Search

Site-investigation services

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:149552-2017
   May 12, 2017
   May 17, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Site-investigation services   Environmental quality control services   Environmental engineering consultancy services   Environmental monitoring other than for construction   Environmental impact assessment for construction   Environmental impact assessment other than for construction   Environmental issues consultancy services  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149552
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-173011
Referenced Document Number: 2017/S 077-149552
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 091-180697
Referenced Document Number: 2017/S 077-149552
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
PL
Contact point(s): PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, pokój 123 (I piętro)
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.plk-sa.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt.
File reference number: IREZA1l-216-5/17
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
71313400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” FAZA II (nr POIiŚ 5.1-5).

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 800000.00  PLN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

71313000 71510000 90713000 90711000 90711500 90714500

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL1
Main place of performance: Linia kolejowa Warszawa – Łódź – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice).
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” FAZA II (nr POIiŚ 5.1-5).

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Tom III SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

W celu wykazania, że brak jest podstaw do odrzucenia Oferty oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW),

b)Oświadczenie Wykonawcy (każdy z Partnerów osobno) zgodnie z § 24 pkt. 5) – 10) Regulaminu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

2. Definicje i oznaczenia:

—„IDW” – Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca Część I niniejszej SIWZ,

—„OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Część III niniejszej SIWZ,

—„PKP PLK S.A.” lub „Zamawiający” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

—„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

—„Warunki umowy”, „WU” – warunki umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu, stanowiące Część II niniejszej SIWZ,

—„Regulamin” – Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych oraz udzielanych na podstawie art. 136, 137 lub 138 PZP, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE (Załącznik Nr 8 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

—„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

— „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę

w sprawie Zamówienia publicznego,

—„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Części III niniejszej SIWZ,

3. postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się pod linkiem http://zamowienia.plk-sa.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-18

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.