Search

Gravel, sand, crushed stone and aggregates

Furnizare piatra sparta si pietris concasat HR

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:174789
   Apr 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Catalin Mutica
Prin DIRECTIA SILVICA HARGHITA str Marton Aron nr 78 Jud Harghita
Miercurea Ciuc 530211
Romania
   +40 266313222
   +40 266312679
   Click here

Goods, Works and Services

Gravel, sand, crushed stone and aggregates   Gravel  

Original Text

      
Contract Notice no. 174789/19.04.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Notice Number: 174789 / 19.04.2017
Contract Name: Furnizare piatra sparta si pietris concasat HR
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Address: Prin DIRECTIA SILVICA HARGHITA str Marton Aron nr 78 Jud Harghita , City:  Miercurea Ciuc , Postal code: 530211 , Romania , Contact points:  Catalin Mutica , Phone.  +40 266313222 , Email:  office@mciuc.rosilva.ro , Fax:  +40 266312679 , URL: www.rosilva.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regia Autonoma
Activity (activities)
Other: Silvicultura
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Furnizare piatra sparta si pietris concasat HR
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Conform prevederile caietului de sarcini
NUTS code: RO124 - Harghita
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Furnizare piatra concasata
Furnizare pietris concasat
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
14210000-6 - Gravel, sand, crushed stone and aggregates (Rev.2)
14212120-7 - Gravel (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Lot nr 1 piatra concasata 2100 to din care OS Toplita 1500 to si OS Borsec 600 to
Lot nr 2 pietris concasat 900 to din care OS Toplita 500 to si OS Borsec 400 to
Estimated value (no VAT): 98,100 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare este de: 661 lei la Lot nr. 1, 319 lei la Lot nr. 2. Modul de constituire a GP: Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din HG nr.395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în urmatorul cont al Directiei Silvice Harghita (RO1590120, J19/1056/1991): RO38 RZBR 0000 0600 0032 7472 – Raiffeisen Bank Miercurea Ciuc. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu DUAE si oferta tehnica pâna la termenul limita de depunere a ofertelor., Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare Modul de restituire a garan?iei de participare. Garan?ia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMA?II GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARAN?IEI DE PARTICIPARE.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Fonduri proprii
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art 164,165,167 din Legea nr 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: - Certificate consatatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contibutiilor bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat) la momentul prezentarii. - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum a rezultat din certificatul constattator emis de ONRC/actul constitutiv - Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 ali(2), art 167 alin (2), art 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice. - Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Mutica Catalin, Virag Maria, Baciu Ionela Gergeta, Abraham Istvan, Oltean Gabriel Simion, Madar Klara , Rafain Ildikó, Fancsali Gabor Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I ]n clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator va cuprinde informatii reale/actuale la data prezentarii
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista principalelor livrari de produse similare livrate in ultimii 3 ani.Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al produselor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate pana la data limita de depunere a ofertelor , produse similare
Minimum level(s) of standards possibly required
Urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din lista principalelor livrari va cuprinde informatii reale/actuale la data prezentarii
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
161/15.03.2017
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.05.2017 12:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
22.05.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 12.06.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Confor Legii nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Harghita
Address: str Marton Aron nr 78, , City:  Miercurea Ciuc , Postal code: 530211 , Romania , Phone.  +40 266313222 , Email:  office@mciuc.rosilva.ro , Fax:  +40 266312679
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
19.04.2017 20:13
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.