Search

Polluted soil treatment or rehabilitation

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   149554-2017
   May 26, 2017
   May 31, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Polluted soil treatment or rehabilitation   Polluted soil removal services   Soil pollution measurement or monitoring  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149554
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187485
Referenced Document Number: 2017/S 077-149554
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199363
Referenced Document Number: 2017/S 077-149554
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
PL
Contact point(s): Leszek Skalny
E-mail: leszek.skalny@psgaz.pl
NUTS code: PL127
Internet address(es):
www.psgaz.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Świadczenie usługi remediacji środowiska na terenie nieruchomości dawnej gazowni miejskiej w Chojnicach ul. Plac Piastowski dz. nr. 1722/20 i 1722/24.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
90732300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi remediacji środowiska na terenie nieruchomości dawnej gazowni miejskiej w Chojnicach ul. Plac Piastowski dz. nr. 1722/20 i 1722/24. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 30.10.2017.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych 418 000 EUR.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

90732600 90732200

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL63
Main place of performance: Nieruchomość w Chojnicach ul. Plac Piastowski dz. nr. 1722/20 i 1722/24. Szczegółową lokalizację określają zał.graficzne do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.
II.2.3) Description

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) uzyskanie pisemnej zgody właścicieli działki nr 1722/20 na przeprowadzenie remediacji;

2) weryfikację posiadanych przez Zamawiającego badań sozologicznych wykonanych w maju 2016 roku do obowiązujących standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1.9.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016.1395);

3) opracowanie projektu planu remediacji terenu zgodnie z art. 101l ustawy Prawo Ochrony Środowiska, na podstawie zaproponowanej wstępnej koncepcji remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie nieruchomości w Chojnicach;

4) zgłoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku w imieniu Zamawiającego stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z przedłożeniem projektu planu remediacji w celu jego zatwierdzenia;

5) uzyskanie decyzji RDOŚ w Gdańsku zatwierdzającej plan remediacji terenu oraz wymaganych odrębnymi przepisami decyzji (zgłoszenie rozbiórki zbiorników);

6) wykonanie remediacji terenu zgodnie z zatwierdzonym planem remediacji;

7) bieżące raportowanie postępu prac remediacyjnych;

8) opracowanie raportu podsumowującego wykonanie procesu remediacji i przedłożenie raportu do RDOŚ w Gdańsku w celu uzyskania decyzji uznającej proces remediacji za zakończony.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:

1) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz

2) szczegółowym zakresie prac remediacyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III. Wykonawcy przed sporządzeniem swoich ofert mogą dokonać wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego tj.; Anna Płóciniczak tel. 695 941 356. Koszty ewentualnej wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, to jest:

1) Dokumentów określonych w pkt. III.1.1., III 1.2., III 1.3. niniejszego ogłoszenia;

2) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp);

3) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

11) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-19

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.