Search

School cleaning services

België-Hasselt: Schoonmaken van scholen

Request For Proposals

General Information

Belgium
   HASSELT
   eu:149864-2017
   Apr 20, 2017
   Jun 7, 2017
   Dutch
   Other

Contact information

   VZW Katholiek Secundair Onderwijs Hasselt Kindsheid Jesu — Sint Jozef
Hasselt
Belgium

Goods, Works and Services

School cleaning services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149864
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
VZW Katholiek Secundair Onderwijs Hasselt Kindsheid Jesu — Sint Jozef
Maastrichtersteenweg 62
For the attention of: Mevrouw Nancy Albergs
3500  Hasselt
BE
Telephone: +32 11224719
E-mail: nancy.albergs@telenet.be
Internet address(es):
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgen
Internet address: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/43/10R/2017
Tenders or requests to participate must be sent to:
Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400
Contact point(s): Mevrouw Nancy Albergs
3500  Hasselt
BE
Telephone: +32 11224719
E-mail: nancy.albergs@telenet.be
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity:
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Schoonmaak gebouwen.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 14 NUTS code BE221
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Schoonmaak van de gebouwen van VZW KaSO Hasselt KJ-SJ. Het betreft volgende gebouwen:

Scholen Kindsheid Jesu — Kempische Steenweg 400 — 3500 Hasselt

Virga Jessecollege — Guffenslaan 27 — 3500 Hasselt; Maastrichtersteenweg 62 — 3500 Hasselt.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90919300
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.9.2017 Completion 31.8.2018
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Geen.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

* Bij de offerte dient een verklaring op eer te worden bijgevoegd waarin de inschrijver verklaart zich niet 1 van volgende gevallen te bevinden:

a) Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis SW;

b) Omkoping als bedoeld in art. 246 SW;

c) Fraude;

d) Witwassen van geld;

e) Niet in staat van faillissement of vereffening/gerechtelijk akkoord;

f) Aangifte van faillissement;

g) Veroordeling voor misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

h) Ernstige fout bij beroepsuitoefening;

i) Ernstige mate schuldig aan afleggen valse verklaringen.

Bovendien dient de inschrijver:

a) in orde te zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen;

b) in orde te zijn met de betaling van de btw-belasting.

Hiertoe dient geen attest te worden bijgevoegd ter staving. Het opdrachtgevend bestuur ziet deze info zelf na, op digitale wijze. Voor inschrijvers die aan de Belgische wetgeving onderworpen zijn, volstaat een verklaring op eer. Inschrijvers die niet aan de Belgische wetgeving onderworpen zijn, dienen wel evenwaardige attesten bij te voegen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn (overeenkomstig art. 61, 62 en 63 van het KB van 15.7.2011).

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door de volgende documenten:

* Een passende bankverklaring, afgeleverd door de bank waarvan het rekeningnummer vermeld staat voor betaling.

* Een verklaring omzet over de laatste 3 boekjaren (1).

Minimum level(s) of standards possibly required:

(1) zakencijfer algemene (niet-industriële) schoonmaak bedraagt minimum 1 500 000 EUR per jaar.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Referenties in schoonmaak van scholen

De inschrijver moet over voldoende ervaring beschikken op het gebied van de schoonmaak van schoolgebouwen (1).

De inschrijver voegt bij zijn offerte een recente en controleerbare lijst met referenties (met naam en telefoonnummer van de contactpersoon), zodat het opdrachtgevend bestuur de bekwaamheid van de inschrijver kan nagaan. Het omzetcijfer van de uitgevoerde schoonmaak bij deze referenties dient in verhouding te staan tot het totale omzetcijfer van deze opdracht (2)

De inschrijver beschikt over een attest van lidmaatschap van de ABSU (beroepsfederatie).

Minimum level(s) of standards possibly required:

(1)Een minimum van 3 vergelijkbare opdrachten wordt vooropgesteld over de laatste 3 jaren.

(2) Minimum 50 000 EUR /jaar/school voor schoonmaak.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Prijs. Weighting 55
2. Opvolging werkzaamheden + materialen. Weighting 13
3. Kwaliteit en milieu. Weighting 17
4. Communicatie. Weighting 5
5. Flexibiliteit. Weighting 10
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
KaSO2017-003
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 06.06.2017 - 23:59
Payable documents: yes
Price: 0   EUR

Via overschrijving op rekeningnummer BE05 5230 8010 2675.

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
07.06.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
NL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.6.2017 - 9:00
Place: Staflokaal SGSQ — Kempische Steenweg 400 — 3500 Hasselt.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Plaatsbezoek vereist:

Het plaatsbezoek vindt plaats op volgende datum:

— Virga Jessecollege — Maastrichtersteenweg 62 — 3500 Hasselt: woensdag 10 mei om 12:15 uur;

— Virga Jessecollege — Guffenslaan 27 — 3500 Hasselt: aansluitend;

— Scholen Kindsheid Jesu — Kempische Steenweg 400 — 3500 Hasselt: aansluitend.

Gezien de specifieke werkomstandigheden dient de inschrijver de school waar de werkzaamheden plaatsvinden te bezoeken om zich een beeld te vormen betreffende de werkomstandigheden (verplichtingen, gebruik van water, toegang tot het gebouw, de te reinigen lokalen, specifieke werkomstandigheden eigen aan de school ).

Dit bezoek is een vormvereiste om deel te kunnen nemen aan de opdracht.

De inschrijver laat bij zijn of haar bezoek ter plaatse een „bezoekattest” (zie bijlage) ondertekenen door de directie ter plaatse.

Alle bezoekattesten zullen in origineel worden toegevoegd aan de offerte.

VI.4) Procedures for appeal
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.