Search

Building-cleaning services

Eesti-Tallinn: Hoonete puhastusteenused

Request For Proposals

General Information

Estonia
   TALLINN
   eu:149852-2017
   Apr 20, 2017
   May 12, 2017
   Estonian
   Other

Contact information

   Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Tallinn
Estonia

Goods, Works and Services

Building-cleaning services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149852
Referenced Document Number: 2017/S 002-002633
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Lelle 24
For the attention of: Kairi Osolainen
11318  Tallinn
EE
Telephone: +372 6063431
E-mail: kairi.osolainen@rkas.ee
Internet address(es):
Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity:
Other: ehitiste haldamine
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Heakorrateenuse tellimine Suur-Ameerika 1, Tallinn 1.8.2017-31.10.2020.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 14 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Tallinn, Suur-Ameerika 1.
NUTS code EE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Heakorrateenuse tellime objektile aadressiga Suur-Ameerika 1, Tallinn perioodiks 1.8.2017 kuni 31.10.2020.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options:
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.8.2017 Completion 31.10.2020
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Allkirjastaja esindusõigus

Pakkumuse allkirjastanud isikul peab olema pakkuja esindamise õigus.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja esindusõigust kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi, millest nähtub pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus.

Juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana allakirjutanud isik või isikud ei ole kantud registrikaardile, esitab pakkuja koos pakkumusega Vormi 1 kohase volikirja pakkuja esindamiseks.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1.

2. Ühispakkujate esindaja määramine ning solidaarne vastutus

Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühispakkujate aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed.

Nõutav dokument:

Volikiri ja kinnitus ühispakkujate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos ühise pakkumusega vastavalt Vormile 2.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2.

3. Ettevõtja registreeritus äriregistris

Pakkuja, kes peab tegutsemiseks olema oma asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva dokumendi.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist (registritunnistust ei pea esitama). Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi koopia, millest nähtub pakkuja registreeritus vastavas registris.

4. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:

1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või karistusseadustiku §-de 133–1333, § 175 või 2601 nimetatud süütegude toimepanemise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

1.4. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel;

1.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos sätestatud nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis kirjeldatud asjaolu:

2.1. kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;

2.2. kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetluses kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad;

2.3. kes on jätnud hankijat teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest;

2.4. kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.

Nõutav dokument:

Punktides 1.1-1.3. ning 2. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja Vormi 3 kohase kinnituse.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3.

5. Pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmine

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EURi.

Nõutav dokument:

Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev, kontrollib hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud pakkujaga, esitab pakkuja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

6. Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse täitmine

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EURi.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja netokäive

Pakkuja 2014. ja 2015. majandusaasta netokäive peab olema mõlemal aastal olnud vähemalt 50 000 EURi (viiskümmend tuhat eur).

Nõutav dokument:

Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2014. ja 2015. majandusaasta kinnitatud aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed.

2. Pakkujal olemasolevad vahendid hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks

Pakkuja peab olema võimeline hüvitama hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju. Pakkuja, kelle esitatud pakkumus on tunnistatud edukaks, on kohustatud esitama allolevas punktis 1 nimetatud garantiikirja või deponeerima punktis 2 nimetatud rahalised vahendid enne hankelepingu sõlmimist, kuid hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks, vastavalt hankelepingus sätestatule.

Nõutav dokument: esitada üks alljärgnevatest dokumentidest (pakkuja valikul), mille on hanketeate avaldamise või hilisema kuupäevaga väljastanud Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse Eesti Vabariigis registreeritud filiaal:

1. kinnituskiri, mille kohaselt on nimetatud asutus nõus väljastama pakkujale (sh peavad kinnituskirjaga olema hõlmatud ka pakkujaga ühispakkumuses osalevad pakkujad), kelle pakkumus tunnistatakse edukaks, hankelepingu punktis 3.4 kirjeldatud täitmisaegse tagatise (garantiikirja) summas 10 000 (kümme tuhat);

hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne teenuse osutamise algust. Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv ja võib olla tingimuslik (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi), kuid kinnituskirjast peab nähtuma, et pakkujal (sh ühispakkujad) on võimalik eelnimetatud garantiikiri saada enne teenuse osutamise algust.

2. kinnituskiri, mille kohaselt on pakkujal (või ükskõik millisel ühispakkumuses osaleval pakkujal) olemas vabad rahalised vahendid summas 10 000 (kümme tuhat).

Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi).

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja referentsid

Pakkuja peab olema hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 3 (kolme) aasta jooksul osutanud vähemalt 5 (viiel) üle 1 000 m² suletud netopinnaga hoone heakorratöid. Käesolevas tingimuses loetakse heakorratöödeks EVS 807:2016 koodi 300 all loetletud heakorratöid (osutatud tööde hulgas peavad sisaldama vähemalt koodi 330 tähistatud tööd). Pakkuja peab olema nimetatud heakorratööd osutanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Nõutav dokument:

Esitada Vorm 5 kohane heakorrateenusobjektide nimekiri.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5.

