Search

Diesel fuel

Eesti-Tallinn: Pliivaba bensiin

Request For Proposals

General Information

Estonia
   TALLINN
   eu:149695-2017
   Apr 20, 2017
   May 29, 2017
   Estonian
   Other

Contact information

   Maanteeamet
Tallinn
Estonia

Goods, Works and Services

Diesel fuel   Unleaded petrol  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149695
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Maanteeamet
Pärnu mnt 463a
For the attention of: Andry Palu
10916  Tallinn
EE
Telephone: +372 6119309
E-mail: Andry.Palu@mnt.ee
Fax: +372 6119360
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mnt.ee
Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity:
Other: teede hoid ja liiklusohutus
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Maanteeameti autodele mootorikütuse ostmine.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Eesti.
NUTS code EE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Bensiin 95, 98 ja diislikütuse ostmine jaemüügist kütusekaartidega.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09132100 , 09134200
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Orienteeruv aasta kogus on toodud tehnilises kirjelduses.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Hankelepingu täitmise eest tasumine toimub vastavalt hankelepingule, mille projekt on esitatud hankedokumentide lisas II. Hankelepingut rahastatakse riigieelarvest.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:

1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;

4) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Pakkuja esitab HD Lisa I Vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 2 – Kinnitus individuaalse seisundi kohta.

2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

3. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.

Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud HD Lisa I Vorm 1 kohase volikirja.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 1 – Volikiri uhispakkuja esindamiseks.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2015) netokäive peab olema vähemalt 500 000 EUR.

Ühispakkujad saavad vastavad näitajad summeerida.

Pakkuja esitab viimase lõppenud majandusaasta (2015) aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (4.2014-3.2017) jooksul täitnud vähemalt ühe (1) autokütuse müügilepingu maksumusega vähemalt 100 000 eurot.

Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I Vormi 3 kohase täidetud lepingute loetelu, millest nähtub:

1) ostja nimi, kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefon, riigihanke viitenumber (selle olemasolu korral);

2) lepingu nimetus ja lühikirjeldus ning maksumus

3) kinnitused, et esitatud leping on täidetud viimase kolme aasta (4.2014-3.2017) jooksul. Lisatud nõutava dokumendi vorm: HD Lisa I Vorm 3 – Täidetud lepingute loetelu.

2. Pakkuja peab olema täitnud HD lisa I Vormi 3 kohasel „Täidetud lepingute loetelus“ esitatud lepingud nõuetekohaselt.

Pakkuja esitab RHS § 41 lg 4 kohased kirjalikud tõendid või kinnitused Vormil 3 esitatud lepingute nõuetekohase täitmise kohta.

3. Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele kütuse müügiks.

Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti Majandustegevuse registri kohaselt kehtivat tegevusluba tegevusalal – Kütuse müük, esitab dokumendid, mis tõendavad, et pakkuja omab vastavat õigust vastavalt oma

asukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse ka pakkuja vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastavast asukohamaa

õigusaktist (selle olemasolu korral). Eestist pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise.

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
ET
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 101 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 29.5.2017 - 10:00
Place: E-riigihangete keskkond.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Lõplik lepingu maksumus selgub ostetava küstuse kogusest 3 aasta jooksul.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date of dispatch of this notice
17.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.