dienst na verkoop. Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
2017/167/AKAZSTM
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 01.06.2017 - 23:59
Payable documents: yes
Price: 0   EUR

De selectievoorwaarden worden beschreven in de selectieleidraad. De kandidaten kunnen de selectieleidraad direct digitaal downloaden via de aankondiging van de opdracht.

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
02.06.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
NL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 2.6.2017 - 9:00
Place: Aankoopdienst AZ Sint-Maarten — gebouw 06, Spoorweglaan 29 te 2570 Duffel.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 4.5.2017.

Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op AZ St. Maarten — Campus Rooienberg — vergaderzaal aankoopdienst — Spoorweglaan 29, 2570 Duffel.

Datum: donderdag, 4.5.2017.

Gelieve per e-mail (uiterlijk 2.5.2017 (12:30)) t.a.v. chantal.thijs@emmaus.be uw aanvraag tot aanwezigheid te versturen er zal u dan een tijdstip worden bevestigd waarop u de materialen kunt komen bekijken.

De kandidaat-inschrijvers krijgen dan de mogelijkheid de huidige materialen te bekijken. Deze zullen op het aangegeven tijdstip tentoongesteld worden in een ruimte.

Er wordt maximaal 20 per inschrijver voorzien (op afspraak).

Indien de inschrijver hiervan geen gebruik maakt, zal zijn offerte niet weerhouden worden. De inschrijver dient het attest van aanwezigheid in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Indien er tijdens het bezoek bepaalde vragen zouden rijzen, wordt aan de kandidaat-inschrijver gevraagd deze te noteren en deze per e-mail door te sturen aan chantal.thijs@emmaus.be

Alle aanwezige partijen, zullen gelijktijdig schriftelijk feedback krijgen op de gestelde vragen.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for appeal
VI.5) Date of dispatch of this notice
20.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.