Search

Refuse collection services

België-Diepenbeek: Diensten voor ophalen van vuilnis

Request For Proposals

General Information

Belgium
   DIEPENBEEK
   eu:149861-2017
   Apr 20, 2017
   Jun 9, 2017
   Dutch
   Other

Contact information

   UCLimburg VZW
Diepenbeek
Belgium

Goods, Works and Services

Refuse collection services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149861
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
UCLimburg VZW
Agoralaan gebouw B, bus 1
For the attention of: John Roosen
3590  Diepenbeek
BE
Telephone: +32 11180000
Fax: +32 11180099
Internet address(es):
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Other: hogeschool
I.3) Main activity:
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
„ophalen van afval aan alle gebouwen van UHasselt en UC Limburg vzw”.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 16 Main site or location of works, place of delivery or of performance: UC Leuven VZW — UC Limburg VZW, Agoralaan Gebouw B, bus 1, te 3590 Diepenbeek.
NUTS code BE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

UHasselt en UC Limburg VZW organiseren een aankoopprocedure voor de opdracht: ophalen van afval aan alle gebouwen van UHasselt en UC Limburg VZW

Toelichting: Opdrachtgevend bestuur:

UC Limburg VZW

Agoralaan gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek

Handelend voor volgende instellingen:

Universiteit Hasselt (UHasselt)

UC Limburg VZW

Plaats van dienstverlening: volgende locaties

UHasselt Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, te 3500 Hasselt

UHasselt Universitaire Campus, Biomed C, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Biomed A, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, EDM, Wetenschapspark 2, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Gebouw D, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, IMO, Wetenschapspark, 1 te 3590 Diepenbeek

UHasselt Universitaire Campus, Gebouw E, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Campus Hemelrijk, Hemelrijk, 4 te 3500 Hasselt

UC Limburg vzw, Campus OLB, Oude Luikerbaan, 79 te 3500 Hasselt

UC Limburg vzw, Universitaire Campus, Gebouw B, Agoralaan, te 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek

UC Limburg vzw, Campus Houthalen, Industrieterrein Centrum Zuid 2413, 3530 Houthalen

UC Limburg vzw, Campus LiZa, Schiepsebos 5/1, 3600 Genk.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90511000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

— bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

— in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

— in orde is met de betaling van belastingen;

— zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

— geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Voldoen aan de gestelde eisen.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Voldoen aan de gestelde eisen.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
2017/04
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 08.06.2017
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
09.06.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
NL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.6.2017 - 11:00
Place: UCLimburg VZW, Agoralaan gebouw B, bus 1. te 3590 Diepenbeek.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.