Search

Refuse and waste related services

Polska-Wiskitki: Usługi związane z odpadami

Request For Proposals

General Information

Poland
   WISKITKI
   eu:149841-2017
   May 10, 2017
   May 24, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Wiskitki
Wiskitki
Poland

Goods, Works and Services

Refuse and waste related services   Waste-tip management services   Refuse transport services   Household-refuse disposal services   Refuse collection services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149841
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-175506
Referenced Document Number: 2017/S 077-149841
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
Contact point(s): Sekretariat Urzędu Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1
For the attention of: Agnieszka Maksymów
96-315  Wiskitki
PL
Telephone: +46 8567212
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
Fax: +46 8554154
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://wiskitki.bip.net.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wiskitki.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 16 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Wiskitki.
NUTS code PL12A
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wiskitki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 212/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z załącznikami, uchwałą nr 35/13 z dnia 18.2.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki oraz Uchwałą Rady Gminy Wiskitki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90500000 , 90511000 , 90513100 , 90512000 , 90533000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
1. Dane dotyczące Gminy Wiskitki:a) Gmina wiejska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie.b) Gmina położona jest w południowo zachodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z miastem Żyrardów oraz gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice.c) Gmina Wiskitki posiada na swoim terenie 148,7 km dróg.Przez jej teren przebiegają w szczególności:— Autostrada A2 z bezkolizyjnym zjazdem łączącym obwodnicę Żyrardowa i Autostradę – „Węzeł Wiskitki”,— droga krajowa nr 50 (Sochaczew – Grójec),— droga wojewódzka nr 719 (Warszawa – Skierniewice),— drogi powiatowe i gminne.d) Powierzchnia gminy wynosi 15 094 ha.e) Liczba ludności wynosi 9 147 osób (wg złożonych deklaracji).2. Zakres zamówienia:a) Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne w gminie Wiskitki wynosi 3 100 nieruchomości, w tym:— budynki wielorodzinne: 26,— budynki jednorodzinne 3074.b) Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców gminy Wiskitki wynosi 9 150.W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości, jak i liczba mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy, chyba że liczba mieszkańców gminy lub liczba nieruchomości zabudowanych wzrośnie lub zmniejszy się o więcej niż 5 % w stosunku do początkowej liczby mieszkańców i liczby nieruchomości podanej w niniejszej SIWZ.c) Jednocześnie zamawiający informuje, że szacunkowa liczba nieruchomości w stosunku do założeń z 2015 roku nie uległa zmianie. Przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców w stosunku do 2015 roku zwiększyła się o 50.d) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 2 200 Mg / 12 miesięcy.e) Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Wiskitki nie jest zależna od zamawiającego.f) 98 % mieszkańców deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tych ustaw wraz z uwzględnieniem zmian w tych przepisach, w tym musi spełniać wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122).4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie zatrudnić bezpośrednio przy realizacji zamówienia minimum 1 pracownika na stanowisku kierowcy samochodu obsługującego teren gminy Wiskitki na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy, bezpośrednio przy realizacji zamówienia.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 01.07.2017 Completion 30.06.2019
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, Nr rachunku: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040

4. W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.

5. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Rozliczenie wykonanej usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie prowadzone w systemie miesięcznym. Podstawą rozliczenia usługi i wystawienia faktury przez wykonawcę będzie pisemny protokół wykonania usługi w okresie rozliczeniowym sporządzany przez zamawiającego na podstawie miesięcznych raportów sporządzanych przez wykonawcę.

Wynagrodzenie wykonawcy, płatne będzie w terminie 14 lub 30 dni (w zależności od zobowiązania) od daty złożenia przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia wykonawcy na jego konto.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Oferty składane wspólnie

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

b) W przypadku, o którym mowa w lit. a), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

c) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:

— przedmiot postępowania, którego dotyczy,

— wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— pełnomocnika,

— zakres umocowania pełnomocnika.

d) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.

e) Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

f) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w lit. a).

g) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w lit. a), zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

h) Zamawiający wymaga, aby umowa:

określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład oraz upoważniała jednego z podmiotów – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej podmiotów, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

oznaczała czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia (przedmiot umowy),

wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez którykolwiek z podmiotów do czasu wykonania zamówienia,

określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualne:

a) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.),

b) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.),

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wiskitki, w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiskitki, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 5 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zakres informacji wymaganych w dokumencie JEDZ musi być zgodny z zakresem informacji wymaganych i określonych w SIWZ.

Instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ dostępna jest pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.).

5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4. powyżej:

1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) ppkt 2)-4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. ppkt 2) lit. a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powyżej stosuje się.

5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4. ppkt 1) powyżej, składa dokument, o którym mowa 5.1. ppkt 1) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powyżej zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy).

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ ) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamówienia polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w sposób nieprzerwany przez okres min. 12 (dwanaście) miesięcy, w ilości min. 120 (sto dwadzieścia) Mg na miesiąc.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Cena wykonania zamówienia. Weighting 60
2. Dodatkowe terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych. Weighting 15
3. Regularne prowadzenie akcji informacyjnej. Weighting 5
4. Termin płatności. Weighting 10
5. Środowisko – wykonywanie usługi określonymi pojazdami. Weighting 10
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
GO.271.3.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.05.2017 - 12:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 22.05.2017 - 12:15
Place: Sala Konferencyjna (pok. nr 20 I piętro) Urzędu Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1

Komisja przetargowa:

1) Przewodniczący: Danuta Sienkiewicz

2) Z-ca Przewodniczącego: Marek Pokora

3) Sekretarz: Agnieszka Maksymów

4) Członek: Artur Jankowski

5) Członek: Katarzyna Jagiełło-Kolińska.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Kwiecień 2019.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Lodging of appeals

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date of dispatch of this notice
14.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.