2. Pakkuja spetsialistid

Pakkuja peab antud riigihanke kohta kaasama heakorrateenuse osutamisel projektijuhi, kes omab vähemalt

1) keskharidus ja

2) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatud kutsetunnistust Kinnisvarahaldur III, Kinnisvarahaldur EKR 5, Kinnisvara hooldusmeister III, Kinnisvara hooldaja III, Kinnisvara hooldusmeister EKR 5 (heakorra spetsialiseerumisega) või Puhastuseksperdi kutsetunnistust Puhastustööde juht 5 või omandama selle hiljemalt järgmises kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise voorus ja

3) hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 3 (kolme) aasta jooksul kogemust vähemalt 3 (kolme) üle 1 000 m² suletud netopinnaga ehitise heakorrateenuse juhtimisel projektijuhina, kusjuures iga nimetatud heakorrateenuse osutamise puhul peab juhtimine olema kestnud vähemalt kuus kuud. Projektijuhi all mõistab hankija isikut, kes on olnud heakorralepingute täitmise eest vastutav isik ning kelle abil tellija on lahendanud kõik Lepingu objekti(de) ja Lepingu täitmisega seotud probleemid. Eelnimetatud asjaolu peab (vajadusel, hankija nõudmisel) olema tõendatav kas tellija kinnitusega, lepinguga või lepingu dokumendiga, mille on allkirjastanud tellija.

Nõutav dokument: Esitada riigihanke kohta heakorrateenuse projektijuhi kohta Vormi 6 kohane CV, mille allkirjastab lisaks pakkuja volitatud esindajale ka CV-s nimetatud projektijuht. Kutsetunnistuse olemasolu kontrollib hankija Kutsekoja kutsetunnistuste avalikust registrist.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6.

3. Pakkujal peab olema

1) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatav kinnisvara hoolduse kolme tärni sertifikaat või

2) kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusvaldkonna kvaliteedijuhtimissüsteem, mis vastaks ISO 9001 standardi (või sellega samaväärseid nõudeid esitava dokumendi) tingimustele.

Nõutav dokument:

Esitada

a) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu väljastatav kinnisvara hoolduse kolme tärni sertifikaadi koopia või

b) kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusvaldkonnas kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tõendav sertifikaat või

c) ettevõttesisese kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldus koos sõltumatu audiitori kinnitusega nimetatud dokumendi samaväärsuse kohta ISO 9001standardis sätestatuga tingimustega.

4. Tuginemine teiste isikute näitajatele

Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel.

Nõutav dokument:

a) Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab pakkuja Vormil 7 alltöövõtja.

b) Lisaks esitab pakkuja alltöövõtja sellekohase kinnituse Vormil 8, mis võib olla esitatud kas originaali või koopiana. Kui Vormi 8 ei allkirjasta alltöövõtja nimel isik, kelle seaduslik esindusõigus nähtub äriregistrist (prokurist või juhatuse liige või ühise esindusõiguse korral mitu juhatuse liiget üheskoos), vaid muu isik, tuleb juurde lisada volikirja originaal, millest tuleneb allakirjutanu volitus alltöövõtjat esindada.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 7, 8.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Vastavalt Riigihangete seadusele.
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Töödejuhataja kutsetunnistus. Weighting 15
2. Töödejuhataja (juhul kui töödejuhatajat ei kaasata, siis projektijuhi) viibimine objektil aadressiga Suur-Ameerika 1, Tallinn tundides 4 nädala jooksul kokku. Weighting 15
3. Hankelepingu eseme tööprogramm. Weighting 10
4. Pakkumuse maksumus. Weighting 60
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Prior information notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 002-002633 of 04.01.2017
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
ET
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 12.5.2017 - 10:00
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

1. Pakkujat ei kvalifitseerita, kui:

1.1. esineb RHS § 39 lg 4-1 alus;

1.2. pakkujal puudub õigusaktide kohaselt nõutud tegevusluba või registreering või ta ei kuulu vastavasse organisatsiooni tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;

1.3. pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hankija hanketeates esitatud tingimustele.

2. RHS § 39 lg 3 kohaldatakse muuhulgas juhul, kui pakkuja ei ole hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks andnud hankijale hanketeate kvalifitseerimistingimustes nimetatud tagatist.

3. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse ning teavitab sellest pakkujat vastavalt hankedokumentide punktis 12 sätestatule. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja (ühispakkujad) ei osale edasises hankemenetluses.

4. Ühispakkujate puhul kohaldatakse RHS § 40 lg 4 ja § 41 lg 7 sätteid.

5. Hankija kontrollib eduka pakkumuse esitanud pakkujal maksuvõla puudumist ka enne hankelepingu sõlmimist. Juhul, kui ilmneb, et pakkujal on hankija määratud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest. Hankija määrab maksuvõla puudumise kohta tõendi esitamise kuupäevaks päeva, mis jääb ajavahemikku 1. (esimesest) päevast kuni 20. (kahekümnenda) päevani arvates kuupäevast, mil hankija on edastanud teate pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta. Täpse kuupäeva teatab hankija pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud edukaks, koos teatega pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. Maksuvõla olemasolul kõrvaldab hankija pakkuja hankemenetlusest.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date of dispatch of this notice
17.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.