Search

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Polska-Pawłowo Żońskie: Usługi recyklingu odpadów

Request For Proposals

General Information

Poland
   PAWŁOWO ŻOŃSKIE
   eu:149842-2017
   Apr 20, 2017
   May 30, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
Pawłowo Żońskie
Poland

Goods, Works and Services

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services   Refuse collection services   Refuse recycling services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149842
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
Toniszewo 31, Toniszewo
Contact point(s): MSOK Sp. z o.o. Toniszewo
For the attention of: Jakub Nowak
62-104  Pawłowo Żońskie
PL
Telephone: +48 672685118
E-mail: biuro@msok.pl
Fax: +48 672685118
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.msok.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity:
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 16 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Toniszewo.
NUTS code PL418
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, powstałych w procesie odzysku lub recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie – dalej ZZO.

Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszególnionymi w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ).

Zamawiający szacuje, że miesięcznie ilości komponentów do RDF nie powinny przekraczać ok. 1200 Mg. Ilości te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Do produkcji komponentów paliwa alternatywnego RDF wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne ( kod 20 03 01 ), odpady opakowaniowe ( z grupy 19 ), makulatura oraz tworzywa sztuczne.

Komponenty do RDF będą przygotowywane do odbioru w postaci sprasowanej, związane drutem stalowym lub po uzgodnieniu w stanie luźnym lub rozdrobnionym.

Sprasowane bele odpadów będą o wymiarach ok. 80x100x120. Średnia waga beli odpadów wynosi ok. 550 – 650 kg.

Parametry jakościowe odpadów:

— wartość opałowa – powyżej 16 MgJ/kg,

— wilgotność – powyżej 15 %.

Podane wyniki mają charakter poglądowy i w zależności od partii odpadów mogą ulegać zmianie.

2. Warunki odbioru komponentów do RDF:

1) odbiór komponentów do paliwa alternatywnego RDF będzie się odbywał w dniach od poniedziałku – do piątku w godzinach pracy ZZO tj. 7:00 – 15:00 na podstawie zawiadomienia przesłanego do wykonawcy faxem lub e-mailem;

2) w zawiadomieniu o odbiorze zostaną określone szacunkowe ilości komponentów do RDF;

3) odbiór będzie się odbywał z terenu ZZO w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gmina Wągrowiec w terminie 2 dni od daty przekazania zawiadomienia o odbiór;

4) załadunek komponentów do RDF leży po stronie Zamawiającego;

5) ważenie odbieranych komponentów do RDF będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu ZZO i będzie potwierdzane dokumentem dowodem ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ);

6) dokumenty ważenia będą wystawiane w 2 egz: 1 dla Zamawiającego, 1 dla wykonawcy;

7) wielkość zamówienia może ulec zmianie w różnych miesiącach trwania umowy.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90514000 , 90511000 , 90513000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: PEKAO Bank Polski S.A I Oddział Wągrowiec, nr rachunku: 71 1240 3725 1111 0000 4059 3119. Pozostałe informacje dotyczące wadium są zawarte w SIWZ.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1) z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie oferty,

2) za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne,

3) rozliczenia za odebrane komponenty do RDF będą się odbywały miesięcznie na podstawie zbiorczej Karty Przekazania Odpadów z wystawionych dokumentów tj. : dowodu ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ)

4) zapłata za odebrane komponenty do RDF będzie następowała na podstawie faktycznych ilości odebranych komponentów do RDF i ceny jednostkowej podanej w ofercie wykonawcy,

5) cena jednostkowa za odbiór komponentów do RDF podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

6) zapłata będzie następowała miesięcznie na podstawie faktury VAT za faktycznie odebrane komponenty do RDF,

7) wykonawca nie będzie uprawniony do nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek opłat z tytułu nie wykonania pełnego zamówienia,

8) płatnikiem będzie MSOK Sp. z o.o.,

9) zapłata za odebrane komponenty do RDF będzie następowała w terminie ………… dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.

5) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument.

6) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą – jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz posiada:

a) zezwolenie na transport odpadów na transport odpadów o kodzie 19 12 12,

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej:

a) Doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem lub recyklingiem odpadów stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ilości nie mniejszej niż 10.000 ton w ciągu roku

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) Potencjału technicznego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują min. trzema samochodami do transportu odpadów o ładowności ok. 24 Mg każdy. Samochody muszą posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego do oferty wykazy pojazdów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych lub technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.

Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.

Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 6).

1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

1) o których mowa w pkt 1 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

1.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) dokument, potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) zezwolenie na transport odpadów na transport odpadów o kodzie 19 12 12;

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 12, a instalacja do odzysku lub recyklingu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

4) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie ustala się minimalnych standardów.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie:

1) złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.;

2) złożonego do oferty wykazu pojazdów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A) doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem lub recyklingiem odpadów stanowiących komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF w ilości nie mniejszej niż 10 000 ton w ciągu roku.

b) potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują min. trzema samochodami do transportu odpadów o ładowności ok. 24 Mg każdy. Samochody muszą posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Cena. Weighting 60
2. Termin rozliczenia za wykonanie usługi. Weighting 20
3. Termin odbioru komponentów od zawiadomienia. Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
ZP.271.2.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 30.05.2017 - 10:15
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp), do wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Lodging of appeals

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.