Search

Electricity

Polska-Lublin: Elektryczność

Contract Award

General Information

Poland
   LUBLIN
   eu:149774-2017
   Apr 20, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Lublin
Poland

Goods, Works and Services

Electricity  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

:   PGE Obrót S.A.
:   8 Marca 6, skr. Poczt. 63, Rzeszów 35-959 PL
:   Apr 19, 2017

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149774
Referenced Document Number: 2017/S 019-032495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 54
Contact point(s): Sekcja ds. Zamówień Publicznych
For the attention of: Justyna Muszyńska-Sadło
20-950  Lublin
PL
Telephone: +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Fax: +48 814456730
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.up.lublin.pl/zamowienia
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity:
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Punkty poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
NUTS code PL314
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą,na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży (dostawy)energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD).

3. Zamawiający dla wszystkich punków opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ posiada umowy kompleksowe. Termin wypowiedzenia lub obowiązywania umów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca, w imieniu i na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zgłosi do właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawarte umowy sprzedaży w zakresie Punktów Poboru Energii Elektrycznej. Forma pełnomocnictwa zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

5. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi 14 020 MWh. Zamawiający zastrzega, że wartość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega również, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy, jednak nie więcej niż o 50 % wskazanej wyżej wielkości.

6. Wielkości planowanego zużycia są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości sprzedanej Zamawiającemu przez Wykonawcę energii elektrycznej zostaną rozliczone po jednakowej cenie za 1 KWh,określonej w ofercie Wykonawcy na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego dostarczonego przez OSD w danym okresie rozliczeniowym.

7. Opłata handlowa, usługa bilansowania z tytułu zakupu energii, koszty odczytu liczników i inne poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu umowy mają być wliczone do ceny jednostkowej energii elektrycznej.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów poboru energii ze względu na sprzedaż posesji,budynków lub mieszkań, odłączenie lub przyłączenie nowych posesji, budynków lub mieszkań.

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
Value: 3 068 978  PLN
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
AZP/PNO/p-209/1/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 019-032495 of 27.01.2017
Section V: Award of contract
Contract No:
V.1) Date of contract award decision
19.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
PGE Obrót S.A.
8 Marca 6, skr. Poczt. 63
35-959  Rzeszów
PL
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 4 000 000  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 3 068 978  PLN
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 5.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy.

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

1) zaistnienia konieczności uruchomienia dodatkowych punktów poboru mocy, w obrębie grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy,

2) zaistnienia konieczności zmniejszenia liczby punktów poboru mocy,

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy,

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.3.2) Lodging of appeals

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.198a – 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.4) Date of dispatch of this notice
19.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.