Search

General construction work for pipelines

Polska-Olsztyn: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Request For Proposals

General Information

Poland
   OLSZTYN
   eu:149981-2017
   Apr 20, 2017
   May 18, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Olsztyn
Poland

Goods, Works and Services

General construction work for pipelines   Landscaping work   Heating, ventilation and air-conditioning installation work   Building demolition and wrecking work and earthmoving work   Thermal insulation work   Excavating and earthmoving work   Electrical wiring and fitting work   Site preparation and clearance work   District heating  

Summary

      

Notice type: 01405 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149981
Referenced Document Number: 2017/S 032-058477
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Periodic indicative notice – utilities
Works
Section I: Name, addresses and contact point(s)
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
For the attention of: Bożena Szyłańska
10-710  Olsztyn
PL
Telephone: +48 895241227
E-mail: bszylanska@mpec.olsztyn.pl
Fax: +48 895240210
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mpec.olsztyn.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)
I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
”Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30, Zadanie 2. – ul. Barcza 12, Zadanie 3. – ul. Małeckiego, Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5, Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1 w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
NUTS code PL622
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

2. Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

3. Zakres zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

b. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

2. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych wynikająca z przebudowy układu zasilania z grupowych węzłów cieplnych przy:

Zadanie 1. – ul. Burskiego 30

Zadanie 2. – ul. Barcza 12

Zadanie 3. – ul. Małeckiego 2

Zadanie 4. – ul. Okulickiego 5

Zadanie 5. – ul. Świtycz- Widackiej 1

w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I”,

tj. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Zadanie 1. – ul. Burskiego 30
1) Short description

Zadanie 1: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Burskiego 30 o dł. 301 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 50 oraz budowa 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.a. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

2. Prace budowlano- montażowe:

— demontaże i prace rozbiórkowe

— prace ziemne

— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

— budowa sieci cieplnych

— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie

— wymagane odbiory

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

— wykonania planu BIOZ,

— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,

— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac

— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,

— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,

— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,

— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,

— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,

— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów

— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane

— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),

— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantity or scope
1. roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Range: between 800 000 and 900 000  PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zadanie 2: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Barcza 12 o dł. 167 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 80 oraz budowa 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Short description

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantity or scope
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Range: between 450 000 and 550 000  PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Zadanie 3: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Małeckiego 2 o dł. 184 m w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 50 oraz budowa 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Short description

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantity or scope
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Range: between 750 000 and 850 000  PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Zadanie 4: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Okulickiego 5 o dł. 320 m w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 80 oraz budowa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Short description

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantity or scope
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Range: between 700 000 and 800 000  PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Zadanie 5: Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ul. Świtycz – Widackiej 1 o dł. 530 m w zakresie średnic od Dn 32 do Dn 65 oraz budowa 11 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem.
1) Short description

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,

2) Common procurement vocabulary (CPV)
45231100 , 45111200 , 45112000 , 45110000 , 45112700 , 09323000 , 45311000 , 45321000 , 45331000
3) Quantity or scope
1. Roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci cieplnych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych w Olsztynie oraz budowa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z montażem, z materiałów Wykonawcy,2.Zakres zamówienia:a. Prace budowlano- montażowe:— demontaże i prace rozbiórkowe— prace ziemne— zakup, dostawa i montaż armatury, rurociągów— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu— budowa sieci cieplnych— budowa kompaktowych węzłów cieplnych, ich montaż i uruchomienie— wymagane odbioryb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:— wykonania planu BIOZ,— zajęcia terenu, w tym pasów drogowych i uiszczenia związanych z tym opłat,— powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac— przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz wycięciem drzew przeznaczonych do usunięcia,— opracowania projektu organizacji ruchu drogowego— zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,— zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,— rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,— przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,— dostarczenia oraz montażu i uruchomienia węzłów cieplnych wykonanych na podstawie załączonych do SIWZ projektów,— wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby węzła wraz z pomiarami powykonawczymi,— opracowania instrukcji obsługi, schematów technologicznych węzłów i umieszczenia ich w pomieszczeniach węzłów— dokonania zgłoszeń i odbiorów przez UDT urządzeń, jeśli takie są wymagane— ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w …… umowy (stanowiącej załącznik nr ….. do SIWZ),— ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,— wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją odpadów. Range: between 1 150 000 and 1 250 000  PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
MPEC/PT-DT-HG-38/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
yes
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Na współfinansowanie projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.