Search

Liquefied propane gas

Achizitia de propan lichefiat

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:174761
   Apr 21, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Teodorescu Georgiana
Str. Baraganului nr.1
Calarasi 910105
Romania
   +40 242311060
   +40 242306917
   Click here

Goods, Works and Services

Liquefied propane gas  

Original Text

      
Contract Notice no. 174761/20.04.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Notice Number: 174761 / 20.04.2017
Contract Name: Achizitia de propan lichefiat
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Address: Str. Baraganului nr.1 , City:  Calarasi , Postal code: 910105 , Romania , Contact points:  Serviciul Achizitii Investitii , Phone.  +40 242311060 , Attention:  Teodorescu Georgiana , Email:  georgiana.teodorescu@dgaspc-cl.ro , Fax:  +40 242306917 , URL: www.dgaspc-cl.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local agency/office.
Activity (activities)
- Social protection
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Achizitia de propan lichefiat
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: D.G.A.S.P.C. Calarasi
NUTS code: RO312 - Calarasi
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 48 month(s)
Estimated value (no VAT): Between2, 030, 000 and 2, 334, 500 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Valoarea estimata a acordului cadrul fara TVA: 2.030.000 lei si 2.334.500 leiFrecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia contracte subsecvente anual.Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Obiectul achizitiei îl constituie furnizarea de propan lichefiat cu livrarea la locatiile descrise in caietul de sarcini.
Vor fi achizitionate un maxim de 667.000 litri pe perioada acordului cadrul.
Specificatiile tehnice sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata a acordului cadrul fara TVA: 2.030.000 lei si 2.334.500 lei
Valoarea estimata cea mai mic a unui contract subsecvent : 507.500 lei
Valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent : 583.625 lei;
Cantitatile maxime si minime aferente acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia contracte subsecvente semestrial.
Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
09122110-4 - Liquefied propane gas (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Obiectul achizitiei îl constituie furnizarea de propan lichefiat, cu livrarea la locatiile descrise in caietul de sarcini.
Vor fi achizitionate un maxim de 667.000 litri pe perioada acordului cadrul.
Specificatiile tehnice sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata a acordului cadrul fara TVA: 2.030.000 lei si 2.334.500 lei
Valoarea estimata cea mai mic a unui contract subsecvent : 507.500 lei
Valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent : 583.625 lei;
Cantitatile maxime si minime aferente acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Se estimeaza ca se vor incheia contracte subsecvente semestrial.
Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.
Estimated value (no VAT): Between2, 030, 000 and 2, 334, 500 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
48 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare în cuantumul: 5.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar în contul Autoritatii Contractante nr. RO64 TREZ 2015 006X XX00 1867 deschis la Trezoreria Calarasi, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va posta in SEAP (scanata), semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor de catre toti operatorii economici.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica/contractului subsecvent.Modalita?i de constituire :-instrument de garantare-virament bancar -numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) -prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale (suma ini?iala nu mai mica de 0, 5 % din pre?ul contractului) În situa?ia executarii garan?iei de buna execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la restul ramas de executat.În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obliga?ia de a completa garan?ia în corela?ie cu noua valoare.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Bugetul propriu
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Persoane juridice/fizice romane:
-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
- Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1.Nicolae Tudora – Director Executiv;
2.Grosu Lavinia – Diresctor Executiv Adjunct;
3.Mocanu Steluta- Sef Serviciu Economic;
4.Teodorescu Georgiana – Sef Serviciu Achizitii Investitii;
5.Cristea Ionelia – Consilier Achizitii Investitii
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Gutu Ana Panseluta – Reprezentant furnizorului de servicii de achizitii publice.
Purdel Razvan Mihai – Consultant achizitii publice. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 500.000 lei.
Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Completarea DUAE
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Completarea DUAE
Minimum level(s) of standards possibly required
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4).Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori prin care se dovede?te ca ofertantul va avea acces în orice moment la sus?inerea ter?ului (Formular 5).Ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sus?inerii acordate.Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- documente justificative ale ter?ului sus?inator/ter?ilor sus?inatori.Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractan?i.În cazul în care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia.Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- documente justificative ale subcontractantului.Modalitatea de indeplinire Operatorul economic (lider, asociat) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume - un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la momentul prezentarii acestuia si trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantii clasati pe priml loc la finalizarea evaluarii ofertelor.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor prezenta orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu un certificate emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: procedure/manual de calitate, activitate procedural, etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei cerintificari SR EN ISO 9001.Implementarea si mentinerea standardelor de asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta privind standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.05.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 19.06.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara pentru departajarea pretului, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui nou pret se va situa pe primul loc. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
In conformitate Legea nr.101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Address: str. Baraganului nr. 1, Calarasi , City:  Calarasi , Postal code: 910105 , Romania , Phone.  +40 242311060 , Fax:  +40 242306917
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
19.04.2017 08:52
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.