Search

Refuse and waste related services

Polska-Czernichów: Usługi związane z odpadami

Request For Proposals

General Information

Poland
   CZERNICHÓW
   eu:149834-2017
   Apr 20, 2017
   May 30, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Czernichów – Urząd Gminy
Czernichów
Poland

Goods, Works and Services

Refuse and waste related services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149834
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Czernichów – Urząd Gminy
Gminna 1
For the attention of: Maciej Gędłek
32-070  Czernichów
PL
Telephone: +48 122702104
E-mail: urzad@czernichow.pl
Fax: +48 122702324
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.czernichow.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Czernichów.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 16 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Czernichów.
NUTS code PL214
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i

zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach

administracyjnych Gminy Czernichów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90500000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernichów. Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 28.2.2017 r. wynosi 14084 mieszkańców, a liczba gospodarstw domowych, w których obecnie jest realizowana usługa, wg stanu na dzień 28.2.2017 r. wynosi 3780.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia

pięć tysięcy 00/100 zł).

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Zgodnie z SIWZ oraz zał. nr 5 do SIWZ.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Nie dotyczy.

III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) zezwolenie na transport odpadów wydane przez Starostę właściwego miejscowo, względem siedziby lub zamieszkania wykonawcy;

3) wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga: Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych do oferty.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł).

Dokument potwierdzający spełnianie warunku:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;

2) dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;

3) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonymi w HDS – samochód spełniający co najmniej normę EURO 4;

4) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec – samochód spełniający co najmniej normę EURO 4.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy posiadały aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez cały okres trwania umowy. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnych badań technicznych pojazdów oraz ubezpieczenia w zakresie OC zawarte jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) jednocześnie od co najmniej 10 tysięcy mieszkańców i o łącznej masie odebranych odpadów w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy 1 500 Mg (dla każdej usługi) oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Minimalny poziom warunku: Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania samochodem specjalnym (śmieciarką) przystosowaną do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l.

2) czteroma osobami do obsługi samochodu specjalnego (śmieciarki) przystosowanej do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l – innych niż kierowcy.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy osoby wskazanej w warunku.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Cena brutto zamówienia. Weighting 60
2. Kryterium środowiskowe (Emisja spalin transportu wykonującego usługę). Weighting 20
3. Kryterium społeczne (Sposób dysponowania kluczowym personelem). Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
GRO.271.1.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.05.2017 - 12:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 30.05.2017 - 12:30
Place: Czernichów; Urząd Gminy Czernichów
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Kwiecień 2019.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Lodging of appeals

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt. 1 i .2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PT
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.