Search

Electricity

Polska-Konstancin-Jeziorna: Elektryczność

Contract Award

General Information

Poland
   KONSTANCIN-JEZIORNA
   eu:149739-2017
   Apr 20, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Poland

Goods, Works and Services

Electricity  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

:   Innogy Polska S.A.
:   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa 00-347
:   Apr 6, 2017

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149739
Referenced Document Number: 2017/S 030-054807
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
For the attention of: Renata Skonieczna
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Telephone: +48 222011975
E-mail: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Fax: +48 227564885
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.konstancinjeziorna.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
Other: administracja samorządowa
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
Kultury w Konstancinie-Jeziornie, 2) Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, 2. Jednostek budżetowych tj: 1) Gminne Przedszkole nr 1, 2) Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna, 3) Gminny Żłobek nr 1, 4) Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka”, 5) Gminne Przedszkole nr 5 Kolorowe Kredki, 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, 7) Zespół Szkół nr 1, 8) Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego, 9) Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie, 10) Zespół Szkół Integracyjnych nr 5, 11) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, 12) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. 3. Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, 4. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) ul. Warecka 15.
ul. Warszawska 32
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Konstancin-Jeziorna.
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020. Zakup energii będzie realizowany od dnia 1.4.2017 r. do dnia 31.3.2020 r. Opis przedmiotu zamówienia określono w zestawieniu punktów poboru energii (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Gmina Konstancin-Jeziorna została upoważniona do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wymienionych w treści załącznika nr 7.

2. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 5,8 GWh.

3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej przez okres trwania umowy wyniesie około 17,5 GWh. wg poniżej zestawionych grup taryfowych:

Grupa taryfowa

Liczba punktów poboru Przewidywane zużycie kWh:

C11 159 7 734 659

C12b 61 4 470 053

C21 13 4 873 964

C22b 1 450 000

G11 1 4 242

G12 1 5 315

Razem 236 17 538 233.

4. Określona przez Zamawiającego, przyporządkowana do punktów odbioru energii elektrycznej ilość KWh jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.

5. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dojdzie do zaprzestania poboru energii – likwidacji niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje także, że w okresie obwiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będą uruchomione nowe punkty poboru energii elektrycznej. Strony dołożą starań by zakup energii elektrycznej do nowych punktów odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 (poniżej). Postanowienie ust. 9 (poniżej) będą obowiązywały bez względu na zmianę ilości punktów poboru energii w okresie związania stron przedmiotową umową.

6. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

7. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w rozdz. II ust. 3 stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku – zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej – ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej czynnej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru energii.

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

9. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego zużycia energii. Zamawiający podkreśla, że cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej (zawarta w formularzu ofertowym) powinna uwzględniać wszystkie elementy stosowane przez sprzedawców energii tj. cenę jednostkową za 1 kWh, opłaty dodatkowe, w tym między innymi comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający informuje, że w stosunku do kilkunastu punktów odbioru energii obwiązują umowy kompleksowe. Zamawiający nakłada na wyłonionego w ramach niniejszego postepowania Wykonawcę obowiązek skutecznego doprowadzenia do stanu, w którym PGE Dystrybucja rozwiąże umowy kompleksowe na dostawę energii, a Zamawiający zawrze nowe umowy dystrybucyjne. Zakup energii elektrycznej na potrzeby ww. punktów odbywać się będzie w ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga wykonania powyższego obowiązku bez dodatkowego wynagrodzenia, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

12. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
Range: between 3 652 260 and 3 831 480  PLN
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
ZP.271.08.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 030-054807 of 11.02.2017
Section V: Award of contract
Contract No:
V.1) Date of contract award decision
06.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 5 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347  Warszawa

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 5 116 252,75  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 492 279,80  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4) Date of dispatch of this notice
18.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.